Boj Proti Negativite

31 MÁJA 2023
Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny.

Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď muž alebo žena spáchajú akýkoľvek hriech, ktorého sa dopustia ľudia, a tým sa previnia proti Pánovi, a budú sa cítiť vinní;

Ak sme nejakým spôsobom ublížili blížnemu, musíme ho najprv požiadať o odpustenie; potom musíme položku obnoviť alebo zaplatiť za akúkoľvek škodu, ktorú sme spôsobili. Potom sa musíme „ospravedlniť“ Bohu prostredníctvom pokánia. Pokánie pozostáva z troch krokov:

  1. úprimná ľútosť, že človek spáchal zlo,
  2. pozitívne rozhodnutie riešenia do budúcnosti, a
  3. slovné priznanie sa k previneniu Bohu.

Každý zlý skutok vytvára negativitu – bezbožnosť, ktorá má „telo“ a „dušu“. 

Príklad:

Predstav si, že požiadaš správu mesta o finančnú pomoc pre vydanie skutočného prekladu Písma. Ale tí v samospráve, ktorí o pridelení prostriedkov majú rozhodnúť, radi počúvajú lži (mnohí sú sami členmi falošných kultov) a podvodné reči falošných a preto tvoju žiadosť zavrhnú. Čo sa tu deje duchovne?

 „Telom“ tejto nenávisti voči Pravde – Kristovi a teda bezbožnosti, je samotný zlý skutok rozhodnutia nepomôcť – to sa deje z dôvodu pozorného načúvania lži a podovodným slovám. Zatiaľ čo „dušou“ zlého skutku je žiadostivosť onoho ducha, ktorá spôsobila zlý skutok a sprevádzala ho – vydávala príkazy na bezbožné konanie, konkrétne prejavy nenávisti voči Pravde a diskrimináciu toho, kto Pravde slúži. Takto dala “komisia” najavo, že pre budovanie svojich ľudských “kráľovstiev” neváhajú mať podiel na ničení Božieho Kráľovstva. Takto svedčia o modloslužbe a nenávisti k Bohu v ich dušiach, a o tej Boh hovorí:

Jn 15:24-25: Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli mňa, ako i môjho Otca. Ale to preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: Mnohí ma nenávidia bez príčiny.

Ak by však taký človek, či komisia svoje zlé rozhodnutie prehodnotili a zmenili, potom by pocit ľútosti za spáchanie zlého činu zničil „dušu“ negatívnej energie; pozitívne rozhodnutie zmeniť zlé správanie bude návratom k Bohu a ústne priznanie sa k takej bezbožnosti Bohu – fyzicky ústami – zničí „telo“ tejto bezbožnosti.

Aby tí, na ktorých sa občan obracia MOHLI robiť pokánie, učí nás Apoštol Pavol modliť sa za tých, ktorí sú správcami krajím a úradníkov, aby o nich neplatilo, čo hovorí príslovie:

Prís 29:12: Ak vládca dbá na falošné slová, všetci jeho úradníci sú bezbožní.

Ako vieme, prezidentka, vláda, aj štátne náboženstvo sú pod vplyvom Zlého. Spojili sa proti Pravde a Božiemu Kráľovstvu. Ich modlitba “…príď Tvoje Kráľovstvo” sa stala bezcennou – bezduchou frázou. Preto vyhlasujme príliv Ducha Pravdy do krajiny, aby sa Slovensku a jeho mestám nestalo, čo je napísané:

Prís 29:18: Kde nieto prorockého zjavenia, ľudia zavrhnú zábrany [t.j.zahynú neovládateľní, v anarchii]…

Najnovšie príspevky