NM.L48 – Pokora v Sebapresadzovaní

Všimni si koho a ako nie človek, ale Boh vždy ustanovoval nástupcov vodcov svojej Cirkvi.

Pasáž čítania: Nm 27:6–23

V rámci prípravy na blížiacu sa smrť Mojžiša mu Boh prikázal, aby ustanovil Jozuu za svojho nástupcu.

Nm 27:18; Boh povedal Mojžišovi: Vezmi Jozuu, syna Núnovho, muža ducha, a polož naňho ruku.

Jozue bol vybraný za Mojžišovho nástupcu na základe jeho maximálnej usilovnosti pri prijímaní Mojžišových pokynov – tak zo Zákona, ktorý Mojžiš učil, ako aj prostredníctvom Mojžišovho osobného správania. Rozdiel v ich vedení spočíval v tom, že Mojžišova usilovnosť bola do značnej miery založená na zázrakoch, zatiaľ čo Jozuova bola vedená prirodzene.

Preto to bolo konkrétne prostredníctvom Jozuovho vedenia, že účel Stvorenia – posvätiť prirodzený, svetský svet – sa naplnil.

Ale Jozue uspel len preto, že bol nezištným odrazom Mojžiša; jeho nesebeckosť umožnila, aby sa zázračná povaha Mojžišovho vedenia preniesla do jeho vlastného, ​​prirodzeného vedenia. Takže prvé dobytie Jozuu, mesto Jericho, sa stalo zázrakom.

Od Jozuu sa učíme byť plne odhodlaní pokorne prijímať a odovzdávať dedičstvo a lekcie Zákona tak, ako nám ich odovzdali naši predchodcovia, ako aj aplikovať učenie Božieho Zákona na nové situácie našej generácie.

Jozue sa presadil prirodzene: nebol to jeho zámer ani cieľ a Boh to videl. Za vodcu ho Boh ustanovil práve preto, že o Jozue usiloval o úplné prijatie Krista skrze poslušnosť Bohu v Zákone a Jeho autorite v Mojžišovi. Takto sa prirodzene presadil za vodcu – Boh to v ňom videl a odmenil. Lebo Boh pyšným odporuje, pokorným dáva milosť.

Presne to vidíme robiť Ježiša aj Jeho vyslancov (apoštolov):

Mt 17:24-27; 24 Keď prišli do Kafarnauma (Kfar-Nachum), tí, ktorí vyberali daň dvojdrachmy, pristúpili k Petrovi a povedali: Či váš učiteľ neplatí dvojdrachmu? 25 On vravel: Platí. Keď potom vošiel do domu, Kristus ho predišiel otázkou: Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzincov? 26 A keď Peter povedal: Od cudzincov, Kristus mu povedal: Teda synovia sú oslobodení. 27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi; a keď otvoríš jej ústa, nájdeš statér. Vezmi ho a daj im ho za teba a za mňa.