NM.L38 – Zodpovedné Vedenie

Balák, moábsky kráľ, počul, ako židovský ľud zázračne premohol amorejských kráľov Sichona a Oga.

Pasáž čítania: Nm 22:2–12

Aj keď bolo všeobecne známe, že Boh nesľúbil Židom územie Moábska, Balák sa obával, že tieto víťazstvá ich povzbudia k pomste od Moábcov za to, že im nedovolili prejsť cez ich krajinu.

Nm 22:3: A Moab sa veľmi bál ľudu, pretože ich bolo veľa. A Moab bol naplnený hrôzou z Detí Izraela.

Kvôli Balakovým predpovediam sa Moab židovského ľudu bál. Balák nemal dôvod nútiť Moabčanov do strachu zo židovského národa. Nežiadal ich, aby urobili čokoľvek, čo by čelilo údajnej hrozbe, ktorú Židia predstavovali. Ale nedokázal sa ovládnuť a zbytočne šíril medzi svojim ľudom strach.

Naproti tomu, hoci sa Mojžiš kráľa Oga obával, svoje obavy židovskému ľudu neprezradil.

Mojžiš si uvedomil, že sa musí zdržať všetkého, čo by oslabilo morálku ľudí, a namiesto toho posilnil svoju vlastnú vnútornú morálku.

Vďaka svojmu pozitívnemu postoju a neochvejnej dôvere v Boha úspešne zachoval sebavedomie židovského ľudu a hrdosť na jeho božské poslanie. Mojžiš vedel, že Boží užitočný zásah do našich životov príde len ak Bohu dôverujeme, že nám ho poskytne. Mojžiš nastavil štandard nebojácneho správania pre všetkých židovských vodcov, ktorí budú jeho nástupcami.

Všetci sme v tej či onej miere lídrami, či už v kontexte našej práce, našich rodín alebo okruhu našich priateľov. Mali by sme sa preto poučiť z Mojžišovho príkladu a dbať na to, aby sme v druhých podporovali dôveru Bohu a v ich božské poslanie a optimizmus. Nie opak, ako to urobil Balák.