NM.30 – Extatická Láska

Boží národ nakoniec prijal božsky ustanovený rozdiel medzi kňazmi a levitmi na jednej strane a laikmi na strane druhej.

Pasáž čítania: Nm 17:25–18:20

Potom sa však sťažovali, že keďže vstup do určených oblastí areálu Svätostánku bol pre ne-levitov hrdelným zločinom, boli neustále vystavení nebezpečenstvu smrti. Boh preto urobil kňazov a levitov zodpovednými za to, aby ne-levitom zabránili vstúpiť do zakázaných oblastí.

Nm 18:7; [Počas opisovania povinností kňazov Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal kňazom:] „Dal som vám [vám] kňazstvo ako dar služby.

Vidíme tu, že existuje úroveň vzťahu s Bohom, ktorú nemôžeme dosiahnuť sami; môže nám to dať len Boh ako dar. Tento úžasný stav sa v Piesni piesní (básnický opis lásky medzi Bohom a židovským národom kráľa Šalamúna) označuje ako „láska k rozkošiam“ (Pies 7:7) a židovskí mudrci ho prirovnávajú k potešeniu z Božieho zjavenia, ktoré nás čaká v posmrtnom živote.

Túto extatickú lásku k Bohu pociťovali kňazi pravidelne, ale keďže celý Boží národ je „kráľovstvom kňazov a svätým národom“, všetci môžeme a máme túžiť po tejto nadšenej Božej láske.