Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci

5 AUGUSTA 2021
Ježiš nás pred falošným kresťanstvom našich čias varoval už v časoch, keď o ňom nik ani len netušil. Ale dnes je aktívne doslova vykráda duše nič netušiacich. Ukážem ti ako…

Čo vodcovia týchto falošných kresťanských denominácií svojich členov učia je lož, že Biblia sa vraj citujem: úhľadne delí na tretiny: tretinu náuky, tretinu histórie a tretinu proroctva. Okrem toho sa mnohí nadšenci proroctiev domnievajú, že prevaha biblických predpovedí sa čoskoro stane a zvýši vzrušenie. Pre evanjelistov je proroctvo úžasným háčikom, vďaka ktorému získavajú ľudí pre záujem o Božie slovo. Proroctvo by nemalo trvať dlhšie ako ekvivalentné percento vášho študijného času ale štúdium zamerané špecificky na biblické proroctvo je hanba.” 

Potiaľto vyjadrenie vodcov falošného kresťanstva, ktoré “dokazujú” zneužitím a prevráteným výkladom prorockých pasáží Písma ako sú Am 3:7; Mt 24:36 a 1Kor 13:8. Ak sa však pozrieme do Písma na to, čo o proroctvách hovorí Boh sám, zistíme, že všetky ich výroky sú LOŽ.

Áno, každý Kresťan má poznať celé Evanjelium Vykúpenia a zdôrazňujem, že v jeho pôvodnej, nie zdeformovanej, katolíckej, či inej verzii. Tým je jasné, že  biblické školy, používajúce pre vyučovanie Kristových doktrín falošnými náboženskýmikultami zdeformované preklady Písma nevyučujú Pravdu Evanjelia, ale lož. Takéto je treba vylúčiť ako prvé. A do Kristovho Evanjelia vykúpenia patria aj biblické proroctvá a ich naplnenie sledujeme svetové udalosti.

Aký je však skutočný účel proroctva? Vyučovať a budovať Cirkev (viď 1Kor 14:3-5) a v konečnom dôsledku oslavovať Boha. Prostredníctvom proroctiev môžeme vidieť, ako Boh pracuje na svojom pláne po tisícročia – ako napríklad mnoho starozákonných proroctiev o prvom príchode Ježiša Krista. Dôkaz Božej existencie a moci vidíme v naplnení biblických proroctiev (viď Iz 40:12–29), čím je dokázané, že Boh hovorí Pravdu, lebo On je Pravda sám. Proroctvo ukazuje všetkým, že Boh je zvrchovaný Vládca v ľudských záležitostiach (Dan 4:17) a čo si želá, aj splní (Iz 55:11).

Je proroctvo v Biblii, aby sme vedeli, čo sa stane? Áno, ale nie je tam preto, aby nas ohúrilo, či zneistilo. A rozhodne tam nie je len tak, ani náhodou, ani ako doplnková literatúra. Uvedom si, čo prorok hovorí:

Am 3,7: Pán Boh určite nič nerobí, pokiaľ neodhalí svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom.

To znamená, že ak Pán pred svojím príchodom ohlasuje nevyhnutnosť znovuzrodenia a trest ohlasuje všetkým, čo ho prijať odmietli, je logické, že máme prijmať nielen proroctvá, ale aj zvyšok Evanjelia o Vykúpení a na Jeho príchod sa znovuzrodením pripraviť. 

Problémovou je ďalej prorocká pasáž, v ktorej nás Ježiš sám varuje v Mt 24,36: “Ale o tom dni a hodine nevie nikto, dokonca ani nebeskí anjeli, iba môj Otec“. Potom v Jn 10,30: “Ja a Otec sme jedno.” A keď hovorí o Duchu Svätom, ktorého v znovuzrodení prijímame, hovorí toto: 

Jn 16,13-15: Ale keď príde On, Duch Svätý, Duch Pravdy, bude vás viesť do plnej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám veci, ktoré majú prísť. On ma oslávi, lebo On prijme z toho, čo je moje a ohlási to vám. Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho prijíma a ohlási vám.

A Pavol Sám píše v Rim 8,32: Ten, kto skutočne neušetril svojho Syna Božieho, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s Ním nedaroval všetky veci?”

A preto Ježiš v Mt 24 neskôr svojim vlastným učeníkom hovorí: Preto buďte aj vy pripravení, pretože Syn človeka príde v hodinu, keď Ho nečakáte“.

Otázka: Boli Ježišovi učeníci v momente, keď im to hovoril znovuzrodení? NIE! Boli len obrátení. Proroctvá sú zjavované len ZNOVUZRODENÝM, lebo len oni sú duchovní – narodení z DUCHA SVÄTÉHO a Pravdy, majúci Kristovo zmýšľanie. Pavol to povtvrdzuje, keď hovorí: 

1Kor 2,12-15: A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o týchto veciach tiež hovoríme, nie slovami, naučenými múdrosťou nespasených, ale slovami učenými Duchom Svätým a veci Ducha Svätého vysvetľujeme slovami Ducha Svätého. Živočíšny človek neprijíma veci Svätého Ducha; lebo sú mu bláznovstvom a nie je schopný pochopiť plán spásy v nich, lebo ich treba rozlišovať Duchom Svätým. No človek duchovný rozlišuje všetko, ale jeho nik nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby Ho poúčal? Ale my máme Kristovo zmýšľanie. 

Proroctvá nás teda na ich naplnenie pripravujú, aby nás Deň Kristovho príchodu nezaskočil nepripravených. Ale zjavované nie sú ani telesným, ani iba obráteným, iba znovuzrodeným, tým, čo žijú, aj zmýšľajú DUCHOVNE, nie iba telesne.

Lenže, hoci sa poznanie mnohých za posledných niekoľko desaťročí rozšírilo – stále nebude stačiť na to, aby väčšina z Kristovho návratu nebola prekvapená! Pavol nás tiež varuje v 1Kor 13:9.12: Pretože sčasti poznáme a sčasti prorokujeme … Zatiaľ vidíme matne akoby v zrkadle.“ Tým nás Pavol poúča, že celé generácie nevedeli s určitosťou, ako sa veci Času Konca budú diať, ani kedy. Len sčasti chápali prorocké pasáže – presne tak ako prorok Daniel. 

Ale tým, ktorí sú znovuzrodení, ich Boh zjavuje, lebo sú určené pre naše časy (viď Dan 12:9), čo znamená, že až doteraz mali ľudia neurčitú predstavu o priebehu udalostí, ale vo väčšine prorockých pasáží o ich význame iba špekuluovali.

A pretože falošným prorokom Boh nič zo svojho plánu nezjavuje, žiadajú títo slepé vodcovia slepých, aby bol každý výklad biblických proroctiev o posledných časoch sprevádzaný spochybnením vlastnej viery veriacich v proroctvo. Ale Boh nielen nič také neučí, ba zakazuje a každú pochybnosť prikazuje ničiť na základe poznania Pravdy. Celá Biblia je prorocká kniha. Historické, či iné knihy Písma – všetky sú prorocké a odhaľujú detaily, ktoré sme si až doteraz ohľadne prorockých kníh nevšimli, lebo až teraz je Čas Konca, až našej generácii skutočne veriacich je Bohom dané, aby boli pochopené: 

Jer 29,13: A budete Ma hľadať a nájdete Ma, keď Ma budete hľadať z celého svojho srdca,

Mt 7,7: Neprestávajte prosiť a bude vám dané! Neprestávajte hľadať a nájdete! Neprestávajte klopať a bude vám otvorené!

Pravdou je, že väčšinou ľudí pochopené nebudú a to pre ich neveru a neposlušnosť príkazu Znovurodenia. Apoštol Pavol píše v 1Kor 13:8: „Láska nikdy nesklame. Ale ak existujú proroctvá, zlyhajú; … ak existuje poznanie, zanikne.“ Áno, tieto veci postupne prestanú, lebo keď sa naplnia, naplní sa zmysel ich existencie a preto je najdôležitejšia Božia Láska – ten najvzácnejší dar, doslova DARCA SÁM v nás. To On je tý darom, ktorý máme prijať. 

A to znamená, že proroctvá neslobodno v žiadnom prípade znevažovať, ani umenšovať ich význam a tak učiť iných. Zneváženie prorockých Slov nášho Pána Ježiša Krista bude potrestané a beda tým, čo tak robia. Rovnako beda aj tým, ktorí neučia celé Evanjelium Vykúpenia, iba niektoré jeho časti. Falošní učitelia a vodcovia hovoria toto: “Cieľom kresťanstva je nepoznať konečné skóre skôr, ako to urobia všetci ostatní”. Ale to nie je pravda: 

Zjv 1,3: Šťastný, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová tohto proroctva a bedlivo zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo blízko je Ten Deň úzkosti a udalosti súvisiace s Príchodom Krista.

Zjv 22,18-19: Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto kniheA keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo Stromu Života i zo Svätého Mesta, o ktorých sa píše v tejto knihe.

To preto Ježiš už na otázku ohľadom faktu, prečo hovorí zástupom v podobenstvách, zatiaľčo svojim učeníkom Ježiš v súkromí všetko vysvetlil, toto: 

Mk 4,11-12: On im povedal: Vám je dané tajomstvo Božieho Kráľovstva. Ale tým, čo nepatria do vášho spoločenstva, zostáva všetko v podobenstvách, Aby sa videlo, že vidia, ale nemajú poznanie, že počuli, ale nemajú pochopenie, inak by sa boli obrátili a prijali uzdravenie a odpustenie.

A Ján Krstiteľ, posledný prorok Starého Zákona hovoril to isté:

Jn 3,27: Ján odpovedal: Človek nie je schopný nič prijať, pokiaľ mu to nebolo dané z Nebies.

Boh nás povolal, aby sme ho oslávili tým, že si oblečieme obraz Jeho Syna (2Kor 3:18). Náš Nebeský Otec, Ježiš Kristus je Boh prorockých Duchov. To On zjavoval svojim prorokom proroctvá a On sám im ich aj vysvetľoval a dával zapisovať pre nás. Preto nezneváž žiadne slovo Písma, žiadnu čiarku, bodku, verš, ani znak Písma, žeby si tak učil, lebo za také správanie sa ti pridá z rán, opísaných v tejto knihe a odoberie z odmeny.

Dávaj pozor na seba aj na Evanjelium a nenechaj sa odviesť od Boha, ktorý ťa od Tmy povolal do svojho obdivuhodného Svetla!

Najnovšie príspevky