Lekcie šitia

30 DECEMBRA 2018
Keď Ježiš zomrel, najposvätnejšia chrámová opona sa roztrhla na dve polovice (Mt 27,51). Roztrhaná zhora nadol. A kto to spravil? Určite nie kňazi. Bol to Boh sám. Vzal tú oponu a roztrhol ju na dve časti.

Tak prečo trváme na jej opätovnom zašívaní?

Veľa z toho, čo sa používa pri uctievaní, sviatostiach a vyučovaní v kresťanských kruhoch je vlastne akýmisi lekciami šitia – vešania onej opony späť. A deje sa to v rovnakom duchu, ktorý hovorí: “Boh je pre nás príliš svätý aby k nám hovoril priamo.” Čítame to bezpočetne veľakrát, napísané u populárnych teológov. Veľakrát to počúvame z kazateľníc: “S Bohom nesmieme byť v príliš dôvernom vzťahu.” “Neopovážte sa k Nemu príliš priblížiť.”

Povedal kto?

Ľudia, ktorí sa takto správajú a hlásajú takéto veci z kazateľníc, sa snažia o znovu-vytvorenie veľsvätýň v mene úcty. Lenže zabúdajú na to, že to bol Boh, ktorý túto oponu roztrhol vlastnými rukami raz navždy. Opona je už roztrhnutá – jej význam stratil svoj zmysel.

Pochopenie tejto pravdy nám otvorí nové oblasti v súvislosti s Ježišom, a uschopní naše srdcia milovať Ho.

Prevzaté a preložené s láskavým povolením Ransomed Heart Ministries

Najnovšie príspevky