Ako sa na prorocké udalosti pripraviť?

28 OKTÓBRA 2020
Mnohí veriaci žijú v obavách, či strachu z obsahu proroctiev, ktoré sa majú naplniť práve v našich časoch. Ale strach tu vôbec nie je na mieste. Obsah Ježišovho proroctva z Olivovej hory totiž možno zhrnúť do nasledujúcich šiestich princípov:

Už počas rozhovoru a proroctva o našich čaosch, Ježiš apoštolov vyzval na opatrnosť a pripravenosť a lebo nepoznali deň ani hodinu Kristovho návratu. Toto varovanie platilo pre nich úplne – oni nepoznali deň ani hodinu Jeho návratu. Im nebolo dané, lebo Ježiš vedel, že príde v našich, posledných časoch.

  1. V našich časoch budeme znamenia Jeho príchodu vidieť, poznať a rozlišovať jasne. Takže súčasnej generácii skutočne veriacich je dané poznať deň, ba dokonca aj hodinu Jeho príchodu. Každý, kto proroctvá posledných čias študuje dôsledne a už nejaký čas, mi dá za pravdu, že mnohé znamenia Ježišovho príchodu sú v proroctvách detailne popísané. A aj deň Jeho príchodu medzi tieto znamenia patrí.
  2. Boh vyžaduje, aby sme žili v očakávaní s triezvosťou a neustálou bdelosťou duše, k čomu patrí aj Jeho výzva zo Zjv 18,4:
    Vyjdite z nej, môj ľud, aby ste nemali účasť na jej hriechoch a aby sa vám nedostalo z jej rán.
    Boh sám nás vyzýva vyjsť z falošnej cirkvi, ktorú On sám nazýva Matka neviestok. Je teda nad slnko jasné, čo máme robiť, aby sme boli Bohom prijatí.
  3. Boh vyžaduje vernosť voči povinnostiam, ku ktorým sme sa prijatím do Jeho rodiny zaviazali a múdrosť pri jednaní s našimi blížnymi.
  4. Boh vyžaduje pripravenosť prostredníctvom duchovného rozvoja, práce na našom vzťahu s Ním a raste v moci Ducha Svätého.
  5. Boh vyžaduje, aby sme rástli v milosti a poznaní Ježiša Krista (2Pt 3,18).
  6. Kristus nás bude súdiť podľa toho, ako sa správame k Nemu a k našim bratom. Kráľa nemôžeme oklamať – dokáže rozlíšiť pravú lásku od falošnej. Pokrytectvom nikto nikam neprejde.

Ježiš prorokoval, aký bude čas konca a preto nám dal primerané pokyny, ako tými vecami prechádzať a ako sa nenechať vtiahnuť do rozptýlenia tohto sveta. Kresťan si nemôže dovoliť podľahnúť tejto útlak spôsobujúcej, vyčerpávajúcej a rušivej dobe, v ktorej žijeme. Tieto Bohom dané princípy platia pre množstvo konkrétnych okolností: ako vedieme svoje manželstvá a kariéru, ako vychovávame svoje deti, ako riadime svoje domovy, ako jazdíme autom, ako sa obliekame, ako rozprávame, ako sa zabávame. V každom prípade – vždy – Božie kráľovstvo pokrýva všetky oblasti nášho života. Pokrýva všetko a ustavične pre tých, ktorí sú povolaní v tomto veku.

Pozeráme do budúcnosti, ale žijeme v súčasnosti. Žijeme tým, čomu veríme? Skutočne žijeme z viery? Hľadáme mesto, ktorého staviteľom je Boh, a ako Jeho Vyslanci sme Jeho svedkami v spôsobe, akým žijeme naše životy. Veriaci Laodicey boli roztržití – nežili vo viere, ale nazeraní – a stali sa pre Krista zbytoční, neužitoční, pretože neboli vernými ani pravými svedkami. Spravodliví žijú z viery, nie z nazerania (2Kor 5,7). A tak musíme žiť a rásť aj my. O to viac, že sa každým dňom, stále viac blíži Kristov návrat.

Lebo posledné časy sú práve teraz!

Najnovšie príspevky