Elitné skupiny a Depopulácia Zeme 2.0

22 OKTÓBRA 2023
Globalisti, WEF, WHO a iné, pomýlene nazvané “elitné” skupiny dnes, skloňujú depopuláciu Zeme vo všetkých pádoch a tvaroch. A ich snahy o ňu to len dokazujú.

Ale kto pozná proroctvá Biblie vie že toto nie je ani nové, ani “zrazu”. Je to tisícočia popakovaná agenda Satana a jeho zbytočná, nenaplnená a megrény mu pôsobiaca snaha vyhubiť celé ľudstvo – vrátane oných “elitných” skupín. Prečo aj ich? Lebo Satan sa o svoju slávu nedelí nadlho. Kde je ale dôkaz, že tieto snahy vyvraždiť byvateľstvo Zeme nie sú nové? Nuž, je v čítaní tohto týždňa:

Desiata a Jedenásta kapitola Genezis opisuje civilizáciu po potope. Kapitola 10 mapuje deti a potomkov Jafeta, Chama a Šema. Potom pokračuje v opise toho, ako sa každá vetva rozdeľuje „podľa svojich klanov a jazykov, podľa svojich krajín, podľa svojich národov“ (Gn 10:31). Kapitola sa končí tým, že Šemovi potomkovia sa usadili na Har HaKedem: „Ich sídla siahali od Meše až po Sephar, hornatú krajinu na východ [kedem].” A preto sa zdá, že úvodné slová 11. kapitoly pokračujú v rozprávaní: „Každý na zemi mal rovnaký jazyk a rovnaké slová. A keď migrovali z východu [kedem], prišli do údolia v krajine Shinar a usadili sa tam.”

Toto čítanie však vyvoláva dva významné zdanlivé kontradikcie. Začiatok 11. kapitoly hovorí: „Každý na zemi mal rovnaký jazyk a rovnaké slová. Boh potom popletie jazyky ľudstva a rozptýli ľudí do nezávislých národov a jazykov: „Preto sa to volalo Bábel (Babylon), lebo tam Boh zmiatol reč celej zeme; a odtiaľ ich Boh rozptýlil po celej zemi“ (Gn 11:9). Podľa mnohých je tu údajná nadbytočnosť veršov z dôvodu, že už predchádzajúca kapitola (10) popisovala rozptýlenie ľudstva do národov a rodín s rôznymi jazykmi, z ktorých každý sídli v iných krajinách a regiónoch. Ale Boh nič nadbytočné nikdy nerobí.

Podľa ďalších, slová na začiatku 11. kapitoly, „prišli do údolia v krajine Shinaar a usadili sa tam“, sa ľudia zo Šema presťahovali zo svojho bydliska v Har HaKedem a ako hovorí predchádzajúca kapitol, aj synovia Chama žili v krajine Shinaar vrátane Babylonu:

Gn 10:6–10: Chamovi potomkovia: Kuš, Mitzrayim, Put a Kanaán. Potomkovia Kúša: Seba, Havila, Sabtah, Raama a Sabteca. Potomkovia Raama: Sheba a Dedan. Kúš tiež splodil Nimroda, ktorý bol prvou mocnou postavou na zemi. Bol z Božej milosti mocným lovcom; odtiaľ sa hovorí: „Ako Nimrod, mocný lovec z Božej milosti. Hlavnými oporami jeho kráľovstva boli Babylon, Erech, Ackad a Calneh v krajine Shinar.

Na chvíľu obráťme poradie udalostí: Noemovi synovia s jedným jazykom sa presťahovali do krajiny Shinaar a začali tam plodiť potomstvo. Ašúr, jeden zo Semových synov, začal horúčkovito stavať mestá: „Ašúr vyšiel z tej krajiny a postavil Ninive, Rechobot-ir, Kálah a Resen medzi Ninive a Kálah, to je veľké mesto“ (Gn 10:11–12).

Vyskytol sa však problém. Pôrodnosť predbehla schopnosť identifikovať a rozvíjať zdroje. Preto sa zdá, že v záujme udržania životnej úrovne na obyvateľa začali znižovať pôrodnosť. Ako taká, kapitola 10 vysvetľuje, že Shem mal päť detí a v ďalšej generácii jeho synovia majú štyri deti, a potom pôrodnosť klesá na jedného syna na rodinu až do piatej generácie, keď dôjde k veľkej trhline a svet sa rozdelí na rôzne jazyky a národy, ktoré rozptýlili ľudí „na tvári celej zeme“. Konkrétne v tejto generácii, keď sú národy a jazyky rôznorodé, Tóra si robí problém povedať, že sa narodili dvaja synovia: „Eberovi sa narodili dvaja synovia: prvý sa volal Peleg, lebo za jeho dní bola zem rozdelený; a jeho brat sa volal Joktan“ (Gn 10:25).

A tak, keď boli zdroje čoraz viac obmedzené, rast populácie medzi Semitmi sa zastavil. Zostali relatívne malí a homogénni a užívali si vysokú životnú úroveň, dostatočnú na to, aby postavili slávnu vežu, ktorá by sa pravdepodobne stala najvyššou na svete, čím si urobili meno v ich spomaľovajúcej, no sebazvelebujúcej sa spoločnosti. V podstate sa osadníci krajiny rozhodnú chrániť svoj majetok a zachovať svoje bohatstvo. Spomalenie pôrodnosti zabezpečilo, že sa o ňu podelilo menej jednotlivcov a umožnilo udržanie vysokej životnej úrovne v ich kantóne: „A povedali: „Poďme, postavme si mesto a vežu s vrcholom v obloha, aby sme si urobili meno; inak sa rozpŕchneme po celom svete“ (Gn 11:4).

Globalisti sa dnes úpenlivo snažia o depopuláciu Zeme. A nielen v USA, Západnej Európe a Afrike, ale dokonca aj v Izraeli. Ak si uvedomáš, že Izrael je Bohom vyvolená krajina, a čo všetko Boh v histórii robil, aby Izrael prežil aj tie najhoršie udalosti – a Boh to zopakuje znova v našich časoch, tesne pred svojím Druhým príchodom na Zem – pochopíš, ako sa Satan naozaj cel= tisícročia snaží o vyhubenie Izraela a vôbec všetkých duší zo sveta.

V júni 2021 bol v časopise HaShiloach v tomto svetle uverejnený článok o spôsoboch, akými plodenie prispieva k ekonomickému rastu. Podobný článok sa objavuje v časopise “Časy Izraela” pod titulkom „Mať viac detí!“ Autor v ňom nesúhlasil s profesorom ekonómie Omerom Moavom z Reichmanovej University a ďalšími, ktorí veria, že pôrodnosť v Izraeli by sa mala znížiť, aby sa zachovala životná úroveň na obyvateľa:

Podľa názoru profesora Moaba je zníženie pôrodnosti rozhodujúce pre hospodársky rast, pretože krajina nie je schopná udržať tempo potrebné pre investície do infraštruktúry. V súčasnosti index „infraštruktúry na obyvateľa“, ktorý meria kvalitu života, neustále klesá, čo poškodzuje hospodárstvo. Moav navrhol zastaviť prídavky na deti a ušetrené peniaze investovať do infraštruktúry.

Ale deti nie sú len radosťou. Sú znakom rastu.

V skutočnosti je rast populácie nevyhnutný pre ekonomický rast, ako to demonštroval profesor Charles Jones zo Stanfordu vo svojom článku „Koniec ekonomického rastu? Neúmyselné dôsledky úbytku obyvateľstva.” Podľa Jonesa: “Mladí ľudia prispievajú k ekonomike nielen zvyšovaním pracovnej sily a spotreby, ale aj tým, že sú na čele inovácií, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života. Budúcnosť patrí mladým ľuďom, ktorí sú stále hladní po úspechu a v každom prípade nižší vek populácie povedie k zvýšenému rastu, ktorý presahuje štandardnú mieru…“ Ak však sledujeme rétoriku snahy globalistov WEF, WHO a iných, toto konanie ani zďaleka nie je neúmyselné. Biblia naproti tomu jasne hovorí, že do Siedmeho Dňa Stvorenia sa doslovne zobudia len mladí do 20 rokov.

A Tóra? Sledovanie línie Chamových synov v 10. kapitole ukazuje, že na rozdiel od Semových synov, Chamovi potomkovia neznížili svoju pôrodnosť. Keď teda Boh zasiahol do ľudstva, zmenil jazyky a rozptýlil národy po celej zemi, relatívna moc mnohých Chamových synov vzrástla. Ako som už citoval vyššie, Nimród, hrdina a potomok Chama, prevzal kontrolu nad krajinou Shinaar – ktorá zahŕňa miesto, ktoré sa teraz nazýva Babylon a možno aj územie pre množstvo miest, ktoré postavil Ashur, Semov syn. V tejto fáze boli ľudia zo Shema zatlačení späť do Har HaKedem.

Nakoniec Semiti vyvodili potrebný záver: Joktan, Pelegov brat, ktorý žil v čase, keď došlo k trhline v krajine a národy boli rozdelené, splodil trinásť (!) detí, čím sa konečne obnovila populácia v piatej generácii Shemovej línie. A to isté robia Semiti aj dnes a na oboch úrovniach.

Najnovšie príspevky