Kto Má Zdravý Rozum?

12 JÚNA 2024
Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy podozrivej z cudzoložstva.

Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne nastoliť túto záležitosť; ak jej činy budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju podrobiť skúške, ktorou Boh ukáže, či je nevinná alebo vinná. Tento test fungoval len vtedy, ak boli pohnútky manžela úplne čisté, ak sa on sám neprevinil cudzoložstvom a keď bola cudzoložstvom zdesená spoločnosť ako celok. Inak by bol znášal následky aj on.

Nm 5:12: Hovor s Deťmi Izraela a povedz im: Ak žena niekoho odíde nabok a dopustí sa previnenia proti nemu.

Spáchať cudzoložstvo voči Bohu je hrozný skutok, pretože Boží ľud je „vydatý“ za Boha. Keby cudzoložníci neboli zosobášení, ich správanie by nebolo tak prísne posudzované; skutočnosť, že zradili zmluvný vzťah, je dôvodom, prečo si zaslúžia trest.

To isté platí o Božom ľude. Prehrešok nie je len technickým prehreškom; je to osobná urážka nášho milovaného Boha a Manžela.

Keďže nepatríme sebe, ale Bohu, naše spojenie s Bohom je také silné, že je pre nás prirodzene nemožné prestúpiť Jeho vôľu.

Ak sa tak stane, dôvodom, prečo sa človek dopustí takého zlého skutku je, že oklame samého seba a myslí si, že to neohrozí jeho spojenie s Bohom. Opak je pravdou. Len ak si ustavične pripomíname, že Boh je náš „manžel“ dokážeme sa vyhýbať páchaniu hriechov proti krvi a telu. A o tom je prvé a aj všetky ostatné prikázania.

Najnovšie príspevky