Balaam a cirkev posledných čias

28 APRÍLA 2022
Balám bol vo svojom čase pravdepodobne “medzinárodne” uznávaný jednotlivec z rodiny veštcov, alebo čarodejníkov a niekto, kto pravdepodobne poznal Abraháma, Izáka a Jakuba. Tento šialený vyznávač okultnej moci, chamtivý a túžiaci po bohatstve, neváhal priviesť ľudí k hriechu pre svoj vlastný zisk. Balám ilustruje paradox niekoho, kto pozná Božiu vôľu, no svojvoľne a úmyselne neposlúcha, opovážlivo si myslí, že môže manipulovať alebo podplatiť Boha, pričom nad Boží záujem stavia vlastný záujem. Bohužiaľ, naša spoločnosť dnes počíta viac Balaámov, než ono vtedajšie medzinárodné spoločenstvo za čias biblického Balaáma.

Numeri 23:10 je jedným z Balámových proroctiev. Pozerá sa na celý Izrael z výšky, vidí ich obrovské množstvo a práve povedal, že ich požehnal Boh.

Nm 23,10: Kto môže spočítať Jakubov prach a počet štvrtej časti Izraela? Nech moja duša zomrie smrťou spravodlivých a nech je môj koniec ako jeho!

Potom hovorí: “Nechaj ma zomrieť smrťou spravodlivých a môj koniec nech je ako jeho!” Aký vypočítavec! A takých je dnes medzi nami veľa, nesmierne veľa.

A čo jeho život medzi týmto konkrétnym časom a vlastnou smrťou? Nechcel žiť ako spravodlivý, ale ako spravodlivý zomrieť. A vedel, aká smrť čaká bezbožných, preto hovorí, čo hovorí. Aj toto je túžbou väčšiny dnešných tzv.veriacich. Inak povedané, Balám nechcel žiť spravodlivo; chcel byť iba považovaný za spravodlivého, keď zomrel. Chcel „nebo“ bez toho, aby sa správal nebesky, kým bol nažive. Nevadilo mu pokračovať vo svojom remesle ako čarodejník a dokonca preklínať Boží ľud – všetko, čo ho znepokojovalo, bolo, že na samom konci mohol urobiť “pokánie” na smrteľnej posteli a takpovediac sa pretlačiť pomedzi mreže Nebeskej brány.

Úprimne povedané, náboženstvo Baláma – jeho doktrína alebo učenie, jeho spôsob života – bolo dominantným náboženstvom tej doby, rovnako ako dnes väčšine dominuje katolicizmus a protestantizmus. Ľudia mali vtedy rovnakú ľudskú povahu ako ľudia dnes a chceli to najlepšie z oboch svetov. Boli ochotní urobiť čokoľvek, čo chceli – dokonca aj ťažko hrešiť – veriac, že ​​nakoniec aj tak budú spasení, pretože to, čo robili, nebolo v ich očiach až také zlé. Verili, že Boh bude ignorovať a prehliadne ich ohavné správanie. Pamätaj, že Balám neskôr radí Madianitom: “Zveďte Izraelitov do modlárstva a sexu s moabskými ženami.” Skutočne spravodlivého jednotlivca by nikdy ani nenapadlo navádzať ani nútiť iných k hriechu. Ignoruje Boh čosi také? Nie a ani v našich časoch, keď sa rozmnožili aj Balaámovia katolicizmu, protestantizmu a iných izmov radia duchovné smilstvo kráľom zeme a zvádzajú do zvrhlosti milióny nič netušiacich duší, za ktoré Kristus zaplatil vlastnou Krvou.

Baláma bol duchovný skrachovanec, ktorého čakala istá smrť. Vedel, čo je správne, ale neprijal zodpovednosť, aby tak konal. A napriek tomu chcel všetky odmeny a požehnania, ktoré z toho vyplynú. A takto zmýšľajú všetci, Satanom podvedení veriaci, tak vo falošnom kresťanstve a je jedno či v katolicizme, alebo protestantizme, ako aj inde.

Ďalšia vec, ktorá sa tu objavuje, je, že si myslel, že môže manipulovať s Bohom. Myslel si, že Ho môže podplatiť tým, že Mu bude prinášať obety, prehovárať Ho, uzavrieť s Ním dohodu – až prekliať Jeho vlastný ľud. Očividne to nefungovalo. Ani v najmenšom Bohu nerozumel.

Balám nerozumel tomu, čo je napísané v Dt 10:12-14. V Novom kráľovi Jakubovi je táto časť nazvaná „Podstata zákona“.

A teraz, Izrael, čo od teba žiada Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, tvojho Boha [Balaám sa Boha určite nebál – bol ochotný s ním vyjednávať], aby si kráčal po všetkých Jeho cestách [nechcel Ho poslúchať] a miloval Ho [jeho skutky určite nepreukazovali, že Boha vôbec miluje], a slúžil PÁNOVI, tvojmu Bohu, z celého stvojho srdca a z celej svojej duše [Balaám bol v tom sám pre seba – jeho srdce a duša neboli u Boha] a aby si zachovával Pánove príkazy a zákony svätosti, ktoré ti ja dnes prikazujem pre tvoje dobro? Hľa, Nebesia a Najvyššie Nebesia patria Pánovi, vášmu Bohu; Aj Zem a všetko, čo je na nej.

Tu sa maličký Balám pokúšal spojiť rozum s Bohom celého stvorenia – a myslel si, že by mohol vyhrať! Všimni si nasledujúce verše:

Dt 10:15–17: Ale Pán má zaľúbu vo vašich Otcoch milovať ich a po nich si vyvolil ich semeno, vás, ich potomstvo, nad všetkých ľudí, ako je to tomu v tento deň. Obrežte si preto predkožku svojho srdca a nebuďte viac tvrdohlaví. Lebo Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh Veľký, Mocný a hrozný Boh, ktorý neberie ohľad na osoby, ani neberie úplatok:

Balám nerozumel tomuto veľmi jednoduchému bodu: V zmluvnom vzťahu, ktorý máme s Bohom, sme my- ľudia, mladšími partnermi. Našou úlohou je podriadiť sa Mu, poslúchať Ho, báť sa Ho a rešpektovať Ho, a ak to urobíme, všetko bude v poriadku. Keď sa však z tejto úlohy vychýlime a pokúsime sa prevziať Božie výsady do vlastných rúk a robiť veci, ktoré môže robiť iba On, začneme sa dostávať do hlbokých problémov. Tu bol Balám – na veľmi nebezpečnom území. Pokúšal sa vyjednávať s Bohom, akoby Mu bol rovný.

Pokúšal sa vnútiť Bohu svoju vôľu a prinútiť Ho, aby sa za neho zmenil! Aké ohavne sebecké! Povýšil vlastný záujem nad to, čo je v záujme Boha! Istým spôsobom je to ako povedať Bohu: „Ty sa mýliš, Bože, a ja mám pravdu, takže by si to mal urobiť po mojom!“ – ako keby sme veci z nášho prízemného uhla pohľadu videli lepšie ako Boh.

Ak sa pokúšame zmeniť Božiu vôľu v nejakej veci, ktorú nám jasne ukázal, hovoríme: “Ja som Boh, nie ty.” Chceme, aby bola nasledovaná naša vôľa a nie Jeho. Ale to sa nikdy nestane. V Biblii je niekoľko veršov, ktoré hovoria: “Kto sme pred Bohom?”

My sme hlina – Boh je Hrnčiar! Balám to mal všetko obrátene a presne takto, hore nohami, to má dnes väčšina.

Ty medzi nich odo dneška patriť nemusíš.

Najnovšie príspevky