Hľadanie Boha: Najväčší problém veriacich

22 APRÍLA 2022

Zamyslel si sa už niekedy nad vierou, skutkami a zmyslom existencie jednotlivých náboženstiev a tzv.cirkví vo svete dnes? Pozrime sa na aspoň tri z nich. Pravdu o ďalších nájdeš v kurze Viera.

Hnutie Účelovo riadená Cirkev, ktoré dnes zachvacuje mysle mnohých, hlása zmýšľanie, že Boh má veľký záujem, okrem iného, ​​o zvýšenie počtu členov a veľké cirkevné príjmy. Okrem toho veria, že Božie Kráľovstvo na zemi majú vytvoriť oni (?!) a to konaním dobrých skutkov, ktoré majú pôsobiť v tandeme s politickými silami tohto sveta. Ignorujú tak, že Božie Kráľovstvo je práve preto Božie, že pochádza z Boha, ktorý ho na zem prišiel ustanoviť OSOBNE. Majú pocit, že Boh túži po tolerancii v záujme jednoty bez ohľadu na pravdu, a zastávajú názor, že Kristovo Slovo nie je o nič lepšie ako slovo psychológov a filozofov. Smerujú k človekom vymyslenému Novému svetovému poriadku, nie ku Kráľovstvu ustanovenému Bohom pri Kristovom návrate. Prečo robia tieto veci? Kvôli tomu, čomu veria o Bohu.

A čo viera Katolíckej cirkvi o Bohu? Už pôvod jej vzniku svedčí o fakte, že nepochádza z Boha. Inak by nemohla mať  za základ zákon “SUI IURIS” (t.j.Sami Sebe zákonom), ale Boží Zákon Najvyššieho. Ale nemá, nech to čo ako predstiera. Jej prívrženci okrem iného veria v boha, ktorý podporuje nebo ako odmenu spasených. Tvrdia, že Kristus to všetko urobil za nás, a že očistec sa postará o všetky zvyšné morálne a duchovné nedostatky. Ale zároveň hlásajú, že zmyslom života človeka je utrpenie, smrť a koniec v pekle. Jej veriaci si namýšľajú, že oni sú Božím Kráľovstvom na zemi a že ich vodca (pápež) stojí na mieste Krista, rozumej, že on je Boh. Preto aj oni hľadajú časnú, ľudskú moc a sú hlboko zapojení do politiky a konfliktov tohto sveta – všetko vecí, o ktorých Kristus sám povedal, že tí, čo sa chcú páčiť Bohu, ktorý ich najal, ich NEROBIA. Ich systém viery je dokázateľne falošné kresťanstvo: je totiž zodpovedný za križiacke výpravy, inkvizíciu, pomoc Nacistom v úteku po vojne a ohavné pedofilné škandály, všetko veci, ktoré si vyžiadali milióny životov. Toto Kristus ani Jeho učeníci, neskôr apoštoli a všetci po nich, NEROBILI a NEROBIA.

A ako veľmi sa to líši od toho, čo robia teraz Moslimovia? Tvrdia, že veria v boha, o ktorom učia, že v noci nevidí a preto sa počas Ramadánu po nociach prejedajú a cez deň – NAOKO – prísne postia. A tento boh im okrem iného nariaďuje zabiť všetkých nemoslimov, ktorí nekonvertujú, a ktorý chce, aby rodičia trénovali svoje deti, aby zabili seba a mnohých ďalších v samovražedných atentátoch, aby tak (?!) dosiahli raj a odmenu v podobe sedemdesiatich čiernookých panien.

Potrebuje tu ešte niekto ďalší dôkaz, že tieto cirkvi nie sú z Boha, ale že sú to falošné systémy viery? Veď Všemohúci Boh to o nich hovorí sám (viď Zjv 6 -19) už vyše 2650 rokov!

Rim 4,19-21: Bez ochabnutia v osobnej dôvere uvažoval o svojom vlastnom tele, ktoré už bolo mŕtve asi sto rokov, a tiež o smrti Sárinho lona. Nepochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vo viere, vzdávajúc Bohu slávu, Súc plne presvedčený, že to, čo Boh sľúbil, má moc aj splniť.

Hebr 11,17-19: Vierou Abrahám, náš otec, keď bol skúšaný, obetoval Zviazanie Izáka; a ten, ktorý dostal Prisľúbenia, obetoval ako obetu svojho Jediného SynaToto bol Abrahám, náš otec, o ktorom sa hovorilo: Po Izákovi sa bude volať tvoje semeno. Abrahám náš otec uznal, že Boh má moc spôsobiť Vzkriesenie z Mŕtvych, od ktorého dostal späť Izáka ako predobraz. 

Abrahámovi nebolo o Bohu nič nejasné. Jeho vzťah s Bohom bol taký dôverný, že dokonale chápal Jeho charakter a zámer. Vedel, že môže dôverovať Bohu, že bude konať a reagovať v rámci jasných parametrov a princípov. Abrahám v duchu zhrnul, čo vedel o Bohu a o Jeho zasľúbení, že Izák je zasľúbeným semenom, dospel k záveru a konal. Vedel, že Boh Izáka buď vzkriesi, alebo za neho poskytne náhradu. Rozhodol sa dôverovať Tomu, o Ktorom vedel, že má moc a je verný.

Čo ak, ako väčšina veriacich dnes, aj Abrahám len uhádol na základe nejasných spomienok na hodinu náboženstva, filmov, knižných diel a paranormálnych javov? Ak by to bola pravda, musel by uctievať modly svojho otca Teraha. Modlárstvu sa totiž drvivá väčšina ľudstva učí doma. Správne pochopenie Kto Boh je, je pre Kresťana nevyhnutnosťou, pretože nesprávna predstava o Ňom je samotným základom, východiskovým bodom modlárstva. Stručne povedané, podstatou modlárstva je zábava myšlienkami o Bohu, ktoré sú Ho nehodné.

Boh to dáva jasne najavo na vrchu Sinaj, keď uzavrel Zmluvu s Izraelom a dal im svoj zákon (viď Ex 32) sa Áron, konfrontovaný tlakom bezbožnosti svojich rovesníkov, nechal uniesť a urobil Zlaté teľa čoby boha, aby sa sám zachránil z ich šialenstva a stúpajúceho násilia modlárstva v nich. Áron a Deti Izraela tak odhalili a nám zjavujú, že ich falošné predstavy o Bohu v nich aj po východe z Egypta zostali. Boh nechal modlu okamžite zničiť.

Izrael zhrešil, keď sa pokúšal určiť povahu Boha na základe vlastného skazeného zmýšľania a mnohí zomreli v trestajúcej demonštrácii pravého Božieho hnevu za tento ohavný hriech. Za zamyslenie stojí fakt, čo sa asi stane tými, ktorí túto ohavnosť predvádzajú a učia dnes?

Dnešní Synovia Izraela sú stále v modlárstve predkov; moderní Izraeliti fantazírujú o Bohu. Modloslužobník si jednoducho predstaví predstavu Boha a potom koná a uctieva, akoby jeho predstavy boli pravdivé. Takíto ľudia sú oklamaní svojim zvráteným zmýšľaním a určite nepoznajú pravého Boha ako Abrahám.

Je tragické, ale toto robia všetci veriaci vo všetkých náboženských spolkoch a kultoch, kde niet poznania Boha, ani Bázne Božej, ani úcty k Jeho Zákonu, ani Novej Zmluvy v srdci človeka – kde niet žiadneho prejavu ani moci Ducha Svätého.

Boh hľadá tých, s ktorými chce uzavrieť zmluvu OSOBNE. Presne tak, ako našiel aj Abraháma, Prorokov a aj apoštolov Novej Zmluvy. Boh svoj spôsob nikdy nezmenil. Ak niekoho povoláva, aby Mu slúžil, robí to OSOBNE a JASNE. Dôvod, prečo toto čítaš je, že DNES povoláva práve teba. Preto všetci, ktorí túto Novú Zmluvu s Bohom uzavretú majú, Ho skutočne hľadajú, aby Ho každý deň lepšie poznali a ešte viac k Nemu priľnuli. A od tých, ktorí k Nemu v pokání prichádzajú, aby túto Novú Zmluvu s Bohom uzavreli sa vyžaduje, aby budovali rovnako osobný a dôverný vzťah s Ním a hľadali podrobnosti týkajúce sa Jeho povahy, účelu a charakteru. Lebo len tí, ktorí budú vzývať Jeho Meno – Meno Ježiš – budú spasení. Veď to sľúbil.

Avšak všetci, ktorí naopak – vzývajú anjelov, duše ich mŕtvych vodcov, Máriu a svätých a klaňajú sa – už ani nie zlatému teľaťu ako Synovia Izraela, ale volovi, oslovi aj zajacovi tí sú od Boha na hony vzdialení. A ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, budú navždy zatratení presne tak, ako im to prorokujú ich vlastní vodcovia cirkvi.

Je totiž historicky dokázanou pravdou: Veriaci chodia s Bohom, modlári iba do kostola.

Najnovšie príspevky