Bezpodmienečná oddanosť

18 FEBRUÁRA 2023

Človek by sa mal vždy podriadiť slovám Božieho Zákona ako vôl jarmu a osol nákladu.

Po ukončení rozprávania o tom, ako Boh naučil Mojžiša nariadenia Zákona na hore Sinaj, sa príbeh vracia k rozprávaniu o Dare Tóry. Tentoraz sa zameriava na zmluvu, ktorú Boh uzavrel medzi sebou a židovským národom tým, že im dal Zákon. Deň pred odovzdávaním Zákona Mojžiš informoval ľudí, že prijatie Zákona bude zahŕňať jeho štúdium a zachovávanie Božích prikázaní.

Ex 24,7: Ľudia odpovedali: “Urobíme a naučíme sa všetko, čo Boh povedal.”

Tým, že povedali „urobíme“ predtým, ako sa „naučíme“, židovský národ vyhlásil, že je pripravený bezpodmienečne naplniť Božiu vôľu – prijať Jeho prikázania ešte skôr, ako vedel, čo sú. Podmienkou tohto záväzku je, že Boh nám aj dnes „dáva Božie Slovo – Zákon“ – t. j. zjavuje nám seba a svoju vôľu, keď študujeme Božie Slovo a plníme jeho prikázania.

Konvenčné myslenie môže považovať za iracionálne zaviazať sa k zmluve skôr, ako sú stanovené podmienky zmluvy. A my sa skutočne môžeme spojiť s Bohom, keď sa zjavuje vo stvorení, bez toho, aby sme sa najprv zaviazali robiť čokoľvek, čo On chce.

Ale jediný spôsob, ako sa môžeme spojiť so samotným Bohom – keďže On je mimo stvorenia a racionality – je povzniesť sa nad hranice racionality. Preto sa dnes, rovnako ako keď bol Zákon daný prvýkrát, spájame so samotným Bohom tak, že sa bezpodmienečne venujeme Jeho Slovu.

Ak sa chceš naučiť ako sa povzniesť nad “hranice racionality” tohto sveta, ponúkame ti kurz Tajomstvá komunikácie.

Najnovšie príspevky