Čas na pravdu o prítomnosti grafénu vo vakcínach proti COVID-19

20 MÁJA 2024
Tento článok je priamy preklad informácie dostupnej na stránke Komisie EU.

Celý článok v Angličtine, si môžte prečítať TU.

Nedávne vyšetrovanie doktora Ricarda Delgada Martina a technická správa doktora Pabla Campru „Detekcia grafénu vo vakcínach COVID pomocou mikroRamanovej spektroskopie“ tvrdia, že vakcíny COVID-19 obsahujú grafén.

Ako uvádza CORDIS v roku 2018, tím výskumníkov dokázal, že

grafén je schopný konvertovať elektronické signály na signály v rozsahu terahertzov s biliónmi cyklov za sekundu.

Elektronické komponenty na báze kremíka, ktoré dnes používame, generujú frekvenciu hodín v rozsahu GHz, kde 1 GHz sa rovná 1 000 miliónom cyklov za sekundu. Vedci ukázali, že grafén dokáže premeniť signály s týmito frekvenciami na signály s frekvenciami, ktoré sú tisíckrát vyššie ako tie, ktoré vytvára kremík.

Grafén je teda schopný absorbovať žiarenie, čo znamená, že ak by bol obsiahnutý vo vakcíne, bol by vysoko toxický a škodlivý pre ľudské zdravie.

Má Komisia vo svetle tohto nedávneho vyšetrovania v úmysle nechať nezávislé laboratórium vykonať starostlivú analýzu na kontrolu prítomnosti grafénu vo vakcínach COVID-19?

Odpoveď pani Kyriakidesovej v mene Európskej komisie:

“V EÚ je povolenie na uvedenie lieku na trh udelené až po vyhodnotení jeho kvality, bezpečnosti a účinnosti a po dosiahnutí pozitívneho pomeru prínosu a rizika súvisiaceho s jeho použitím. V prípade povolení EÚ pre vakcíny COVID-19 toto hodnotenie vykonáva Európska agentúra pre lieky (EMA).

Agentúra EMA analyzovala správy popisujúce analýzu niekoľkých fľaštičiek vakcín COVID-19 naznačujúcich prítomnosť grafénu a dospela k záveru, že v súčasnosti dostupné údaje neukazujú prítomnosť grafénu v príslušných vakcínach. Analýza pracovnej skupiny EMA pre biologické lieky zahŕňala vstup o Ramanovej spektroskopii od Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a nezávislých národných testovacích laboratórií zodpovedných za uvoľňovanie šarží (OMCL).

Oxid grafén sa nepoužíva pri výrobe ani formulácii žiadnej z vakcín proti COVID-19 ani iných liekov, takže by nebol prítomný vo výrobných zariadeniach a neexistuje žiadny zrejmý spôsob, ako by sa mohol dostať do vakcín. Testovanie kontroly kvality a kontrola zabezpečenia kvality zo strany výrobcov vakcín a OMCL zodpovedných za uvoľnenie šarže potvrdzujú, že každá šarža spĺňala všetky štandardy kvality pred uvoľnením. Pre šarže uvedené v dokumente neboli prijaté žiadne sťažnosti na výrobok. Prítomnosť grafénu alebo derivátov grafénu vo vakcínach preto nie je hodnoverná.”

Komisia a EMA sa domnievajú, že v tejto fáze nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

ALE

Aké dôveryhodné je toto tvrdenie a výskum, keď samotná predsedníčka Von der Leyenová pri zavádzaní vakcíny priamo pred TV kamerami uviedlas: “Vakcíny idú na trh NETESTOVANÉ”?

Aká dôveryhodná je EU Komisia a EU Parlament potom, čo nanútili krajinám diktát nikým nezvolených, samozvaných organizácií s pochybnými postavičkami v ich popredí?

A zvlášť, keď na stránkach NHI – Národnej lekárskej knižnice Národného centra pre biotechnologické informácie čítame správu:

“Ťažký akútny respiračný syndróm koronavírus 2 (SARS-CoV-2), nový vírus z rodiny koronavírusov, ktorý spôsobuje koronavírusové ochorenie (COVID-19), sa javí ako veľká hrozba pre ľudskú rasu. K dnešnému dňu nie je k dispozícii žiadny liek ani vakcína na liečbu COVID-19. Zatiaľ čo vývoj liekov a vakcín je zásadne a naliehavo potrebný, mimoriadne dôležité je aj prepracovanie inteligentných materiálov na navrhovanie účinných systémov boja proti COVID-19.

Grafén a materiály súvisiace s grafénom (GRM) vykazujú mimoriadne fyzikálno-chemické, elektrické, optické, antivírusové, antimikrobiálne a iné fascinujúce vlastnosti, ktoré ich oprávňujú ako potenciálnych kandidátov na navrhovanie a vývoj vysokovýkonných komponentov a zariadení potrebných pre pandémiu COVID-19 a iné. futuristické katastrofy. V tomto článku diskutujeme o potenciáli grafénu a GRM pre aplikácie v zdravotníctve a o tom, ako môžu prispieť k boju proti COVID-19.”

A ďalej sa v nej uvádza toto:

Včasná, presná a rýchla detekcia vírusov je nevyhnutným predpokladom kontroly šírenia infekcie. Najmä bežne dostupné diagnostické súpravy na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2 sú založené na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), ako je RT-PCR. Zatiaľ čo technika založená na RT-PCR je vysoko citlivá a vykazuje významnú špecifickosť pre SARS-CoV-2, je to pomalá diagnostická metóda (3–4 hodiny)

Pamätá si ešte niekto, koľko trvalo, kým PCR testy označili niekoho za nakazeného, alebo nie? 

a má vysoké náklady. Vývoj rýchleho, ekonomicky životaschopného a spoľahlivého testu na mieste starostlivosti (POC) na detekciu vírusovej infekcie SARS-CoV-2 je teda potrebou tejto hodiny. Biosenzory sú potenciálnymi kandidátmi na detekciu biomolekúl a vírusov. Povrch biosenzora je dôležitý pre výkon analytického zariadenia; tam dochádza k imobilizácii a transdukcii.

Výskumníci vyvinuli biosenzory na báze elektrochemických, kolorimetrických, laterálnych, SERS atď., ktoré majú výhody vysokej citlivosti a selektivity, nákladovej efektívnosti, prenosnosti a jednoduchého použitia. Zlaté a uhlíkové elektródy boli použité ako elektrochemické prevodníky pre rýchle a citlivé biosenzory. Odkazy ukazujú vývoj impedančného diamantového biosenzora dopovaného bórom na včasnú detekciu vírusu chrípky M1. Najmä elektrochemické biosenzory sa považujú za spoľahlivé a citlivé biosenzory. Nanomateriály sa často používajú na zosilnenie signálu a citlivosti elektrochemických biosenzorov. V elektrochemických biosenzoroch sa meria akákoľvek elektrochemická zmena na rozhraní medzi elektródami a elektrolytom na základe konformačnej zmeny spôsobenej biometrickým rozpoznávaním medzi protilátkou a antigénom.

Grafén bol skúmaný pri navrhovaní vysoko účinných biosenzorov vďaka jeho stabilnému elektrochemickému a optickému správaniu, vysokej elektrokatalytickej aktivite a vynikajúcim mechanickým a tepelným vlastnostiam. Platformy na báze grafénu sa použili na imobilizáciu biomolekúl na vytvorenie biosenzorov…

Detekciu vírusu Zika pomocou prenosného biosenzora s podporou grafénu demonštrovali Afsahi et al. Podobne Joshi a spol. (2019) oznámili detekciu vírusu chrípky pomocou biosenzora na báze oxidu grafénu. Detekčný limit pre cieľový vírus bol nameraný ako 26 a 33 PFU/ml vo vzorkách PBS a slín, v danom poradí. Huang a kol. uviedli vysoko citlivý elektrochemický biosenzor založený na kompozitných materiáloch chitosan / nanočastice striebra (AgNPs)-grafén. Vyvinutý biosenzor vykazuje účinnosť pri detekcii vírusu vtáčej chrípky H7 (AIV H7) s detekčným limitom len 1,6 pg/ml.

Účinnosť elektrochemických biosenzorov na báze grafénu na detekciu biomolekúl, najmä vírusov, teda naznačuje, že tieto biosenzory majú potenciál účinne detegovať aj nový koronavírus SARS-CoV-2, ale veľa špičkových výskumov – je potrebné vykonať na vývoj spoľahlivých diagnostických zariadení.

Na obr. 4 v pôvodnom článku je predstavený hypotetický mechanizmus, ktorý ukazuje, ako by sa na detekciu vírusu SARS-CoV-2 dali použiť elektrochemické biosenzory na báze grafénu a GRM. Tabuľka 2 ukazuje literatúru o elektrochemických biosenzoroch na báze grafénu a GRM na detekciu rôznych vírusov.

Najnovšie príspevky