User role “um_subscriber-born-again” is permitted to see flagged course listed.

Problémová Biblia

AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO. Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával [...]

Problémová Biblia2023-05-27T04:10:42+01:00

Vyhradený Obsah

Sviatok Žatvy je druhým z troch najvýznamnejších, Bohom prikázaných sviatkov. Hovorí o prinášaní prvotín úrody do chrámu v Jeruzaleme. Aký je ale jeho duchovný zmysel a čo nám v tento slávnostný deň hovorí Boh dnes, Anno Dominum 2023? Pasáže Čítania: Dt [...]

Vyhradený Obsah2023-05-27T05:04:45+01:00

Vyhradený Obsah

Ak sú do Izraela naštepení veriaci z pohanov, s ktorým z dvanástich kmeňov Izraela by sa mal Kresťan z Pohanov identifikovať? Kto je tvoj Otec? Pasáže čítania: Nm 1:1 až 4:20 1Sam 20:18-42 Mt 4:1-17 Sčítanie ľudu v púšti ilustruje rodinnú [...]

Vyhradený Obsah2023-05-18T13:47:11+01:00

Vyhradený Obsah

Shema je naozaj Božia: keďže ju dal Boh sám je skutočne nadprirodzená. A taká je aj jej moc pre tých, ktorí poznajú jej tajomstvá. A nielen to, lebo Boh v nej zjavuje naozaj nesmierne veľa pre všetkých, ktorí Ho hľadajú úprimne. [...]

Vyhradený Obsah2023-05-14T04:17:52+01:00

Vyhradený Obsah

Jednotlivci zažívajú vykúpenie na jednotlivých úrovniach, ale keď príde Mesiáš, „celý Izrael bude spasený“. Jubilejný rok je rokom slobody. Podľa Biblie mohol byť hebrejský otrok zotročený len na šesť rokov. Pasáž Písma:  Lv 25:1 až 27:34 Jer 16:19 až 17:14 Lk [...]

Vyhradený Obsah2023-05-12T16:35:29+01:00

Vyhradený Obsah

Biblické sviatky sú Bohom určené časy na stretnutie s Jeho Ľudom. Boh určil dátum stretnutia s nami. Plánuješ sa ukázať? Pasáž Písma: Emor (Povedz) Lv 21:1 až 24:23 Ez 44:15-31 Mt 26:59-66 Pánove ustanovené časy Biblia hovorí o Svätostánku ako Stane [...]

Vyhradený Obsah2023-05-06T03:49:29+01:00

Vyhradený Obsah

Dvestopiate prikázanie (P205) znie, že máme prikázané napomenúť človeka, ktorý sa dopúšťa priestupku alebo sa naň pripravuje. Treba ho slovne varovať a napomínať. Nie je nám dovolené povedať: "Nezhreším, a ak zhreší niekto iný, je to medzi ním a Bohom." Tento [...]

Vyhradený Obsah2023-05-04T04:17:12+01:00

Vyhradený Obsah

Znalý mladý muž s dobrými pedagogickými schopnosťami raz požiadal o prijatie za učiteľa v škole Tóry. Na riaditeľa jeho životopis zapôsobil, no po stretnutí s ním mu odmietol ponúknuť zamestnanie. Prekvapený mladší muž sa opýtal, prečo ho neprijímajú. „Je zrejmé, že [...]

Vyhradený Obsah2023-05-03T04:39:48+01:00

Vyhradený Obsah

Vyslanec je jedno s tým, Ktorý ho vyslal. Tento koncept je podobný tomu, ako keď Boží anjel koná ako Boží vyslanec, keď je v skutočnosti nazývaný Božím Menom. Ak je to tak s anjelom, určite to platí o duši znovuzrodeného; v [...]

Vyhradený Obsah2023-04-30T05:11:29+01:00

Vyhradený Obsah

63.prikázanie hovorí, že máme zakázané zneuctiť Božie Meno. To zodpovedá prikázaniu posväcovať Božie Meno, ako je vysvetlené v P9. Zdrojom tohto prikázania je Boží výrok: Lv 22:32: Ani neznesvätíte Moje Sväté Meno. Tento priestupok má tri kategórie: dve, ktoré sa vzťahujú [...]

Vyhradený Obsah2023-05-02T04:11:42+01:00

Vyhradený Obsah

Boh začal Mojžiša poučovať o kódexe správania, ktorý má Boží ľud dodržiavať, aby bol svätý. Zatiaľ čo niektoré z týchto pravidiel idú nad rámec toho, čo by väčšina ľudí považovala za normálne požadované správanie, mnohé (napríklad ctenie rodičov, nekradnutie alebo lúpež [...]

Vyhradený Obsah2023-04-28T04:17:11+01:00

Vyhradený Obsah

Boh dal Mojžišovi ďalšie pokyny týkajúce sa obiet, pričom stanovil, že ich možno obetovať iba vo Svätostánku, alebo v jeho nástupcovi, Svätom Chráme. Ale dnes sme tými chrámami my sami. Otiaľ naša každodenná ranná aj večerná modlitba "v Chráme," aj prinášanie iných [...]

Vyhradený Obsah2023-04-28T04:57:15+01:00
Go to Top