NM.L24 – Autorita

Boh je Bohom poriadku a pokoja, preto vo všetkom sám ako Najvyšší Zákonodarca, ustanovil poriadok vecí aj spôsoby ako sa čo robí, kto a na akom mieste môže slúžiť a kto nie atď. V Jeho Kráľovstve neexistuje zmätok ani neporiadok. A pretože Boh je dokonalý, učí rovnakej dokonalosti aj nás – duše v tele a zjavuje nám svoj, Boží spôsob úplne vo všetkom.

Pasáž čítania: Nm 15:17–26

Ďalším zákonom, ktorý Boh židovský národ naučil, bola požiadavka oddeliť časť cesta a dať ju kňazom.

Nm 15,20: [Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal židovskému ľudu:] Budete obetovať pletený bochník (koláč) z prvého svojho miesenia ako dobrovoľnú obetu; ako robíte dar humna, tak ho odložíte [kňazovi].

Boží Zákon udeľuje privilégiá a povinnosti kňazov iba potomkom Árona. Iste, všetci Židia majú rovnakú prirodzenú hodnotu a rovnako si zaslúžia našu lásku a úctu. Keď sa však zaoberáme otázkou, kto môže byť praktizujúcim veriacim alebo autoritou – či kňaz alebo rabín – musíme si uvedomiť, že Boh určil, kto môže a kto nemôže prevziať tieto služby. Tak ako kňazi môžu byť len potomkovia Árona, rabíni a učitelia môžu byť len jednotlivci, ktorí dosiahli potrebnú úroveň poznania, ktorí sú skutočne Boha-bojní, ktorí dodržiavajú všetky diktáty Zákona a ktorí absorbovali tradície odovzdané skrz generácie.

Kňazov a služobníkov svätyne aj Svätyne svätých si teda volí Boh. Ježiš to dokazuje keď hovorí:

Jn 13,18: Nehovorím o vás všetkých – Ja viem, koho som si vyvolil – Ale aby sa splnilo Sväté Písmo: Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol svoju pätu proti mne. [Ž 41:9 (10)]

Jn 15,16: Nebolo to tak, že vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čokoľvek budete Otca prosiť v mojom Mene.

Sk 9,15: Ale Kristus, náš Pán mu povedal: Choď, lebo tento je Mojou vyvolenou nádobou, ktorá bude niesť Moje Meno pred Pohanov aj kráľov i Synov Izraela,

Sk 13,17: Boh Ľudu Izraela si vyvolil našich otcov.Pán spravil tento ľud veľkým, počas ich pobytu v krajine Mitzrayim a so zdvihnutým ramenom ich z nej vyviedol.[Ex 6:1.6-7; 14:8; Dt 7:6-8]

Sk 22,14-15: A povedal: Boh našich otcov si ťa vyvolil a ustanovil, aby si poznal Jeho vôľu, videl Spravodlivého [Krista] a počul hlas z Jeho úst. Lebo budeš Jeho svedkom pre všetkých, toho, čo si videl a počul.

1Kor 1,28: A tých z tohto sveta, bez vznešeného pôvodu a ktorými svet pohŕda [Iz 53:3] si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je.

Vodcov a učiteľov Zákona Božieho ľudu si volí Boh sám. Nie konkláva, nie politické voľby falošného kultu, nie hlasovanie hriešnikov. Boh sám. A potvrdzuje to nie poverovacími listami s pečiatkami na pominuteľných papieroch, ale nezničiteľnou mocou Ducha Svätého vo svedomí vyvolených.

Ale tak ako vyžadujeme prísne kvalifikácie pre tých, ktorí sú poverení vedením a napomáhaním v našom vonkajšom živote viery, presne tak by sme mali vyžadovať prísne kvalifikácie aj pre tie naše vnútorné hlasy, ktoré nám chcú povedať, ako sa máme správať. Mali by sme neustále spochybňovať svoje vnútorné hlasy, aby sme si boli istí, že nás vedú iba čisté a pozitívne motívy. Preto apoštol Pavol napísal:

1Sol 5,21: Ale všetko skúmajte; pevne sa držte Dobrého (t.j.Božieho).

2Kor 13,5: Sami seba skúšajte (pravidelne), aby ste zistili, či ste vo viere. Vyskúšajte sa a preukážte sa ako veriaci, 1Kor 11:28]. Alebo ani sami neviete, že Kristus je vo vás? Ibaže ste hriešni a dokázaní ako nehodní. [Bohom neprijatí, odmietnutí, neuznaní, Nár 3:40]

1Jn 4,1: Milovaní, neverte každému duchu [Jer 29:8]. Ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do tohto sveta vyšlo mnoho lživých prorokov.