Ako hľadať inšpiráciu v Božom Zákone

8 SEPTEMBRA 2021
Potom Mojžiš povolal Jozueho, ktorého si Pán vyvolil a vymenoval ho za svojho nástupcu v prítomnosti celého židovského národa presne tak, ako to prikázal Pán.

Dt 31,7: Buď silný a odvážny; lebo ty musíš ísť s týmto ľudom do Krajiny, ktorú Pán prisahal ich otcom, že im ju dá; a ty spôsobíš, že ju zdedia.

Boží Zákon a Jeho prikázania sú večné a nemenné. Ale spôsob, akým musia byť relevantné a uplatňované v každej generácii, sa postupom času mení. Aby sme zaistili, že budeme žiť život v súlade s Božou vôľou a v Jeho pláne, sám Boh poveril vodcov každej generácie, aby aplikovali učenie Jeho Zákona na jedinečné okolnosti ich generácie.

Preto keď dnešné, a zdôrazňujem Božie duchovné autority správne aplikujú a používajú učenie Zákona, nemôžeme viac chcieť ani zotrvávať v živote minulosti, prinášať bezduché a Bohom neprijaté obety a sťažovať sa, že vedenie predchádzajúcich generácií neaplikovalo a neuplatňovalo Zákon v živote ľudu tak, ako sa to žiada od nás, to jest v duchu a pravde.

Naopak: iba čítaním Zákona očami nášho „dnešného Mojžiša”, to jest Ježiša Krista, si môžeme byť istí, že Zákon nám poskytne inšpiráciu na splnenie nášho božského poslania a pre skutočný život v Ním sľúbenej plnosti a hojnosti.

Najnovšie príspevky