Imituj Boha

23 AUGUSTA 2022

Keď Pavol napísal: “Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista”, nenapísal niečo nové. Iba zopakoval Boží príkaz, aby nám Boh mohol splniť svoje prisľúbenia.

Mojžiš sľúbil židovskému ľudu, že ak budú dodržiavať Božie prikázania, napodobňovať Jeho dobrotu a držať sa múdrosti Zákona, Boh im umožní úspešne vyhnať národy, ktoré okupovali Zem Izrael.

Dt 11:22-23; Lebo ak budete usilovne zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám nariaďujem robiť, ak budete milovať Pána, svojho Boha, kráčaním po všetkých Jeho cestách a ak Mu budete oddaní, potom Pán vyženie všetky tieto Národy spred teba a ty budeš vlastniť veľké Národy a mocnejšie ako si sám.

To znamená, že máme napodobňovať Božiu dobrotu.

„Ako je On milosrdný, tak máme byť milosrdní aj my; tak ako On koná skutky milujúcej láskavosti, tak aj my máme konať skutky milujúcej láskavosti.“

Ale keďže je Božia dobrota nekonečná, ako sa od nás môže očakávať, že Ho budeme napodobňovať?

Jednoducho, lebo práve z tohto dôvodu nás Boh stvoril na svoj obraz – v našom znovuzrodení sa Bohu.

Len súc znovuzrodení skutočne vlastníme Boží nekonečný potenciál konať dobro. Statí sa zo všetkých síl sústrediť na Boha – Nekonečné Dobro.

Najnovšie príspevky