NM.L17 – Nasledovanie Archy Zákona

27 JÚNA 2022

20. Iyara 2449, dal Boh signál a ľudia vyrazili z Hory Sinaj. Niesli aj Archu Zákona, pred ľuďmi, súc pod Božím oblakom, ktorý ich viedol cestou.

Pasáž čítania: Nm 10:11–34

Nm 10:33-34: A odišli z Vrchu Pána na tri dni cesty; Archa Pánovej Zmluvy išla tri dni cesty pred nimi, aby im vyhľadala miesto na odpočinok. A Pánov Oblak bol na nich vo dne, keď vyrážali z tábora.

Na všetkých svojich cestách púšťou bol židovský ľud vedený (predbiehaný) touto archou a Božím Oblakom – symbolom, t.j.predobrazom Vodcu, Ducha Svätého, ktorý ich viedol a zjavoval im cestu mimo potenciálne škodlivých zvierat a prekážok. A tak to bolo počas celých dlhých dejín židovského národa: 

Na našich cestách, kedykoľvek kráčame za „Archou Zákona“ – t.j.keď nasledujeme  svetlo Zákona – nachádzame duchovný a fyzický odpočinok. 

Jn 8,32: 32 A budete mať poznanie Pravdy a Pravda vám dá slobodu [Lv 25:10; Iz 61:1-3; Iz 53:4-12].

Len pod vplyvom Božieho Svätého Ducha a Ním vedení (viď Nm 10:33-34) sme chránení pred emocionálnymi a fyzickými nebezpečenstvami sveta, čo nám umožňuje zamýšľať sa nad našim vyslobodením z Egypta, prijatím Pánovej Zmluvy a nájsť skutočný zmysel našej existencie – splnenie Božej vôle na zemi.

Zamysli sa: Deti Izraela viedol cez deň Oblak, ktorý bol na nich.

Z učenia knihy Počiatky (Genezis) vieme, že Deň je čas:

  • keď sa má a dá pracovať:
  • je to čas náuky Božieho Slova,
  • čas evanjelizácie,
  • čas prípravy na budúce prorocké naplnenia,
  • čas zhromažďovania duší do Božieho Kráľovstva.

Ježiš nás varoval, že ide Noc, keď nik nebude môcť pracovať – Noc je časom Antikrista a Veľkého Súženia.

V noci Boh Deti Izraela viedol Ohnivým Stĺpom – MOCOU Ducha Svätého.

Duch Svätý nás počas času DŇA vedie PRIPRAVIŤ sa na čas Noci. V noci nás bude viesť OHŇOM – Svojou Mocou. Ale takto bude viesť IBA tých, ktorí Zmluvu s Bohom a dar Ducha Svätého prijmú.

Len oni budú môcť byť a aj budú v OHNI Ducha Svätého.

Najnovšie príspevky