NM.L29 – Potreba Rýchlosti

Aby sa presvedčivo ukázalo, že kmeň Lévi (kňazi a leviti) bol oddelený od zvyšku židovského ľudu pre ich príslušné úlohy samotným Bohom, prikázal Boh Mojžišovi, aby vzal palice kniežat každého z dvanástich kmeňov Izraela a umiestnil ich vedľa archy vo Svätyni svätých, vnútornej komore svätostánku.

Pasáž čítania: Nm 17:16–24

Mojžiš tak urobil a z Áronovej palice cez noc zázračne vyklíčili mandle, zatiaľ čo ostatné palice zostali nezmenené.

Nm 17:23: Áronova palica – za dom Léviho – rozkvitla; dávala kvety, rašila puky a produkovala zrelé mandle.

Zo všetkých druhov ovocia, mandle najrýchlejšie kvitnú, dozrievajú a sú pripravené na ľudskú spotrebu. Táto vlastnosť rýchlosti charakterizovala funkciu kňazov vo Svätostánku dvoma spôsobmi:

Kňazi každé ráno žehnali ľud. Účelom ich požehnania bolo umožniť, aby sa Božia dobrota rýchlo a priamo dostala k židovskému ľudu.

Kňazi vykonávali svoje povinnosti rýchlo a živo.

Keďže židovský národ je „kráľovstvom kňazov a svätým národom“, mali by sme sa poučiť z rýchlej práce kňazov pri plnení svojich povinností. Nemali by sme mať vzťah k nášmu Božskému poslaniu v živote polovičato alebo rezignovane. Skôr musíme reagovať na každú príležitosť rýchlo, energicky a z celého srdca. Keď tak urobíme, máme istotu, že Božie požehnanie a úspech nášho úsilia nebudú meškať.

To isté vidíme aj v príkaze znovuzrodenia aj službe pre spásu mnohých:

Hebr 3,15: Ako sa hovorí: Dnes, keď počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce ako pri onej vzbure v Meríbe.

Lk 22,16: A teraz čo čakáš?! Vstaň, prijmi Kristov krst pokánia ponorením, zmy svoje hriechy a vzývaj Jeho Meno!

Ž 18,44: Hneď ako o mne počujú, budú ma poslúchať; dedičstvo cudzincov (synovia cudzincov) sa mi podrobí. 

Mt 8,15: Kristus sa dotkol jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a začala slúžiť Kristovi ako jeho služobníčka.

Mt 28,7: A rýchlo choďte a povedzte jeho učeníkom o vzkriesení Krista z mŕtvych. A hľa! On ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa! Povedal som vám to!

Lk 14,21: Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu Pánovi. Vtedy sa Pán Domu nahneval a povedal svojmu sluhovi: Choď rýchlo na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých.

Lk 18,8: Hovorím vám, že Pán rýchlo privedie ich spravodlivosť, ale keď príde Syn Adama, nájde potom vieru na zemi?

Ž 149,15: On vysiela svoj rozkaz na zem; Jeho Slovo koná rýchlo.