Božie Kráľovstvo v Podobenstvách

14 JANUÁRA 2022

Kto číta, nech pochopí. Hoci si mnohí dnes myslia, že podstatou kresťanstva je odpustenie hriechov alebo zázrak Božej lásky, pozorné čítanie evanjelií odhaľuje, že Kristovo posolstvo sa sústredilo na ohlásenie prichádzajúceho Božieho Kráľovstva. To preto Kristova služba začala kázaním pokánia a Evanjelia Kráľovstva, ktoré prichádza.

Boh sa nezmenil, je stále Ten istý a nezmenilo sa ani Jeho Evanjelium Kráľovstva. Hoci pravé Kresťanstvo obsahuje mnoho princípov, podstatou Kristovho posolstva je Božie Kráľovstvo a pochopenie Božieho zámeru s ľudstvom začína pochopením Kráľovstva. Biblia však nie vždy hovorí o Božom Kráľovstve rovnakým spôsobom, takže pochopenie Božieho Kráľovstva závisí od poznania jeho rôznych aplikácií.

Mt 13,3-9: A Kristus im povedal veľa vecí v podobenstvách, hovoriac: Hľa! Rozsievač vyšiel rozsievať (semeno). Ako sial, jedny zrná padli pozdĺž cesty a vtáky, ktoré prileteli, ich zožrali. Iné padli na skalnaté miesta, kde nemali veľa pôdy, a hneď vzišli, pre nedostatok hĺbky pôdy. Keď vyšlo slnko, semená zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli medzi tŕne, ale tŕne vyrástli a udusili ich. Ale iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli ovocie: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má duchovný sluch, nech počúva!

Ježišovo prvé podobenstvo pre zástupy sa týka rozsievača a jeho obmedzeného úspechu pri prijímaní ovocia zo zeme. Problémom však nebol Rozsievač.

Rozpoznanie kontextu a publika zjavuje, že toto podobenstvo bolo pokarhaním národa. Bolo usvedčením Božieho ľudu z neschopnosti prijať „Evanjelium Božieho Kráľovstva”. Výstižne tak opisuje, čo zažili Ján Krstiteľ, Ježiš a apoštoli v prvom storočí a čo mnohí zažívame dnes. Videli v ľuďoch určitý záujem – a dokonca aj určitú ochotu – činiť pokánie (podľa módy čias) a dať sa pokrstiť, ale nemalo to hĺbku, pretože ich srdcia boli príliš plytké, príliš ďaleko od ich Kráľa. V troch zo štyroch scenárov v podobenstve zem nepriniesla žiadnu úrodu – žiadnu hodnotu, nič cenné.

Iba dobrá pôda, t.j. „ten, kto počúva slovo, rozumie mu a poslúcha ho,“ prináša Bohu ovocie. Všetky druhy pôdy prijímajú Slovo, ale Boh úmyselne dáva rozumieť svojim slovám len niektorým a jasne definuje, aký je medzi tými, ktorí rozumejú a tými, ktorí nie, rozdiel. Masám chýbali uši na počúvanie, napriek tomu, že Abraháma považovali za svojho otca. Hľadali mesiáša, ktorý by zlepšil ich politickú situáciu a zároveň ponechal ich náboženský systém a morálny stav bez zmeny.

Vidíme to aj v kontexte podobenstva o Rozsievačovi. Rozhodujúcim faktorom je, či „zem“ počula a prijala „slovo o kráľovstve“ – to znamená, či Slovu Kráľovstva skutočne uverili vo svedomí, alebo nie. V Ježišovom vysvetlení podobenstva svojim učeníkom odkazuje na zástup pred ním, keď cituje Izaiáša

Iz 6:9-10: A On povedal: Choď a povedz tomu ľudu: Skutočne čujte, no nerozumejte, skutočne viďte, no nechápte. Sprav tvrdošijným srdce tohto Ľudu, jeho uši zapchaj a oči mu zaťaž, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali. Aby sa duchom neobrátili a neboli uzdravení.

Ľudia, ktorým podobenstvo hovoril, boli doslova naplnením Izaiášovho proroctva. Boli živým dôkazom pravdy v tomto prvom podobenstve – nemohli prijať pravdu, lebo jej odmietali uveriť vo svedomí. A preto ani chorí medzi nimi nemohli prijať od Krista uzdravenie. Ono je totiž darom Boha pre toho, kto Mu uveril. A je zaujímavé pozorovať, že Boh NEDAL pochopenie všetkých tajomstiev svojho Slova a Kráľovstva ani náboženským vodcom. Uvedom si, čo tu čítaš. Ich pochopenie obmedzil len na toľko, aby dokázali vnímať a pochopiť, keď Ježiš namieril niekoľko svojich učení priamo na nich, a to pre zlobu v nich:

Mt 22,41-45: Odpovedali Kristovi: Tých zločincov Majiteľ Vinice zahubí strašnou smrťou a Vinicu prenajme Majiteľ Vinice iným vinohradníkom, ktorí Majiteľovi Vinice budú odovzdávať ovocie v jeho čase. Kristus im povedal: Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; a je to vec v našich očiach obdivuhodná? Preto vám hovorím, že vám bude Božie Kráľovstvo vzaté a bude dané ľudu, ktorý produkuje jeho ovocie. Kto padne na ten Kameň, bude rozdrvený, a on rozdlávi každého na koho padne. Keď počuli Kristovo podobenstvo, Veľkňazi a Farizeji pochopili, že hovoril o nich.

Ježiš nehovorí, že Božie Kráľovstvo bude dané ľudu, ktorý BUDE produkovať ovocie Kráľovstva, ale tomu, ktorý ho UŽ produkuje. To znamená hneď, keď ho počuje. Rozmenené na drobné: ak počuješ Boží príkaz a rozumieš mu, a napriek tomu zostávaš v modlárstve, si usvedčený rovnako ako tí Veľkňazi a Farizeji, ktorým Boh nedal pochopiť nič viac, než usvedčenie z nevery a pokrytectva. To je aj dôvod, prečo Kristove slová mnohí tzv.veriaci chápu LEN ako usvedčenia z hriechov a vo všetkom sa spoznávajú ako vinní.

Vidíme, že na rozdiel od Veľkňazov a popredných náboženských vodcov a nasledovníkov, Ježišovi učeníci prijali každé Kristovo slovo vďačne a skutočne zo srdca. Preto správne počuli, aj reagovali. Boli tou dobrou pôdou, ktorá okamžite umožňovala rast Božieho Kráľovstva v nich a preto prinášala úrodu.

Preto si aj ty preor svoje srdce a každé jeho zákutie SKUTOČNÝM pokáním a už viac nesej Božie Kráľovstvo ani do tŕnia, ani na skaly, ani po Ňom nešliap.

Najnovšie príspevky