NM.L41 – Skrytý Poklad

Balám prišiel do Moabu. Balák pristúpil k tomu, aby vzal Baláma na miesto, o ktorom si myslel, že povedie k prekliatiu Židov.

Pasáž čítania: Nm 22:39–23:12

 Ale Boh prinútil Baláma, aby chválil a žehnal Židov, namiesto toho, aby ich preklínal.

Nm 23:10: [Balaám povedal:] Kto spočíta prach Jakuba a počet štvrtej časti Izraela? Nech moja duša zomrie smrťou spravodlivých a môj posledný koniec nech je ako jeho!

Židovský národ je tu prirovnávaný (pozitívne) k prachu. Tak ako sú skryté poklady zakopané v zemi, tak sú v každom Židovi skryté poklady čistej viery v Boha a hlbokej lásky a bázne voči Nemu. Tieto poklady môže byť niekedy ťažké odhaliť, rovnako ako poklady zakopané v zemi sú často pochované hlboko pod povrchom.

Ale aj tak sú tam a s dostatočným úsilím ich možno odhaliť.

Čo je tým pokladom v hĺbke našej zeme? Ježiš učí, že je to Božie Kráľovstvo v nás:

Mt 23,13: Beda vám, Zákonníci a Farizeji, pokrytci, lebo zatvárate Kráľovstvo Nebies pred Deťmi Adama. Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vstúpiť nedovolíte. 

Preto neskôr hovorí  toto podobenstvo:

Mt 25,14-18: Lebo je to ako keď sa istý človek chystal na cestu.Zavolal si sluhov a zveril im svoje majetky: Tomuto dal päť talentov, tomuto dva a tomuto jeden, každému podľa jeho schopností, a okamžite odcestoval. Keď muž odišiel, ten, ktorý dostal päť talentov, začal s nimi pracovať a získal ďalších päť. Podobne aj ten, ktorý dostal dva talenty, získal ďalšie dva. Ale ten, ktorý dostal jeden, vyšiel, vykopal jamu do zemea peniaze svojho Pána zahrabal v úkryte.

Ty preto nekonaj ako ten zlý a lenivý sluha, ale choď a zvestuj Božie Kráľovstvo každému, komu môžeš.