Deviate Prikázanie

12 DECEMBRA 2021
Deviate prikázanie nás učí kontrolovať sa, premáhať a disciplinovať a to práve v zmýšľaní a rečiach o Bohu a našich blížnych. Naše zmýšľanie je totiž veľmi úzko spojené s jazykom. Cieľom Boha je ukázať nám, ako sa dôvera vo vzťahu k Bohu a v rodinách, aj spoločenstvách ničí, keď je narušená zlými rečami o Bohu v prvom rade a potom aj o našich blížnych. A mať dôveru Boha natoľko, že nám je Sám priateľom, je tá najvzácnejšia hodnota.

Štatistiky dokazujú, aké devastujúce je porušovanie práve tohto prikázania, pretože väčšina ľudí jednoducho nedbá o jeho dodržiavanie iba preto, lebo sa Boha nebojí. Nemajú bázeň pred Ním. Písmo naopak učí, že bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti a múdro robí každý, kto práve túto bázeň v sebe pestuje.

Dt 32,5-6: Skazili sa, ich poškvrna nie je od Neho; nedostatok je v Jeho deťoch; zvrátená a nepoctivá generácia. Takto sa odplácate Pánovi, hlúpy ľud bez múdreho medzi nimi? Či nie je On tvoj Otec, ktorý ťa kúpil? Či ťa nie On utvoril a založil?

Tu Boží ľud odmietol nasledovať Jeho príklad, aby praktizoval a žil podľa klamstiev, ktoré prinášajú len skazu a smrť.

Všimni si kontrast k nám, ako ho ukázal Ježiš v Novom zákone. Zjv 19:11 o Ňom svedčí: “Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň. A ten, čo na ňom sedel, sa volal Verný a Pravdivý a v spravodlivosti súdi a vedie vojnu.” Ježiš o sebe hovorí v Jn 14:6: “Ja som cesta, pravda a život.” Toto vyhlásenie potvrdzuje vernosť Jeho povahy: Je spoľahlivý, dôveryhodný a má neochvejnú integritu.

Čo znamená byť dôveryhodný v praxi? Koho Boh ukazuje, že sú najdôležitejšie osoby pre celkový blahobyt komunity, štátu alebo národa?

Nie sú to lekári, právnici, politici, ani obchodníci, ale kazateľ a kráľ.

A to preto, že oni by mali učiť, spravovať, byť príkladom Božích hodnôt a poskytovať ich tak, aby spoločenstvo mohlo fungovať práve vďaka nim. A Boh právom očakáva, že tieto hodnoty v nich budú Jeho. Bez učiteľa Božej múdrosti totiž národ zanikne – viď Mayovia, Inkovia atď. Kto sú kazatelia a králi dnes? Písmo to učí takto:

Zjv 1,4-6: Nezaslúžená milosť vám a Pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý má prísť, …  od Ježiša Krista, verného svedka, Prvorodeného z mŕtvych a Najvyššieho Vládcu nad kráľmi zeme…ktorý nás miluje sebaobetavou láskou a svojou krvou nás oslobodil od hriechov, a urobil nás Kráľovstvom kňazov sväto slúžiacich Bohu a nášmu Otcovi,..

Čo Boh neustále ukazuje vo svojom Slove? Všimni si kontext, v ktorom sa tieto verše objavujú. V Deuteronómiu aj v Zjavení je nová kultúra, nový národ, buď založený alebo sa chystá založiť. Boh naznačuje, že kazateľ má výhodu, ktorá ho tu robí silnejším a on uspeje s väčšou pravdepodobnosťou, než iní. Je jasné že kazateľ je pre nový národ naozaj dôležitý. Ale Písmo hovorí, že v posledných časoch tu bude mnoho takých, ktorí neuveria budú a nestáli a neznalí budú konkrétne výzvy a príkazy ohľadom spásy prekrúcať, ako aj ostatné Sväté Písma, na svoju vlastnú záhubu. Preto poslúchni varovanie:

Hebr 12,25: Dajte si pozor, aby ste neodmietli Toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietali Toho, ktorý ich varoval na zemi, o čo menej unikneme my, keď sa odvrátime od Toho, ktorého varovanie pochádza z Nebies.

Keď Boh ustanovil Izrael ako národ, najprv ustanovil a poslal kazateľa — proroka Mojžiša. V Novom zákone prišiel Kristus v prvom rade ako Rabín, Učiteľ, Kazateľ, ktorý vyučoval Božiu Cestu. Po svojom vzkriesení sa stal naším Veľkňazom, funkciou, ktorá má náboženské, aj administratívne funkcie a vráti sa ako Kráľ, aby spravoval Božie Kráľovstvo. To je dôvod, prečo Božie Slovo kladie takú dôležitosť týmto dvom spoločenským pozíciám.

Dnešnými kazateľmi nie sú kňazi, ani pastori falošného kresťanstva, ale iba Kristovi Vyslanci.

Kazateľ však musí byť príkladom Božích hodnôt a poskytovať pokyny, ktoré ich obsahujú a kráľ ich má žiť a vysluhovať ich národu. Ak kráľ nerobí, čo Boh skrze kazateľa hovorí, nie je z Boha, t.j. nie je Božím služobníkom, ale je blízky zavrhnutiu. A Boží ľud je volaný toto rozlišovať, aby vedel, ako v takom prípade konať, aby nezahynul a nebol zavrhnutý s ním.

Bez skutočných hodnôt civilizácia čoskoro upadne do revolúcie a anarchie – čo už vidíme dnes. Ľud, ktorí neverí  Kristom poslanému kazateľovi a neposlúcha odkaz Boha, ktoré tento hovorí, speje k záhube. Božia doktrína je pravdivá a verná. Bude produkovať ovocie Bohu spoľahlivo, jemne a bez skazy, alebo, ako to vyjadril Mojžiš, bude „kvapkať ako dážď“ a „vyparovať ako rosa“, zatiaľ čo prudký dážď ničí. Každá spoločnosť alebo rodina, postavená a stojaca na Božích doktrínach, bude prosperovať a stane sa veľkou. A každá, ktorá ich zavrhne, bude zavrhnutá – mierou za mieru. Skutočne varovným príkladom z dejín je kráľ Saul, zavrhnutý Bohom už po prvom neposlúchnutí Božieho Proroka.

Aby si mohol prosperovať aj ty a to aj v týchto posledných časoch pred Kristovým Druhým príchodom, musíš poslúchnuť príkaz Boha byť znovuzrodený.

Ak si o tom ešte nikdy nepočul a chceš sa o tom dozvedieť viac, ponúkame ti náš kurz Spása.

Najnovšie príspevky