NM.L26 – Absurdní Rebeli

Boh povedal Mojžišovi, aby vykonal skúšku, ktorá by preukázala chybu Kóracha a jeho prívržencov. Obetovanie kadidla bolo súčasťou bohoslužby vo Svätostánku, ktorú mohli vykonávať iba kňazi a iba v určených časoch.

Pasáž čítania: Nm 16:14–19

Židovský ľud bol predtým svedkom toho, ako Áronovi dvaja starší synovia zomreli v dôsledku obetovania nepovoleného kadidla. Avšak, Boh inštruoval Mojžiša prikázať Korachovi a jeho prívržencom, aby obetovali kadidlo, rovnako ako Áron. Čie kadidlo nebude akceptované Bohom, ten zahynie.

Nm 16:17: Každý nech vezme svoju kadidelnicu a položí na ňu kadidlo a každý nech predloží svoju kadidelnicu pred Boha.

Hoci vedeli, že neoprávnené použitie kadidla by spôsobilo ich smrť, Korach a jeho prívrženci túto výzvu prijali. Chceli zažiť vznešenú službu veľkňaza, aj keby ich to malo stáť život.

Ich túžba zažiť vznešenú bohoslužbu bola čistá a z ich príkladu sa môžeme poučiť, podobne ašpirujúci na tie najpovznášajúce duchovné zážitky. 

Ich chybou, z ktorej sa musíme poučiť ešte viac, bolo ignorovanie absurdnosti ísť proti Božej vôli, aby sme sa k Nemu priblížili.

Rovnakí príbeh rebélie vidíme aj v proroctvách o falošnej cirkvi – Neviestke a jej predstaviteľovi, Falošnom prorokovi. Aj on si uzurpuje svätú bohoslužbu, zvádzajúc rovnakým spôsobom svojich prívržencov. A aj ich všetkých čaká rovnaký osud, ako Koracha a jeho prívržencov: smrť v ohnivom jazere.

Príbeh dokonale zjavuje ako málo – takmer nič – dnešný človek vie o obetovaní, bohoslužbe vo Svätostánku, obetách a ich prijateľnosti pred Bohom. Aj toto je tragický omyl.