Dva zákony. Prvý trvá naveky, druhý je zrušený.

9 JÚLA 2021
Láska nie je emócia, ale sloveso. Dôkazom je fakt, že si vyžaduje skutky, nie emócie. Preto je užitočné si uvedomiť, že pri svojom založení na zemi bude Božie Kráľovstvo vládnuť nad neobrátenými ľuďmi, ktorí práve prešli najstrašnejším obdobím súženia v dejinách ľudstva (toto súženie je pred dverami). Títo ľudia budú potrebovať nie emócie, ale vedenie podľa absolútne dôveryhodných štandardov Lásky.

Lk 16,16-17: Zákon a Proroci boli ohlasované až po Jána; odvtedy sa ohlasuje Božie Kráľovstvo, ktoré je hlásané ako Evanjelium Vykúpenia, a každý, kto doň vstupuje, sa oň musí usilovať. Je ľahšie, aby sa Nebesia a Zem pominuli, než aby zo Zákona vypadol jediný znak.

Žiadna krajina sveta, dokonca ani Božie kráľovstvo, nemôže viesť ľudí bez zákonov. Pre občanov musia byť stanovené štandardy správania, inak bude dochádzať k chaosu a anarchii, pretože každý človek bude robiť to, čo sa zdá správne v jeho vlastných očiach (Sdc 21:25). Svedkom tejto skutočnosti sme dnes všetci. Ale „Boh nie je pôvodcom zmätku, ale pokoja“ (1Kor 14,33). Jeho kráľovstvo bude pokojné a usporiadané, pretože ľudia budú vedení k tomu, aby sa dobrovoľne podriaďovali Jeho vláde zákona – Jeho prikázaniam. Budú učení a vedení skutočne milovať.

Mnohí, bohužiaľ, veria, že prikázania sú zrušené, pretože ich nahradila láska. Toto však nie je pravda. Navyše, toto nepochopenie lásky a jej degradácia na iba emóciu, či akt žiadostivosti vedie človeka k tomu, že sa týka prikázaní, verí opaku toho, čo je pravdou. Ľudia majú silnú tendenciu myslieť na nich v zmysle obmedzujúceho otroctva, zatiaľ čo emóciu lásky vnímajú ako oslobodzujúcu. Apoštol Ján však hovorí, že Božie prikázania sú láska a nie sú ťažké (1Jn 5:3).

A čo učí Ježiš? V Mt 22:36 sa ho pýtali: „Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone?“ Jeho odpoveď je poučná:

Mt 22,37–40: Ježiš mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše a z celej svojej mysle. Toto je prvé a najväčšie prikázanie. A druhé je mu podobné: Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí všetok Zákon a Proroci.

Všimni si, že obe najväčšie prikázania zahŕňajú lásku. Prvých päť z desiatich prikázaní ukazujú človeku, ako milovať Boha, a od piateho prikázania ukazuje Boh človeku, ako milovať blížnych. Prikázania vylučujú, aby láska bola iba emóciou, a odhaľujú, ako lásku prakticky uplatniť. Prečo? Lebo Láska je to, čo robíš.
Bol to Ježiš – Boh Starého Zákona, ktorý dal Izraelu Starej Zmluvy Božie zákony v ich kodifikovanej podobe na vrchu Sinaj. A čomu v súvislosti s týmito prikázaniami učil, keď prišiel neskôr na zem v tele človeka?

  • Ak ma miluješ, zachovávaj moje prikázania. (Jn 14:15)
  • Ten, kto má moje prikázania a zachováva ich, to je ten, kto ma miluje. A kto ma miluje, bude milovaný mojím Otcom a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. (Jn 14:21)
  • Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo; a môj Otec ho bude milovať, a prídeme k nemu a urobíme si uňho náš domov. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová; a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Slovo Otca, ktorý ma poslal. (Jn 14:23–24)

Pánov brat Jakub nazýva Desatoro „Kráľovským Zákonom Slobody“, a ono ním rozhodne je. To znamená, že tento Zákon pochádza od Kráľa kráľov a je hodný Jeho Kráľovstva (Jak 2:8–12).

Boh svojich desať prikázaní nikdy nezrušil a tieto sa ani nikdy nepominú. Boh zrušil zotročujúci zákon Satana, ktorým Satan ľudstvo zotročoval. Ale Desatoro Boh nezrušil nikdy (ak sa o tom chceš dozvedieť viac, odporúčam ti kurz SPÁSA aj kurz DESAŤ SLOV) Skrze Boží zákon budú žiť aj všetci, ktorí dostanú Večný Život. Desatoro bude tiež základným zákonom tých, ktorí, keď sa Ježiš vráti na zem, prejdú do Jeho 1000-ročného, Božieho Kráľovstva na tejto zemi. Z Božích prikázaní budú vychádzať a budú uplatňované v duchu a pravde aj všetky zákony, ktoré budú riadiť každý aspekt ich morálneho života. A táto vláda Božieho zákona bude štandardom, podľa ktorého budú životy ľudí riadené a posudzované.

Najnovšie príspevky