Identita Veriaceho

1 JANUÁRA 2024
Boží sľub, že urobí z Jakubovej rodiny veľký národ v Egypte, sa rýchlo splnil. Za menej ako storočie sa počet Židov tak dramaticky zvýšil, že sa faraón obával, že by mohli ovládnuť Egypt.

Preto začal povolávať Židov, aby pracovali na jeho stavebných projektoch. Žiaľ, Židia – s výnimkou kmeňa Lévi – začali zanedbávať svoje morálne dedičstvo, čo ich nechalo citlivo reagovať na faraónovu výzvu na ich vlasteneckú lojalitu voči Egyptu. Faraónovi sa teda nakoniec podarilo zotročiť Židov úplne, okrem Levitov.

Ex 1:1: Toto sú mená Synov Izraela, ktorí prišli do Egypta.

Fyzické vyhnanstvo Židov bolo ich núteným otroctvom; ich duchovný exil bol ich psychologickým zotročením kultúry ich hostiteľa. Hoci mnohí Židia sa asimilovali kvôli svojmu vyhnanstvu, iní sa snažili zachovať si svoju židovskú identitu a odmietali sa vzdať svojich židovských mien a jazyka kvôli viere vo svoj osud.

Podobne aj my, Veriaci v Krista, vieme, že tu, na Zemi, sme iba pútnikmi do Nebeskej Vlasti, preto sa nesmieme nechať žiadnym spôsobom zotročiť kultúrou hostiteľa.

Židovský národ mohol prijať Zmluvu s Bohom (Zákon) až po odhalení svojej vnútornej identity v reakcii na výzvu exilu. Účelom Biblie je naučiť nás, ako vniesť vedomie Boha do najvšednejších aspektov života, dokonca aj do tých, ktoré sú spočiatku proti Bohu. V exile sa židovský národ naučil, ako prekonať aj tieto sily.

To isté platí o našom súčasnom vyhnanstve: húževnaté dodržiavanie biblických tradícií – dokonca aj tých, ktoré sa zdajú byť nedôležité – urýchli príchod Krista. Výzvy, ktoré prekonávame, nás očisťujú a pripravujú na vznešené Božie zjavenia, ktoré budú sprevádzať bezprostredné, konečné vykúpenie.

Najnovšie príspevky