Kedy a prečo je ťažké učiť sa Božie Slovo

26 JÚNA 2024
Toto je moje svedectvo o tom, prečo, alebo skôr kedy je človeku naozaj ťažké učiť a skutočne sa naučiť Božie Slovo. A nehovorím o Jeho učení sa naspamäť. Hovorím o prijatí Slova vo svedomí vierou a následné chodenie s Bohom vo svetle a moci prijatej náuky.

Mnohí s tým majú skúsenosť, hoci väčšina nominálnych veriacich to pre zbabelosť a zlobu v srdci nikdy neprizná. Nechápeš prečo, ale čokoľvek sa čo len mihne vo svete, vieš zreprodukovať do detailu a bez akejkoľvek pomoci.

Lenže, keď dôjde na opakovanie náuky Božích veršov, alebo tém z biblických kurzov, najradšej by si sa nevidel.

Toto svedectvo nie je pre dokonalých, ani namyslených. Je pre teba, ktorý ho teraz čítaš, lebo ťa “zžiera” ten ohavný pocit až takmer zúfalstva, že si presedel nad pasážou Písma celé hodiny a možno aj dni a napriek tomu sa v tvojom svedomí, ani v mysli nič z toho neusadilo ani len na päť minút.

Zažil si ho a možno zažívaš už nejaký čas, ale nevieš si s tým rady. Nevieš to prekonať. Nechápeš, prečo sa nedokážeš nič naučiť.
Navyše, ten nepríjemný pocit sa ešte zintenzívňuje, lebo v ponuke tvojej biblickej školy je ďalší kurz.

Čo robiť? Ako to prelomiť?

Nuž, začnime tam, kde začať treba − pri Bohu, ktorý hovorí, že “zákonníkova múdrosť sa rodí v pokojnom čase.”

Iste, verš platí aj o čase mieru, bez vojny. Lenže väčšina sa vôbec nezamyslí nad faktom, že ich problém má počiatok vo vojne s Bohom, v ktorej sa nachádzajú. Oni si to naozaj vôbec neuvedomujú. Skús sa zamylieť a sám sebe odpovedz: Ako dlho nevidíš prielom v náuke Slova, či modlitbe? Tak dlho si vo vojne s Bohom.

Skutočne, za roky, čo sa sama Slovo učím a Slovo aj vyučujem, pozorujem ten istý vzor prejavu a následku v učení u všetkých, čo majú problém s efektívnou modlitbou (t.j. vyslyšanou a nie až po 40 rokoch), aj náukou Biblie. Ich problém je skutočne vo fakte, že sú vo vojne s Bohom, a ani to netušia! A to ani tí, ktorí tvrdia, že sú znovuzrodení. A pre nich je fakt znovuzrodenia v tejto veci priťažujúca okolnosť.

V akej vojne sa títo ľudia nachádzajú? Nuž v hriechu, ktorý je vzburou proti Bohu. A keďže sa z neho nevyznali − a paradoxne, väčšina si ani nevšimla, že a ako veľmi ani čím voči Bohu zhrešili − zostávajú v modlitbe, aj náuke neplodní, hluchí, slepí, izolovaní a neschopní napredovať.

Boh je spravodlivý aj tu: súc a zotrvávajúc v nespravodlivosti voči Nemu, žnú, čo zasiali.

Jeden príklad za všetky:

Nedávno sa skupina Veriacich prihlásila na štúdium doktríny o Božom jazyku. Súčasťou náuky bol kvíz. Keďže náuku v tomto bode sami prerušili a BEZ SLOVA Z NEJ ODIŠLI, nesplnili tak príkaz poznať skutky Pánove. Navyše ich odchod bol neohlásený, svojvoľný. A oni si vôbec neuvedomujú, ako namiesto rastu v poznaní Boha, celý čas množia svoje hriechy. Celý ten čas žijú v hriechu − vo vojne proti Bohu. Namiesto prijatia náuky sú PROTI NEJ, odmietajúc ju. Biblia toto správanie zjavuje ako NENÁVISŤ voči Bohu − a Jeho Meno je Božie Slovo, však?  Títo však, namiesto preukázania viery, zjavujú len svoju starú, padlú telesnú prirodzenosť.

Je len logické, že zotrvávajúc v hriechu voči Bohu, napriek skúmaniu iných pasáží, neprospievajú, nenapredujú, zostávajú neplodní. Ignorujúc Boha a neverní svojmu záväzku, zostávajú sklamaní, bezútešní, nahí − hriešni. Ale oni to ani nevidia, ani neskúmajú. Prečo? Lebo nemilujú Boha ani celou dušou, ani celou mysľou, ani všetkou silou. Takú lásku preukazujú len sebe − “ja” modle.

A naopak, vidím aj taký fakt, že k študentovi, ktorí sa na prijatie daru Ducha Svätého ešte len pripravuje, Duch Svätý v jeho modlitbe a štúdiu hovorí. Prečo jemu áno a im nie? Lebo tento študent zostal verný záväzku a svoju úlohu dokončil presne tak, ako sa to od neho vyžadovalo.

Aký je tu záver?

  1. Neveru Boh nežehná, ani neodmieňa. Nikdy.
  2. Poslušnosť je nad obety.
  3. Ten, kto svoje záležitosti spravuje verne a spravodlivo, je naozaj Bohom odmenený.
  4. Mzdou hriechu je duchovná smrť − neschopnosť napredovať v poznaní.

Ak sa tu človek zamyslí, koľké náuky prijímal v hriechu voči Bohu, nemôže nevidieť ani nechápať, prečo zostal hluchým slepý a neplodný. Kľúčom k úspechu je teda POKÁNIE. Nie jednorázové. Nie iba povedané. DENNE ŽITÉ POKÁNIE. Lebo tak hovorí Pán:

Kto vystúpi na Vrch Pánov? Alebo kto bude stáť na Jeho Svätom Mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté;kto nedvíhal svoju dušu k márnosti, ani neprisahal falošne.Taký dostane požehnanie od Pánaa dar spravodlivosti od Boha, svojej Spásy.

Takže moja rada znie: Odstráň hriech a uvidíš, že aj do tvojho domu príde Spása.

Najnovšie príspevky