NM.L45 – Vyhýbanie sa Falošnej Skromnosti

Balám poradil Balákovi, aby zviedol židovský ľud do hriechu. Balák preto nechal midiánske a moabské ženy zviesť Synov Izraela najprv na uctievanie modiel a potom na nemorálnosť.

Pasáž čítania: Nm 25:10–26:4

Boh preto dopustil proti Deťom Izraela smrteľnú epidémiu. Aké zjavujúce pre naše časy!

Mojžiš postavil previnilcov pred súd, ale Zimri, knieža kmeňa Simeon, provokoval Mojžiša a verejne obcoval s midiánskou princeznou Kozbi. Áronov vnuk Pinchas si spomenul, že takíto páchatelia môžu byť popravení bez súdu, a zabil Zimriho aj Kozbi.

Pinchas sa potom modlil k Bohu a Boh epidémiu zastavil.

Ako odmenu za jeho horlivosť Boh ustanovil Pinchasa do kňazského stavu večnou zmluvou.

Nm 25:12-13: Boh povedal o Pinchasovi: Preto povedz: Hľa, tu Som, uzatváram s ním Moju Zmluvu Pokoja; A bude mať on, aj jeho semeno po ňom, aj Zmluvu Večného Kňazstva; pretože horlil za svojho Boha a priniesol obetu zmierenia za Deti Izraela.

Skutočnosť, že Pinchas bol oveľa mladší ako Mojžiš, mu nezabránila konať v jeho prítomnosti, keď sa ukázalo, že Mojžiš zabudol, čo bolo potrebné urobiť. Podobne by sme sa my nemali nechať zastrašiť, keď vidíme, že tí, ktorí sú vyššieho postavenia, nenaprávajú nejakú chybu, ktorú treba riešiť. Pokojne sa môže stať, ako v prípade Pinchasa, že ich Božská prozreteľnosť drží v tichosti, aby sa „menej kvalifikovaný“ jednotlivec chopil okamihu a odpovedal na výzvu osudu k veľkosti. 

Keď nám Božia prozreteľnosť dáva príležitosť napraviť nejakú chybu vo svete, musíme sa o ňu usilovať s úplným sebaobetovaním, ako to urobil Pinchas.