NM.31 – Prídely Kňazov

Nakoniec, aby Boh potvrdil voľbu kňazov od zvyšku ľudu ako svoju výslovnú vôľu, vymenoval práva, ktoré mali dostať od židovského ľudu.

Pasáž čítania: Nm 18:21–32

Patrili medzi ne konkrétne časti ich obiet, ich úrody a ich stád a kŕdľov. Leviti dostávali aj určené časti úrody židovského ľudu, z ktorých časť mali dať kňazom.

Nm 18:26: [Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Levitom:] „Keď vezmete desiatok od Izraelitov . . . musíš z neho odložiť časť pre Boha, [ktorú dáš kňazom].”

Hoci fyzické kňazstvo bolo vyhradené pre potomkov Árona, duchovné kňazstvo je prístupné všetkým Židom. Boh nazýva celý židovský národ „kráľovstvom kňazov“. Ako vysvetľuje rabín Moses Maimonides: „Každá ľudská bytosť, ktorú duch pohne – a ktorej intelekt ho motivoval –, aby sa odlišoval tým, že stojí pred Bohom, slúži Mu a pozná Ho . . . stal sa posväteným ako Svätyňa svätých . . . a budú mu poskytnuté všetky jeho telesné potreby, tak ako boli poskytnuté pre kňazov a levitov.“

Preto je u proroka Malachiáša napísané:

Mal 3,8-12: Bude človek okrádať Boha? Ale vy ste ma okradli. Ale hovoríte: V čom sme Ťa okradli? V desiatkoch a obetách (príspevkoch). Ste prekliati kliatbou; lebo ste Ma okradli, dokonca celý tento Národ. Prineste všetky desiatky do Domu Pokladnice, aby bol pokrm v Mojom dome (Svätyni), a týmto Ma vyskúšajte, hovorí Pán Vojsk, či vám neotvorím okná Nebies a nevylejem na vás požehnania, že nebudete mať dosť miesta na jeho prijatie. A pokarhám pre vás žráča a nezničí ovocie zeme; ani tvoj vinič nebude zhadzovať svoje ovocie predčasne na poli, hovorí Pán Vojsk. A všetky národy ťa budú nazývať požehnaným; lebo vy budete Žiadanou Krajinou, hovorí Pán Vojsk.

Inými slovami, keď spoznáme účel nášho života – slúžiť Bohu – a oddáme sa jeho napĺňaniu, máme istotu, že zo všetkého máme vždy to najlepšie, materiálne aj duchovné. To isté vidíme už u nášho praotca vo viere: Jakuba:

Gn 28,20-22: A Jakub urobil sľub: Ak bude Boh so mnou a bude nado mnou bdieť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi jesť chlieb obliecť sa, aby som sa v pokoji vrátil do domu môjho otca; potom bude Pán pre mňa mojím Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím Domom a zo všetkého, čo mi dáš, Ti určite odovzdám desiatky.

Preto aj Pavol vo svojich listoch píše:

Gal 6,6-8: A ten, koho vyučujú Sväté Písmo, nech sa podelí o všetky dobré veci so svojím učiteľom Pánovej Cesty. Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať zničenie. Ale kto seje pre Ducha Svätého, z Ducha Svätého bude žať Večný Život.

Hebr 7,5-9: A Synovia Léviho prijali kňazstvo a majú prikázanie vyberať desiatky od Ľudu Zmluvy a toto prikázanie majú podľa Zákona, to jest vyberať od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z bedier Abraháma, nášho otca. Ale tento muž, aj keď podľa pôvodu nie je z nich, prijal desiatok od nášho otca Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Všimnite si, v jednom prípade prijímajú desiatky smrteľní ľudia; v druhom prípade sú prijaté tým, o ktorom máme svedectvo, že “On žije!” Dalo by sa dokonca ísť až tak ďaleko, že by sa dalo povedať, že aj Lévi, ktorý prijíma desiatky, odovzdal desiatky skrze Abraháma; 

2Tim 3:14-15: Ty však vytrvaj v tom, čo si sa naučil, a v tom, o čom si sa presvedčil, vediac, od koho (akého učiteľa) si sa to naučil.Od útleho detstva poznáš Sväté Písma, ktoré sú schopné dať ti múdrosť pre spásu skrze vieru v Krista Ježiša.