Jednota

22 JÚLA 2023
Mojžiš potom povzbudil ľud Izraela tým, že mu pripomenul, ako utrpel zničujúcu porážku dvom amorejským kráľom, na ktorých smeli zaútočiť.

Dt 2:36: Mojžiš povedal ľudu Izraela: Neexistovalo ani jedno spoločné mesto, ktoré by bolo pre nás príliš silné.

Sociálna jednota chráni spoločnosť pred nebezpečenstvom. Amorejskí králi si to uvedomovali, a preto podnikli kroky na zjednotenie svojich poddaných proti hrozbe invázie židovského národa.

Schopnosť spoločnosti dosiahnuť jednotu je však obmedzená do tej miery, do akej môžu jej členovia negovať svoje individuálne ego, aby sa podriadili spoločnému cieľu. Boh od svojho ľudu očakáva, že sa úplne odovzdá svojmu Božiemu poslaniu – a preto nám dáva možnosť to urobiť. Jednota, ktorú mohli dosiahnuť Amorejci, sa preto nemohla porovnávať s jednotou Hebrejov. Výsledkom bolo, že židovský národ bol schopný prekonať jednotný front prezentovaný amorejskými mestami.

Vidíme tu obrovskú moc, ktorá je vlastná duchovnej jednote a potrebu podporovať ju v čo najväčšej miere – najmä preto, že, ako nás učí Ježiš, náš súčasný exil je výsledkom nepodloženej nenávisti a nejednoty medzi Deťmi Izraela navzájom.

Najnovšie príspevky