Pravidlá štúdia

Ako každá iná škola, aj Biblická prorocká škola HZP (online štúdium) má svoje pravidlá, ktorých dodržiavanie je záväzné pre každého študenta.
 • Za študenta sa považuje len osoba, ktorá svoj seriózny záujem o poznanie pravdy a štúdium Biblickej školy HZP prejavila registráciou na HZP a zakúpením kurzu.
 • Kurz je k účtu registrovaného študenta pridelený okamžite po prijatí platby a študent je o prístupnosti kurzu informovaný emailom.
 • Účet majiteľa účtu na HZP je neprenosný na tretie osoby a preto sa každý študent Biblickej školy HZP zaväzuje nezdieľať svoj účet s tretími osobami.
 • Zmena kontaktných údajov pre prihlásenie sa študenta do systému počas v priebehu kurzu je nemožná.
 • Pri komunikácii s lektorom používaj v subjekte správy zakaždým kódové označenie kurzu/ lekcie, s ktorou problém súvisí.
 • Postupnosť kurzov je daná s ohľadom na úroveň informácií a vybudovaného poznania a je nemenná. Každý študent Biblickej školy HZP začína kurzom Viera.
 • Maximálna dĺžka trvania kurzu je 1 rok a dátum posledného dňa prístupu je oznámený pod názvom kurzu po jeho sprístupnení.
 • Po tomto čase je prístup k nemu uzavretý a všetky informácie o štúdiu, ako aj prihlasovacie údaje študenta, budú bez predošlej, písomnej žiadosti o pokračovanie v štúdiu, zo systému automaticky vymazané. V prípade žiadosti o pokračovanie v štúdiu na vyššej úrovni, ostáva účet študenta zachovaný.
 • Samostatné lekcie v iných sekciách HZP sú zamerané na prehĺbenie poznania Písma a ďalší duchovný rast ohľadom špecifickej pravdy zjavenia. Tieto lekcie je možné si zakúpiť nezávisle od štúdia príslušného kurzu HZP.
 • Obsahom kurzov sú aj poznámky a kvízy (skúšky), ktoré slúžia na upevnenie naučených právd Písma. Dosiahnutá úroveň poznania umožňuje ďalší postup študenta do vyššej úrovne štúdia.
 • Kvízy absolvuje študent počas štúdia kurzu dvakrát: prvýkrát v polovici kurzu a ako záverečný kurz. V prípade, že študent nedosiahne požadovanú úroveň poznania, má dve možnosti opravy. Ak ani po nich nedosiahne požadované skóre, nemôže v štúdiu ďalšej úrovne školy pokračovať.
 • Každý študent HZP Biblickej prorockej školy sa prihlásením do štúdia automaticky zaväzuje dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov ako aj pravidlá štúdia HZP a nezdieľať svoje prihlasovacie údaje s tretími osobami.
 • Svojvoľné ukončenie kurzu HZP Biblickej prorockej školy počas štúdia nebude finančne kompenzované.
 • HZP Biblická prorocká škola si vyhradzuje právo odňať prístup na stránku HZP účastníkovi v prípade porušenia pravidiel HZP, alebo neoprávneného šírenia/zneužitia obsahu HZP, či porušenia zákona o ochrane osobných údajov bez nároku na finančnú kompenzáciu.