Ponuka Kurzov

Ponuka kurzov a ich program sú nasledovné

Kurz 1 — Viera

Prvý kurz je určený na poznanie základného kameňa večného života, ktorým je viera. Študent tak získa základné poznatky, dôležité pre zvyšok programu. Študenti absolvujúci tento študijný program budú mať rozsiahle znalosti o podstate a biblických dôkazoch pravosti viery a naučia sa rozlišovať konkrétne znaky falošných, náboženských skupín ako aj ich predstavoteľov v dnešnom svete. Okrem toho dostanú biblický základ pre poznanie proroctva o Veľkej neviestke, označovanej Bohom aj ako Tajomstvo Veľkého Babylonu, Matka smilstva, hnusu a modiel zeme, ktorú čaká trest Boha. Cieľom kurzu je poznanie viery a príprava pre slobodné a dobrovoľné rozhodnutie sa pre znovuzrodenie.

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 14 individuálnych lekcií a 16 kvízov, s príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 2 — Spása; Kresťanstvo posledných čias

Študenti absolvujúci tento študijný program získajú rozsiahle znalosti o spáse ako ju učil a určil pre svoj ľud Ježiš Kristus. Takto získajú základné poznatky o pravom učení Ježiša Krista a jeho aspektoch, ako sú: dokonalosť, pravý krst, Pánova večera moc a pôsobenie Ducha Svätého, Pretérizmus, Sabat nového zákona, všetko témy priamo súvisiace a týkajúce sa biblického proroctva. Študent tiež získa vedomosti a rozhľad pre pochopenie pravého kresťanského povolania a otvorí sa mu úplne nový svet a dimenzia poznania a významu Božieho Slova pre jeho osobný život.

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 14 individuálnych lekcií a 16 kvízov, s príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 3 — Pochopenie posledných čias

Študenti absolvujúci tento študijný program získajú rozsiahle znalosti o spáse, a pradách Písma, ako sú štyria jazdci Apokalypsy, Znak šelmy, Antikrist a Falošný prorok, prorocká časová os a mnoho ďalších tém, týkajúcich sa biblického proroctva. Študent tiež získa vedomosti o aktuálnych udalostiach týkajúcich sa biblického proroctva, ktoré dokazujú, že žijeme v posledných časoch.

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 14 individuálnych lekcií a 16 kvízov, s príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 4 — Kniha proroka Daniela

Tento kurz je skvelou prípravou do piateho a posledného semestra HZP. Študent biblického proroctva takto získa úplné pochopenie vízií, poznania a učenia Daniela, pretože je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Jeho Druhým Príchodom a prichaádzajúcim časom Jeho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil svoj plán zrušenia všetkých ľudskýchvlád na zemi, ktoré budú existovať v posledných časoch. Tajomstvo Knihy Zjavenia nemožno úplne pochopiť bez pochopenia Knihy Daniela. V tomto kľúčovom kurze bude študentovi poskytnutý vhľad do Starozákonného učenia Knihy Daniela a do hĺbky sa mu to vysvetlí, aby bol študent pripravený na posledný kurz prvej časti prorockej školy – kurz Zjavenie.

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 14 individuálnych lekcií a 16 kvízov, s príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 5 — Zjavenie 1

Kniha Zjavenie miatla učencov, kazateľov aj laikov po celé stáročia. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy Knihy Zjavenia. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre Jeho ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia siedmich pečatí, siedmich poľníc a siedmich nádob, majstrovského plánu Diabla, Veľkého súženia, Božieho hnevu, znakov Druhého príchodu Ježiša Krista, časovej osi konca a otázky: kedy sa stane vytrhnutie?

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 11 individuálnych lekcií a 13 kvízov, s príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 6 — Zjavenie 2

Druhá časť kurzu Zjavenie. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy Knihy Zjavenia. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre Jeho ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia tém ako sú: Druhý príchod Krista, Znak šelmy, Manželstvo Baránka a Nevesty, Baránkova nevesta, Dve žatvy, Tajomstvo Veľkého Babylonu, Matka neviestka a ďalšie.

55,00 euro

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín výukového audio materiálu, rozdeleného do 14 individuálnych lekcií s kvízmi a príručnými poznámkami na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu.

Kurz 7 — Pochopenie Biblie

S vyše miliardami predaných kópií ako ktorákoľvek iná kniha je Biblia nepochybne najpredávanejšou knihou všetkých čias na svete. A každý rok si so tento svoj status najpredávanejšej knihy sveta udržiava. Biblia je Božia múdrosť a inštrukcie pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí chápe onen odkaz Boha, napísaný na jej stránkach. Ty sa teraz môžeš stať jedným z nich! V chápaní Biblie v tomto kurze prejdeš celým Svätým Písmom, od Genesis až po Zjavenie.

In voorbereiding

Kurz 8 — Kľúče k duchovnému rastu

V Petrovom liste „tým, ktorí získali rovnako vzácnu vieru“, dal Boh dva sľuby, ktoré, ak budú plne pochopené, určite ovplyvnia život človeka. Podľa Petra, ty a ja môžeme byť „účastníkmi božskej povahy“ a „nikdy nepadnúť“ (2Pt 1,1-10). V tomto kurze ti budú tieto prísľuby vysvetlené tak, aby ti umožnili stať sa účastníkmi božskej povahy. Zároveň sa dovieš, čo musíme urobiť, aby sme nikdy nepadli.

In voorbereiding

Kurz 9..11 — Život a Učenia Ježiša Krista – časť 1, 2 a 3 Satan porazil synovstvo obnovené

Ježiš je nepochybne najväčším lídrom v dejinách sveta. Počas svojho života učil princípy a koncepty, ktoré sú dnes rovnako účinné ako pred 2000 rokmi. A ak ich naučíme a budeme aplikovať v našich životoch, povzniesneme sa nad spôsoby tohto sveta a budeme úspešní na slávu Pána; v našich domovoch, na pracoviskách a všade, kam ideme. Život a učenie Ježiša Krista je hĺbkovou štúdiou toho, čo Ježiš povedal, čo urobil a kam išiel.

In voorbereiding

Kurz 12 — Satan je porazený; Synovstvo obnovené

Satan bol porazený! Hebrejský spisovateľ to uvádza takto: „Smrťou môže zničiť toho, ktorý vládol smrťou, to jest Satana“ (Hebr 2,14). Keď Ježiš zomrel na kríži raz a navždy, Satan a jeho vplyv boli zničené nad tými, ktorí sa znovuzrodili z vody a Ducha (Jn 3,5). Tento kurz vysvetľuje, ako aktivovať toto nádherné víťazstvo v našich životoch a ako sa vrátiť do pôvodného stavu ľudstva tak, ako to zamýšľa náš Stvoriteľ.

In voorbereiding

Kurz 13 — Oslobodenie od zlých duchov

V Kristovi je nám daná autorita šliapať po všetkej moci nepriateľa s prisľúbením, že nám Stan žiadnym spôsobom nebude môcť ublížiť (Lk 10,19). Navyše, cieľ nášho znovuzrodenia nie je len večnosť s Ježišom, ale v prvom rade stať sa služobníkmi spravodlivosti, čo obsahuje aj moc ničiť diablove skutky (1Jn 3,8). Každý znovuzrodený Kresťan je povolaný žiť a kráčať so svojím Bohom v Jeho vlastnej autorite a moci. Tento kurz vysvetľuje a pripravuje znovuzrodených na duchovný boj a službu oslobodzovania zajatcov a ničenia brán nepriateľa presne podľa Pánovho prísľubu (Gn 22,17).

In voorbereiding

Certifikát ukončenia pre Začiatočníkov

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov jeden až šesť.

Certifikát ukončenia programu pre Pokročilých

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov sedem až dvanásť.