Múdrosť Ducha

Svätosť je Božia inteligencia - pochopenie, ktoré človeku ukazuje, aký je malý a akým veľkým sa môže stať.

Múdrosť Ducha2024-05-27T03:48:32+01:00

Hodnota Práce

Boh potom naučil Mojžiša zákony o príspevkoch a zákaz účtovať úroky z pôžičiek. Lv 25:36: Neberte od neho úžeru ani nezvyšujte príplatky; ale boj sa svojho Boha; aby tvoj brat žil medzi vami. Medzi investorom, profitujúcim zo svojej investície a veriteľom, profitujúcim [...]

Hodnota Práce2024-05-26T04:12:36+01:00

Sila Slabých

Ako už bolo spomenuté vyššie, Boh sľubuje, že požehná úrodu šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude dostatočne úrodná v tomto roku aj v nasledujúcom, sabatnom roku. Lv 25:21: V šiestom roku prikážem svoje požehnanie pre vás. Keď Boh skryl svoju [...]

Sila Slabých2024-05-22T05:51:52+01:00

Priveď Život do Prikázaní

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch, ktorými sa riadia zakázané vzťahy. Boh tieto zákony predostrel vyhlásením, že ich účelom je zlepšiť životy Božieho ľudu a zdokonaliť ich, aby mohli byť prijatí do večného života. Lv 18:5: Musíte chrániť moje pravidlá a [...]

Priveď Život do Prikázaní2024-05-20T04:15:23+01:00

Nezbavovať sa zodpovednosti

Boh dal Mojžišovi pokyn o zákaze, aby sa veľkňaz rituálne nepoškvrnil dotykom ľudskej mŕtvoly. Výnimkou sú jeho blízki príbuzní – rodičia, súrodenci, deti a manželka – a mŕtvola, ktorú nikto iný nemôže pochovať. Lv 21:11: Nevojde k žiadnemu mŕtvemu telu ani [...]

Nezbavovať sa zodpovednosti2024-05-13T04:17:47+01:00

Koho milovať

Boh potom informoval Mojžiša o nápravných trestoch za zapojenie sa do zakázaných vzťahov, ktoré Biblia riadne vymenúva. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že Boží národ ich musí dodržiavať, pretože „Ja som Boh“. Lv 20:24: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu [...]

Koho milovať2024-05-11T07:46:58+01:00

Prejav úcty k rodičom

Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov. Ale príkaz úcty zahŕňa aj zákaz nadávania aj znevažovania rodičov, či už sú nažive alebo po ich smrti. Lv 20:9: Každý človek, ktorý preklína svojho otca alebo matku, musí byť súdený a usmrtený [...]

Prejav úcty k rodičom2024-05-10T08:26:39+01:00

Vlievanie Svätosti do Života

Boh povedal svojmu ľudu, že keď vstúpia do krajiny Izraela a budú sadiť ovocné stromy, nesmú jesť ovocie, ktoré produkuje ktorýkoľvek novozasadený strom počas prvých troch rokov svojho rastu. Ovocie, ktoré strom rodí počas svojho štvrtého roku, treba považovať za „sväté [...]

Vlievanie Svätosti do Života2024-05-08T04:31:02+01:00

Stať sa Novým Človekom

Veľkňaz sa musel prezliecť do špeciálneho rúcha z jednoduchého plátna, aby mohol vstúpiť do Svätyne svätých. Lv 16:23: Áron si musí vyzliecť ľanové rúcha, ktoré mal na sebe, keď vstúpil do Svätyne Svätých, a nechať ich vo Svätostánku. Ľanové odevy, ktoré [...]

Stať sa Novým Človekom2024-04-30T04:42:50+01:00

Skutočné Bohatstvo

Skutočným bohatstvom Kresťanov nie sú domy a zlato. Našim večným bohatstvom je: Byť Kresťanom, ktorý zachováva Božie Slovo a prikázania, a privádza na svet deti a vnúčatá, ktoré zachovávajú Božie Slovo a prikázania. [...]

Skutočné Bohatstvo2024-04-26T04:14:42+01:00

Očakávaj Zázrak

V túto noc očakávaj zázrak. V noci Prechodu musíš s veľkou radosťou vstúpiť do svojho domu na Seder. V túto noc sa otvárajú všetky nebeské brány. V túto noc Boh vylieva svoju najhlbšiu lásku na každého člena svojej Domácnosti. V túto [...]

Očakávaj Zázrak2024-04-22T03:53:19+01:00

Pozerať sa na druhých pozitívne

Iba kňaz mal právomoc vyhlásiť osobu, časť oblečenia alebo dom za postihnuté tzara'at alebo za oslobodené. Lv 13:55: Kňaz musí preskúmať vec, aby zistil, či je postihnutý tzara’at. Tóra špecificky vyžaduje, aby kňazi posudzovali prípady tzara’at, pretože sú duchovnými dedičmi úplne [...]

Pozerať sa na druhých pozitívne2024-04-18T04:02:16+01:00
Go to Top