Kresťan a Pokora

3 JANUÁRA 2022
Pamätáš si časy, keď si stratil nervy a nazval niekoho “titulmi”, za ktoré sa dnes hanbíš? Spomenieš si ešte, keď si sa vo svojom egocentrizme na všetko a každého sťažoval? Sťažuješ sa rád, či často? Dnes začína obdobie, že už nebudeš. Keďže sami ešte nemáme absolútne čistý charakter, nemôžeme si nárokovať povýšenecký postoj nad ostatnými, sťažnosťami, že si to a tamto nezaslúžime. Boh nám skrze Šalamúna radí radšej si uznať svoju chybu, robiť pokánie a v budúcnosti radšej poslúchnuť Jeho radu, bez sebaklamu, že máme “právo sa sťažovať”.

My nemáme právo sa sťažovať? Nie nemáme. ??? Uvažuj predsa: sťažovať sa je hriech a hriech nikdy právom nebol a nebude. Pánov brat Jakub to vo svojom liste napísal naozaj dokonale a každému, kto si myslí, že má “právo” sa sťažovať. Píše: “Nesťažujte sa, aby ste neboli odsúdení.” Je nad slnko jasné, že ono “právo sa sťažovať” je úbohým vyhlásením: “ja mám právo byť odsúdený”. Takáto reč je príšerná hlúposť, preto radšej využívaj právo mlčať. Zamysli sa: ty máš mať v každej situácii právo, t.j. autoritu Krista vládnuť v nej, nie skončiť v nej odsúdením pre sťažnosti. A pamätaj na druhé najväčšie Božie prikázanie, ktoré nám zakazuje ubližovať si seba-odsúdením. Užasné, však? Dnes prišla spása do tvojho domu – Sabat – odpočinok od sťažností! ALELUJA!

Tu vidíme pravdu, ktorú vyznáva aj Šalamún, a ktorú aj my objavujeme, keď pokračujeme v našom živote obrátenia. Nájsť múdrosť je ťažké a nie vždy také uspokojivé, ako si myslíme. Aj Šalamún priznáva, že napriek obrovskému daru múdrosti, ktorý mu bol daný, nakoniec to, čo nevedel, ďaleko presiahlo to, čo skutočne vedel.

Kaz 7,23-29: Toto všetko som skúšal s múdrosťou; Povedal som, že budem múdry; ale bolo to odo mňa ďaleko. To, čo je ďaleko a veľmi hlboké, koho múdrosť to dokáže zistiť? Svoje srdce som použil tak, aby som mal poznanie, a skúmal a hľadal múdrosť a plán vecí, a aby som poznal bezbožnosť hlúposti, dokonca aj bláznovstvo a šialenstvo. A za trpkejšiu vec ako smrť považujem ženu, ktorej srdce je nástrahou a pascou a jej ruky sú ako reťaze; kto sa páči Bohu, utečie od nej; ale hriešnik ňou bude uväznený. Hľa, toto som zistil, hovorí Kazateľ, pridávajúc jedno ik druhému, aby som zistil schému (t.j.plán vecí nezákonných); Ktorý ešte moja duša hľadá, ale nenašiel som; jedného muža z tisíc som našiel, ale ženu medzi všetkými tými som nenašiel. Hľa, len toto som zistil, že Boh stvoril človeka priameho; ale hľadali mnohé úklady.

Celá táto časť skúma múdry úsudok, či je zdrojom našich problémov Boh, blížni alebo my sami. Musíme si položiť otázku, či sa skutočne usilujeme o svätosť, bez ktorej, ako hovorí Pavol v Hebr 12:14, „nikto neuvidí Pána“. Preto rob pokánie aj z každej sťažnosti, ktorú si kedy predniesol pred Bohom hoci len v duchu – vo svojej mysli, alebo ústami, či nebodaj listom pre úrady.

Náš problém je tu – v nedostatočnej svätosti. Skúmaj seba samého: je moje úsilie o svätosť hodné pokladu, ktorý som dostal zadarmo? Mám sa z čoho kajať, pokiaľ ide o čas a energiu, ktorú vynakladám na svätosť? Odpoveď bude do určitej miery paralelná so záverom: Niet divu, že spása musí byť z milosti!

Kazateľ to vyvažuje, keď hovorí: „Všetko urobil krásnym vo svojom čase. Do ich sŕdc vložil aj večnosť, okrem toho, že nikto nemôže zistiť dielo, ktoré Boh koná od začiatku do konca.” Pravdou je, že úplné poznanie všetkého budeme mať až v čase po Kristovom príchode, pretože Boh v Nebesiach robí v našich životoch veci, ktorým my zatiaľ nedokážeme rozumieť a Jeho zámery majú prednosť pred našimi ľudskými, t.j.slabými úvahami, snahami a závermi. Veľa z toho, čo Boh robí, je mimo našej kontroly. V Šalamúnovom vyznaní vidíme dve hlavné pravdy:

  1. Po prvé, skutočne múdry človek sa pokorí, keď si uvedomí, že nevie všetko, a tento nedostatok poznania ho pohne k hľadaniu Boha skrze štúdium Slova a modlitbu, pretože vie, že bez Božieho poznania by zostal hrozne nevedomý a pre nedostatok poznania Boha by zahynul.
  2. Po druhé, pokora a hľadanie Boha ho ešte viac motivuje, aby bol opatrný vo svojich súdoch, aby neodsúdil Boha, iných, ba ani seba.

Uznanie týchto právd má tendenciu pozdvihnúť naše myslenie na duchovnú úroveň, pretože vieme, že to, čo vieme teraz, je síce úžasné – ale sú to omrvinky v porovnaní s tým, čo prichádza. Môžeme teda vidieť, že štúdium Cesty, ktorou sa Šalamún vydal, hoci je náročné, je byť prospešné.

Božie Deti sa musia neustále učiť. Prečo? Lebo Duch Svätý je ustavičný pohyb a duchovný rast je príkaz. A kto sa sám neučí, nemá právo poúčať iného (Rim 2:21). Navyše, my nehľadáme len spásu, ale sa aj pripravujeme na Božie Kráľovstvo a na vládu s Kristom, ľudstvu v tomto Kráľovstve. 

Ale pozor! Lebo falošné kresťanstvo tu učí, že sa údajne musíme sa však podriadiť tomu, že poznanie Boha je ako vzdialená hviezda, cieľ tak vzdialený, že ho nikdy nedosiahneme za desiatky životov. Podľa nich je nemožné poznať Boha, lebo On je tajomstvom atď. Takéto tvrdenia sú lžou a vzburou proti Božiemu Slovu. Preto sa nedaj podviesť a radšej poznaj a pravidelne si opakuj, čo v tejto veci hovorí Boh sám. Podľa nich táto realita poukazuje na to, prečo potrebujeme večný život. A ďalej tvrdia, že ľudia musia pokorne prijať túto pravdu, vediac, že ​​ju nikdy nedosiahneme, ale stále na nej úprimne pracujme, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Ale nič z toho nie je pravda, lebo Pavol píše:

1Kor 13,12: Lebo napriek tomu vidíme len nejasne, akoby v zrkadle. Potom však, v Nastávajúcom Svete, zreteľne tvárou v tvár. Teraz mám len čiastočné poznanie; potom budem mať úplné poznanie, ako mal aj Boh úplné poznanie o mne. 

Navyše my večný život v znovuzrodení neprijímame ako potrebu, ale ako dar. Dar nie je potreba. Dar sa neprijíma z potreby ale ako milosť. Áno, my potrebujeme byť spasení, znovuzrodení, aby sme mohli prijať tento dar. Ale večný život stále ostáva darom Boha, nie potrebou. Ani znovuzrodenie nie je potreba, ale nevyhnutnosť. Ale večný život je dar. A nakoniec, my máme pokorne uznať pravdu Evanjelia Vykúpenia, že človeku telesnému nie je možné dosiahnuť večný život, ale s Bohom nič nie je nemožné. Príprava je dôležitá, lebo je nám prisľúbená vláda v Božom Kráľovstve a je logické a prirodzené sa na túto službu Bohu pripraviť čo najlepšie. A omnoho lepšie, než sa pripravujeme aj svoje svetské zamestnanie. Pavol nám preto zjavuje úskalie, ktorému sa, v súvislosti s rastom v poznaní alebo službe, musíme za každú cenu vyhnúť:

1Kor 4,1-8: Nech nás teda človek pokladá za Asistentov Krista a správcov Božích tajomstiev. Okrem toho sa od správcu vyžaduje, aby mal vernosť. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy, aby ste sa hrali na náboženských sudcov, ktorí ma súdia, alebo či som súdený súdom nespasených ľudí, iba ich ľudským súdnym dňom; ani sám seba nesúdim ako sudca rabínskeho súdu. Nie som si vedomý ničoho proti sebe, ale nie v tomto som bol ospravedlnený; je to Pán, ktorý je mojím Sudcom. Preto nesúďte nič predčasne, až do Príchodu nášho Pána, ktorý oboje privedie na Svetlo: skryté veci temnoty, a vyjaví úmysly sŕdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Pána. Ale v tomto, Bratia v Kristovi, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa skrze nás naučili nezachádzať za to, čo bolo napísané, aby ste neboli namyslení, ako pyšní domýšľavci, ktorí nadŕžajú jednému proti druhémuVeď kto ťa robí takým odlišným? A mimochodom, čo máš, čo si nedostal? A keď si to skutočne dostal, prečo táto namyslenosť, táto chvastavosť, akoby si to nebol dostal? Už máte toho toľko, už ste vystúpili k bohatstvu a bez nás (Vyslancov Krista)! Stali ste sa kráľmi; Prial by som si, aby ste sa skutočne stali kráľmi, aby sme s vami mohli kraľovať aj my.

Aj pri serióznom hľadaní múdrosti a pravdy existujú úskalia ako napr. náklonnosť človeka predvádzať sa. Tomuto sa, Bratia v Kristovi, musíme všemožne a radikálne brániť. Múdry človek vie, že je to pravda a bráni sa každému sebaoslavovaniu, čím sa stáva múdrejším. To je dôvod, prečo je lepšie zriecť sa aj oslavy narodenín, ktoré vo svojej podstate sebaoslavou sú a radšej oslavovať Boha ohlasovaním Evanjelia Vykúpenia. A preto nám je prospešná rada apoštolov Petra aj Jakuba:

1Pt 5,6: Preto sa pokorte pod mocnou Božou rukou, aby ste boli povýšení v pravý čas.

Jak 4,10: Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši. 

Všimni si, čo Peter píše: byť povýšený v pravý čas neznamená len byť na svoj čas Kristom ustanovený v službe tu na zemi. Znamená to aj definitívne “povýšenie” vo vytrhnutí, alebo vzkriesení pri Kristovom druhom príchode na Zem. Zakončím slovami nášho Pána:

Mt 23,8-12: Vy však nemáte mať domýšľavé tituly ako Učiteľ, pretože Jeden je váš Učiteľ (Kristus), a vy všetci ste Bratia v Kristovi. A nehovorte o nikom na Tomto Svete ako o svojom Otcovi, pretože Jeden je váš Otec, ktorý je v Nebesiach. Ani sa nenechajte volať náš Učiteľ, pretože Jeden je váš Učiteľ, Kristus [Pán Učiteľ]. Najväčší medzi vami bude vaším služobníkom. Ale kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa pokorí, bude povýšený.

Mt 18,3: Amen, hovorím vám: Ak sa vnútorne nezmeníte a úplne neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Nebeského Kráľovstva.

Najnovšie príspevky