Inkluzívnosť

17 MARCA 2024
Mojžiš teda postavil Svätostánok podľa Božích pokynov.

Ako už bolo spomenuté, jedným zo zariadení Svätostánku bol Vnútorný oltár, na ktorom sa denne pálilo kadidlo.

Ex 40:27: Mojžiš spálil obetu kadidla na Vnútornom oltári, ako mu Boh prikázal. 

Jednou zo zložiek kadidla bolo galbanum. Pre svoj nepríjemný zápach táto bylina odkazuje na previnilcov nášho ľudu.

Skutočnosť, že galbanum bolo základnou zložkou kadidla, nás učí, že všetci Veriaci sú podstatnou súčasťou Božieho národa, aj keď ich správanie je niekedy nevhodné.

Nikdy preto nesmieme vylúčiť žiadneho z našich veriacich spoluobčanov zo spoločnej verejnej modlitby (modlitbového stretnutia), aj keď ich správania,je niekedy neospravedlniteľné.

V skutočnosti platí, že akákoľvek verejná modlitba alebo pôst, z ktorého sú hriešnici zámerne vylúčení, nebudú účinné! Je to preto, že každý veriaci má na základe svojej božskej duše neoceniteľnú hodnotu a v skutočnosti je plný dobrých skutkov. Každá naša jedinečná osobnosť zohráva kľúčovú úlohu v osude národa Veriacich a sveta vôbec.

Verejná modlitba však neruší ani príkaz pokánia, ktorý je prvou podmienkou znovuzrodenia, ani fakt, že Boh nenávidí hriech a slávnosť.

Ani sa tým neruší príkaz tých z už Veriacich, ktorí svojou nekajúcnosťou dávajú pohoršenia a znevažujú Krista, zo spoločenstva Kristovho Tela exkomunikovať (viď Judáš aj iní v Božom Slove).

Najnovšie príspevky