Božie odcudzené manželky

9 NOVEMBRA 2023
Keď Abrahám pochoval Sáru, poslal svojho sluhu Eliezera do domácnosti svojho brata v Arame, aby vybral Izákovi vhodnú manželku.

Gn 24:4: Abrahám povedal Eliezerovi: Musíš ísť do mojej krajiny, k mojej rodine a zobrať môjmu synovi Izákovi ženu.

Proroci často opisujú vzťah medzi Bohom a Božím národom ako vzťah muža a ženy. V tomto zmysle sme všetci poverení poslaním porovnateľným s poslaním, ktoré dal Abrahám Eliezerovi – ísť von a nájsť tie duše, ktoré sa vzdialili a priviesť ich späť k Bohu, ich „manželovi“.

Najnovšie príspevky