NM.L54 – Umiernenie Askézy

Keď si kmene Rúben a Gád všimli, že územie kráľov Sichon a Og je vhodné na pasenie ich veľkých stád a stád, požiadali Mojžiša, či by sa mohli zmocniť týchto území a neprešli cez rieku Jordán do Kanaánu.

Pasáž čítania: Nm 32:1–19

Mojžiš ich pokarhal, že sa snažili vyhnúť bojom s národmi, ktoré vtedy obsadili Kanaán. Kmene Ruben a Gad potom sľúbili, že pomôžu ostatným kmeňom dobyť ich územia na západnom brehu rieky Jordán, kým sa usadia na jej východnom brehu.

Nm 32:1: Potomkovia Rúbena a Gáda mali množstvo dobytka.

Tieto dva kmene chceli žiť ako pastieri, pretože toto zamestnanie vedie k meditatívnemu životnému štýlu. Mojžiš sa spočiatku postavil proti ich návrhu, pretože vedel, že až do mesiášskej éry je zámerom Boha, aby sme sa postavili fyzickému svetu – a dokonca proti nemu bojovali, keď je to potrebné – aby sme ho zdokonalili a pozdvihli. Mojžiš súhlasil až po tom, čo stanovil, že najprv pomôžu svojim bratom dobyť Krajinu Izrael. Skúsenosť z konfrontácie s materiálnym svetom by zabezpečila, že ich následný návrat k pastierstvu nebude únikom z reality.

Podobne by sme nemali vnímať čas, ktorý sme nútení tráviť vo všednom svete, jeho zveľaďovaním a zušľachťovaním, ako nepríjemnú nepríjemnosť. Skôr by sme to mali vnímať po prvé ako naše skutočné Božie poslanie a po druhé ako kľúč k tomu, aby sme študovali Tóru, modlili sa a plnili Božie prikázania s čistými a správnymi úmyslami.

Ježiš nám to opakuje aj v našich časoch:

Mt 23:1-12; Vtedy Kristus povedal zástupom i svojim Učeníkom: Na Mojžišovom stolci sedia Zákonníci a Farizeji. Preto čokoľvek by vám prikázali, pozorujte a robte, ale podľa ich skutkov nerobte (ale nerob to ako oni), lebo nerobia to, čo kážu. A viažu ťažké bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nie sú ani za prst ochotní zdvihnúť tieto neznesiteľné bremená. Všetko, čo robia podľa prikázaní, konajú iba preto, aby ich videli Deti Adama (nespasení), lebo si rozširujú modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, a milujú čestné miesta pri hostinách a v synagógach, A podlízavé modlitby za pokoj, pozdravy na trhoch a keď ich Deti Adama oslovujú Rabbi. Vy však nemáte mať domýšľavé tituly ako Učiteľ, pretože Jeden je váš Učiteľ (Kristus), a vy všetci ste Bratia v Kristovi. A nehovorte o nikom na Tomto Svete ako o svojom Otcovi, pretože Jeden je váš Otec, ktorý je v Nebesiach. Ani sa nenechajte volať náš Učiteľ, pretože Jeden je váš Učiteľ, Kristus [Pán Učiteľ]. Najväčší medzi vami bude vaším služobníkom. Ale kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa pokorí, bude povýšený.

Mt 23:27-28; Beda vám, Zákonníci a Farizeji, pokrytci, lebo ste ako vybielené hroby, ktoré sa navonok skutočne zdajú byť krásne, ale zvnútra sú plné nečistých kostí mŕtvych a každej nečistej veci. Tak sa aj vy navonok zdáte Deťom Adama spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti voči Zákonu Boha.

Ef 6:5-6; Otroci, slúžte poslušne svojim pánom s bázňou a chvením, s úprimným srdcom ako Kristovi. Nie iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, milými Synom Adama, ale ako Kristovi služobníci, ktorí zo srdca plnia Božiu vôľu.