Dnes nad sebou ustanov Kráľa

21 NOVEMBRA 2021
V Písme nás Boh na mnohých miestach uisťuje, že On je Pánom nad všetkými, a aj v najväčších prenasledovaniach a súženiach Jeho ľudu. Ale je tu aj príkaz ustanoviť nad sebou Kráľa a chváliť Ho uprostred súženia. Ako to spraviť v čase ako je tento, keď sa tlak na Jeho vykúpený ľud (rozumej celé ľudstvo) zvyšuje?

Kto číta nech pochopí a kto má ucho, nech počúva, čo Duch Svätý hovorí Cirkvám:

Ž 141:

1 (Dávidov žalm).
Pane, k tebe volám; ponáhľaj sa ku mne;
počuj môj hlas, keď volám ku Tebe.

2 Nech je moja modlitba prednesená pred Teba ako kadidlo;
a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

3 Pane, buď strážcom mojich úst;
stráž dvere mojich perí.

4 Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k niečomu zlému,
aby nekonalo zlé skutky s ľuďmi, čo páchajú neprávosť;
a nech nejem ich pochúťky.

5 Nech ma spravodlivý tresce;
to mi bude milosrdenstvo;
nech ma karhá; to bude olej,
ktorý neodmietne moja hlava;
lebo moja modlitba bude stále proti ich zlým skutkom.

6 Ich sudcovia sú zvrhnutí na miesta skalisté;
počujú moje slová; lebo sú príjemné.

7 Naše kosti sú rozmetané pri ústach Podsvetia,
akoby niekto vytínal a štiepal drevo na zemi.

8 Ale moje oči sa upierajú k Tebe, Pane;
k Tebe sa utiekam; nenechaj moju dušu bezbrannú.

9 Chráň ma pred pascou, čo mi nastražili,
pred osídlami tých, čo páchajú neprávosť.

10 Nech bezbožní upadnú do vlastných osídel,
zatiaľ čo ja nech bezpečne uniknem.

Najnovšie príspevky