Čo to znamená byť svätý

2 MÁJA 2022
Boh začal Mojžiša poučovať o kódexe správania, ktorý má Boží ľud dodržiavať, aby bol svätý. Zatiaľ čo niektoré z týchto pravidiel idú nad rámec toho, čo by väčšina ľudí považovala za normálne požadované správanie, mnohé (napríklad úcta k rodičom, zákaz kradnúť alebo lúpež atď.) do tejto kategórie nespadajú.

Lv 19,2: Hovor celému Spoločenstvu Synov Izraela a povedz im: Budete svätí: lebo Ja, Pán, váš Boh, som svätý.

Hebrejský výraz slova „svätý“ znamená „oddelený“, „vzdialený“ a „nad rámec“. Boh je absolútne a nekonečne svätý, pretože nakoľko stvoril svet, je nad ním, neobmedzený časom, priestorom alebo akýmkoľvek iným z jeho atribútov. Keď nám prikazuje, že máme byť svätí, pretože On sám je svätý, prikazuje nám, že máme mať podiel na Božej inakosti, nepodobní zmýšľaním a správaním tomuto svetu, aj že výšiny svätosti, ktoré môžeme dosiahnuť, sú nekonečné rovnako, ako je Boh nekonečný.

To znamená, že čoby “duchovní Židia” máme žiť s vedomím, že zákony prírody nie sú v rozpore s Ním. Neexistuje žiadny aspekt života, ktorý by presahoval našu schopnosť povzniesť sa, pokiaľ sme spojení s Bohom a konáme v súlade s Jeho vôľou. Preto môžeme „posvätiť“, t.j.oddeliť všetky aspekty nášho života, dokonca aj tie najrozumnejšie a najbežnejšie, pre Boha. Na všetko, čo robíme, by sme mali hľadieť a považovať to za súčasť nášho Božského poslania, spôsobu, ako priviesť Boha na svet a urobiť ho Jeho domovom. Prečo? Lebo sme duše v tele, poslané na zem splniť Božiu vôľu a potom sa vrátiť späť domov k nášmu Nebeskému Otcovi.

To znamená, že ak vidíš takých, ktorí sú “divní” tým, že sa odmietajú podieľať na márnosti a bezcieľnosti tohto sveta a jeho zvodov, vidíš tých, ktorí sa posväcujú pre Boha, lebo už buď sú posvätení Ježišovou prítomnosťou v nich (skrze dar Ducha Svätého), alebo sa na tento najvzácnejší moment ešte len pripravujú.

Skutočne nás môže posvätiť len Boh, ktorý je svätý. Iste a nepopierateľne. Ako zažiť toto posvätenie Ježišom OSOBNE, sa dozvieš v kurze Sedem Dní Stvorenia aj Spása.

Ak sa chceš naučiť “posväcovať” t.j.oddeľovať pre Boha seba aj svoj život, tu ti budú skvelou pomôckou naše kurzy:
Úžasné Duchovné Dozrievanie
a Tajomstvá Komunikácie
a do najmenších detailov ti to prezradia všetky Perličky.

Najnovšie príspevky