Dve Vzkriesenia

30 JÚLA 2021
Pre ignoranciu a nezáujem, či nepoznanie Písma si mnohí myslia, že vzkriesenie bude len jedno, kdesi na konci ľudstva. Ale to nie je pravda. V skutočnosti je možné byť vzkriesený už dnes a pri druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista, prijať aj Jeho večné vzkriesenie.

Jn 5,25-29: Veru, veru, hovorím vám, že prichádza hodina, a už je tu, keď Mŕtvi budú počuť hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počuli, budú žiť. Lebo ako Otec má Život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal Život v sebe. A dal mu aj autoritu súdiť, pretože je Synom Adama. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú hlas Krista, A vyjdú, tí, čo robili Dobro, budú vzkriesení z mŕtvych pre Život a tí, čo páchali Zlo, budú vzkriesení pre Odsúdenie.

Ježiš vo veršoch vysvetľuje, že existuje viac ako jedno vzkriesenie. Pre pochopenie oboch vzkriesení je dôležité rozlíšiť význam slova krisis, ktoré sa rôzne prekladá ako „súd“ alebo „odsúdenie“. Vo väčšine výkladov vidíme, že to nemusí nevyhnutne znamenať koniec záležitosti.

V tomto zmysle výraz “krisis” označuje obrat vecí, bod obratu v živote človeka. Môže to byť jeho koniec, ale opäť to môže byť čas, keď sa jeho život obráti značným smerom k lepšiemu! Možno mu Boh po prvýkrát zjavil seba a svoje zámery, aby mohol byť súdený.

V biblickom zmysle môže rozsudok znamenať obdobie, počas ktorého proces pokračuje. Rozhodnutie alebo rozsudok sa prijme na konci rozsudku. 1Pt 4:17 ukazuje tento vzorec vo vzťahu k cirkvi. „Lebo nadišiel čas, aby sa súd začal v Božom dome; a ak sa to začne najskôr u nás, aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú Božie evanjelium?“ Dokazuje to aj Ježišov výraz:

Jn 12,31: Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude Knieža tohto sveta vyhodené von.

V Jn 5,25-29 je slovo preložené ako „rozsudok“ z gréckej krimy. Podľa Zodhiatesa pochádza toto slovo z rovnakého koreňa ako krisis, ale v tomto prípade označuje akt súdenia, to znamená proces zahŕňajúci konečné rozhodnutie alebo vetu. Biblia používa toto slovo iba v súvislosti s budúcou odmenou a trestom.

Opäť máme náznaky aktívneho procesu, nielen konečné rozhodnutie. Aktívny proces zahŕňa tak to, čo sudca robí, ako aj to, čo robia sudcovia. Rozsudok nemožno urobiť bez oboch aspektov. V 1Pt 4:17 Boh posudzuje „Boží dom“ a „tých, ktorí neposlúchajú evanjelium“ v rámci toho, ako žijú svoje životy.

Peter hovorí: „Nastal čas, aby sa mohol začať súd,“ čo naznačuje, že súd sa oficiálne začal, keď Kristus založil svoju Cirkev. Teraz, keď to začalo, bude celé ľudstvo nakoniec zahrnuté do Božieho súdu (viď Jn 12:31). V Cirkvi sa preto vytvára vzor pre súdenie.

Keď vidíme celkový obraz Božieho zámeru, môžeme lepšie pochopiť, čo sa deje v živote Kresťana. Boh volá na a dáva dar pokánia. Sme pokrstení, prijímame Ducha Svätého a sme vložení do Kristovej Cirkvi (nie inej, ani žiadnej štátnej), kde začíname rásť v milosti a poznaní Ježiša Krista, až kým nedosiahneme mieru  Jeho zrelosti. Počas tohto obdobia posvätenia nás Boh podrobuje skúškam a my premáhame seba a svoje slabosti a prinášame ovocie Bohu. Posvätenie nás pripravuje na Božie Kráľovstvo a určuje našu odmenu.

Pavol nám to pomáha pochopiť:

Rim 5:1–5: Preto, súc oslobodení a vyhlásení za nevinných, vyhlásení za ospravedlnených s Bohom na základe našej viery, máme pokoj vo vzťahu k Bohu prostredníctvom Krista Ježiša, nášho Pána, Skrze ktorého máme vierou aj Bránu pre prístup do Božej prítomnosti, prístup do tejto nezaslúženej Priazne a Milosti, v ktorej zotrvávame a plesáme v nádeji slávy nášho Boha. A nielen to: chválime sa aj ťažkosťami, vediac, že problémy pestujú trpezlivosť, Trpezlivosť pestuje pevný charakter a cnosť (znaky Božieho charakteru v nás) a pevný charakter a cnosť pestujú nádej.

To všetko si vyžaduje čas. Božím zámerom nie je iba nás spasiť, ale priviesť nás k Jeho obrazu, aby sme boli pripravení na Jeho Kráľovstvo. Náš Boh je Stvoriteľ. Rozmnožuje sa v nás. Ako múdry rodič posudzuje, hodnotí, čo je pre náš rozvoj najlepšie, a potom nás prevedie ďalším krokom v tomto prebiehajúcom procese, kým nezdedíme Jeho Kráľovstvo. Toto je skutočné pochopenie väčšej časti doktríny o Poslednom Súde (Hebr 6:2).

Ak chceš Jeho dokonalú a nádherne mocnú výchvu prijať aj ty, odporúčam ti kurz Úžasné Duchovné Dozrievanie.

Najnovšie príspevky