Dar Rozlišovania a Božej Lásky

15 FEBRUÁRA 2022
Jednou z najväčších tragédií posledných dvoch rokov bolo obrovské množstvo dezinformácií napumpovaných do médií o koronavíruse, Číne, Rusku, Trumpovi a Bidenovi, Black Lives Matter a mnohých ďalších témach. Dospelo to do bodu, že všetko sa zdá byť na pokraji masového zmätku a možno aj chaosu. Ľudstvo žije v čase, keď si knieža moci vzduchu uvedomuje, že má len málo času, preto všade vytvára zmätok. Ak sa zmätok javí ako hlavný faktor v tom, čo sa deje, Satan zjavne nie je ďaleko.

A čo dar rozlišovania, alebo ako píše Pavol v lieste, „rozlišovanie duchov“? Nová zmluva v modernej angličtine od J. B. Phillipsa parafrázuje Pavlov výraz ako „schopnosť rozlišovať v duchovných veciach“. Zdá sa, že toto posledné vyjadrenie je presnejším vyjadrením toho, čo má Pavol na mysli – nielen schopnosť odhaliť zlých duchov, ale aj rozlišovať medzi duchovne pozitívnym a negatívnym. Tento opis rozlišovania zdôrazňuje robiť správne rozhodnutia, ktoré vedú k múdrym činom. A na jeden, ktorý je “strašidlom” pre väčšinu sa teraz pozrieme:

1Kor 5,11-13: Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nespájali s tými, ktorí sa nazýva brat v Kristovi, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani neseďte pri stole a nezdieľajte lámanie chleba. Veď prečo by som mal súdiť tých, ktorí sú mimo spoločenstva? Nebude váš súd súdiť tých, ktorí sú vnútri? Tých, čo sú mimo súdi Boh. Musíte vylúčiť zlo spomedzi seba.

Pavol vysvetľuje, že musíme hodnotiť – rozlišovať, súdiť – nemravnosť každého druhu v Cirkvi, a obhajuje prax vylúčenia tých, ktorí pokračujú v takýchto hriechoch. Prítomnosť nekajúcnych hriešnikov v zbore spôsobuje len problémy a vytvára rozkoly, ako to bolo v prípade, o ktorom písal predtým v kapitole.

Ale čo milosť, milosrdenstvo a trpezlivosť? Čo tak prejavovať Božiu lásku? Niektorí by sa mohli opýtať: „Čo je s Pavlom? Nechápe, že žijeme pod milosťou? Nerozumel, že všetci musíme spolunažívať a byť k sebe tolerantní? Nevedel, že prinúti všetkých, aby na seba ukazovali prstom a vnášali do Cirkvi chaos?” Nie je to to však presne to, čo sa deje v dnešnom svete, zatiaľčo o tom hovoríme?

V liste Solúnčanom dáva apoštol rovnakú radu:

Teraz vás vyzývame, Bratia v Kristovi, v Mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali spojeniu s každým Bratom v Kristovi, ktorý nasleduje cestu svojvoľníkov a nie podľa učenia, ktoré vám bolo odovzdané a ktoré ste prijali od nás [Kristových vyslancov]. Ak však niekto neposlúchne naše slovo v tomto svätom liste, toho si poznačte; a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí. 

Niektorí si pomyslia: „Pavol musí prestať! Zničí cirkev!“ Ale Pavlova výzva exkomunikovať spomedzi veriacich všetkých neporiadnych, lajdákov a nemravných, má za cieľ presný opak. Nabáda členov Cirkvi, aby využili dar rozlišovania na vykorenenie buriny – kúkoľa medzi nimi, ak chceš, – aby sa v nasledujúcom pokojnom prostredí mohlo rodiť dobré ovocie spravodlivosti, o čom píše aj Pánov brat Jakub. Pamätaj si, že Boh dáva dary svojho Ducha – vrátane daru rozlišovania – na zlepšenie a rast svojho, t.j.Kristovho tela.

To, čo Pavol prikázal Korinťanom a Solúnčanom, je v skutočnosti prejavom Božej lásky. Aj napomínanie Timoteja a Tita, aby strážili pravdu, patrí do rovnakej kategórie. Je to oveľa menej kruté ako to, čo mnohé armády urobili strážcom, ktorí zaspali počas strážnej služby!

Princíp je rovnaký – zbaviť sa tých, ktorí preukazujú zanedbávanie povinností – ale vylúčenie je oveľa láskavejšie a duchovne efektívnejšie.

Okrem toho Pavol odporúča, aby toto zdanlivo drsné zaobchádzanie prinieslo blahodarný účinok: Jeho cieľom je vyvolať hanbu vo vylúčenom jednotlivcovi a podnietiť ho k pokániu – k obnovenému vzťahu s Bohom. Nie je to to, čo Boh chce, aby každý urobil, činil pokánie a obrátil sa k Nemu? Pavol radí v liste Solúnčanom: No za nepriateľa ho nepovažujte, ale varujte ho ako Brata v Kristovi. Nakoniec sa vylúčenie ukazuje ako milujúce, nápravné opatrenie, nie trest.

Pavol vylial zo seba napomínanie, varovanie a dokonca karhanie bratov, prosil ich, aby rozlišovali a súdili, ak je to potrebné, aby sa duch sveta nedostal do cirkvi. V týchto časoch je potreba o to naliehavejšia.

Nech Boh žehná všetky údy svojho Tela, aby bol každý schopný rozlišovať všetko, čo je potrebné a prispieval k zdravému rastu seba, i svojho blížneho!

Najnovšie príspevky