Dôverný vzťah s Duchom Svätým

30 DECEMBRA 2018

Dôverné kráčanie s Duchom Svätým nie je niečo jedinečné len pre niekoľko nadšených veriacich. Ani náhodou!
V skutočnosti by mal byť každý veriaci kresťan hladný a smädný, túžiaci celou bytosťou po Božej prítomnosti.

Ako píše žalmista: “Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu.” (Ž 32,1-2).

Musíme byť hladní a smädní po Duchu Svätom – Ježišovi, vediac, že jedine On “napája smäd duše, a hladných sýti dobrotami” (Ž 107,9). Bohužiaľ, až pričasto túto túžbu nahrádzame kadečím iným. Čo teda máme robiť?

1. Ver, že Duch Svätý chce mať spoločenstvo s tebou. Ježiš sľúbil: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14,16-17). Boh ťa miloval tak veľmi, že dal svojho Syna a potom poslal Ducha Svätého, aby v tebe prebýval!

2. Prijmi fakt, že len Boh-Otec, Syn a Duch Svätý, ktorého meno je Ježiš, môže uspokojiť tvoj hlad a smäd. On stvoril každého z nás s touto túžbou a On je jediná Odpoveď na túto túžbu. Sám Ježiš hovoril o prvom prikázaní: „Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého srdca svojho, a z celej svojej duše, z celej mysle svojej“ (Matúš 22,37). To je, ako to malo byť, a to je dôvod, prečo nám bol Jeho Duch – Duch Svätý poslaný. Boli sme stvorení pre Boha a vytvorení s ustavičnou túžbou byť s Ním.

3. Vyhni sa vytváraniu bariér medzi tebou a Ježišom. Bolo nám povedané: „neuhášajte Ducha“ (1Sol 5,19). A boli sme takisto varovaní: „nezarmucovať Svätého Božieho Ducha“ (Ef 4,30). To znamená viac než len vyhýbať sa hriešnemu životu, ale tiež to znamená, že máme „vydávať svoje telá ako živú obeť, svätú, príjemnú Bohu“ (Rim 12,1). On je svätý. Nádoba, ktorá sa snaží byť naplnená Jeho svätosťou, musí byť predkladaná na obmývanie Jeho preliatou krvou nepretržite.

4. Prosiť, hľadať a klopať. Ježiš povedal: „Proste a dostanete; hľadajte, a nájdete; klopte, a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a tomu, kto klope, bude otvorené „(Lk 11,9-10). A potom sa Pán pýta: „Keď teda vy, súc zlí, viete dávať dobré dary svojím deťom, o čo skôr dá váš nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia“ (Lk 11,13).

5. Zaži Pánovu dobrotu:„Skúste a presvedčte sa, že Pán je dobrý“ (Ž 34,8). Ako si môže niekto vypestovať chuť na čokoľvek – jedlo, nápoj, hudbu, konverzáciu, v prípade, že túto nezažil? Jedna lahodná chuť vedie k jedlu a potom nasleduje hostina. To isté platí pre „ochutnávku“ nášho Pána. Tá troška sa vyvinie do túžby zakúsiť Ho viac, a hlad rastie stále viac. Spoznáte Ho, ak budete tráviť čas v Jeho prítomnosti. Ak budete precvičovať skúsenosť v Jeho prítomnosti, získate viac zjavenia Jeho Slova a to hodinu za hodinou, deň za dňom! Boh sľubuje, že uspokojí, ale každá chuť by mala viesť k väčšej túžbe po Ňom, aby sme hodovali pri Jeho stole!

6. Privítaj Ducha Svätého do svojho života. Toto je viac, než len prosiť. On sľubuje, že pôjde tam, kde je výslovne pozvaný. V našich evanjelizáciách, službe a vysielaní, spievame; vedome a zámerne Ho pozývame. Privítajme ho. A On je verný, znovu a znovu.

7. Usiluj sa o dar Ducha Svätého – Ježiša.  Áno, Ježiš je Duch Svätý. Je to Jeho Duch, ktorého prijímame. Nie nejakú tretiu osobu, ale samotného Krista. To si vyžaduje vedomé a pokračujúce rozhodnutie: „oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.“ (Rim 6,13). Mnoho je Božích darov, ale žiadny z nich nie je väčší ako dar Ducha Svätého. Skrze Neho, rozumej vierou v Ježiša, máme prístup k nášmu Tešiteľovi, Pomocníkovi a Radcovi. To si vyžaduje aktívnu túžbu nasledovať Ho.

Máš hlad a smäd po Duchu Svätom? Chceš Ho viac a viac? Úprimne si želáš byť Ním vedený a zmocnený? Potom Ježiša privítaj a nasleduj Ho!

Život veriaceho je závislý na Moci Ježišovho Ducha.

Pán je náš vzor úplnej závislosti na Duchu Svätom a Pán sľúbil, že dostaneme rovnakého Ducha Svätého, ktorý zmocnil (naplnil mocou) Jeho:

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú rieky živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.. (Jn 7,37-39 KJV)

On je náš neobmedzený zdroj. Zamyslime sa nad Jn 7,38: „Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú rieky živej vody.“ Výraz „z jeho vnútra“ sa týka tvojho vnútra. Ježiš je tvoj neobmedzený zdroj, večná fontána. Všetko, čo kedy budeš potrebovať, bude úplne splnené a uspokojené Svätým Duchom: každá túžba a každé želanie v tvojom živote.

Ježiš bol pomazaný a závislý na Duchu Svätom. Boh Otec bol s Ním v Duchu. Je veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Apoštol Pavol kázal toto posolstvo a vo vtedy známom svete to spôsobilo prevrat. Dokonca aj Kathryn Kuhlmanová kázala posolstvo naprostej závislosti na Duchu Svätom, čo je dôvodom, prečo ju Boh použil tak dramaticky. David Wilkerson kázal rovnaké posolstvo, a to je dôvod, prečo Boh zatriasol New Yorkom až v jeho jadre. Ralph Wilkerson kázal toto posolstvo a Boh ho použil na evanjelizáciu južnej Kalifornii. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej.

Ak sa vzdiališ od závislosti na Duchu Svätom, zomrieš. Bez jeho moci nemôžeš prežiť. Neprežiješ. Zlyháš a padneš späť do rovnakého otroctva, v akom si bol pred svojím spasením. Vieme to, pretože Božie slovo nám hovorí, že kde je Duch Svätý (nie: kde bol), „tam je sloboda“ (2 Kor 3,17).

Iba Duch Svätý ťa môže vtiahnuť do Jeho prítomnosti, naplniť ťa Božou mocou a viesť tvoje kroky. To je dôvod, prečo je Boh, Duch Svätý, tu na zemi. To je dôvod, prečo Ho musíme hľadať.

Prevzaté a upravené s povolením BHM

P.S.: Otec, Syn, Duch Svätý, Darca, Tešiteľ, Pomocník, Radca – to všetko sú FUNKCIE jediného, pravého Boha, ktorého meno je JEŽIŠ. A ver mi, že ich má ešte oveľa viac. Vedz však, pochop a zapamätaj si, že funkcie, či úrady, ktoré osoba zastáva, nie sú jej vlastným menom.

(ak si muž, možno si otcom, synom, manželom, alebo aj dedkom. Profesionálne môžeš byť Bc., PhDr., Csc. To všetko sú tvoje funkcie. Ale tvoje VLASTNÉ MENO je napríklad Martin. Presne tak je Duch Svätý všetkým vo všetkom, ale jeho meno je a vždy bolo JEŽIŠ.)

Najnovšie príspevky