Moc Dňa Zmierenia

1 MÁJA 2024
Rituály, ktoré vykonával veľkňaz vo Svätostánku v Deň Zmierenia, odčinili predovšetkým kolektívne zločiny komunity.

Na rozdiel od toho, každý jednotlivec odčiní svoje osobné prehrešky v Deň Zmierenia pokáním, pôstom a zdržaním sa práce v tento deň.

Lv 16:30: Lebo v tento deň Boh vykoná za vás zmierenie, aby vás očistil.

Namiesto „chirurgického“ odstraňovania našich hriechov z nášho vnútra, nás Deň Zmierenia zbavuje našich prečinov tým, že nás povyšuje vysoko nad ne. Preto sa v Deň Zmierenia zameriavame skôr na náš vzťah s Bohom než na naše zlé skutky ako také. To, čo sa od nás v tento deň vyžaduje, je túžiť po zmierení s Bohom v osobnom aj všeobecnom zmysle a vyjadriť túto túžbu prikázania Znovuzrodenia.

Deň Zmierenia nás takto pozdvihuje, pretože samotný deň odhaľuje vnútorné spojenie, ktoré každý Kresťan zdieľa s Bohom na základe daru Ducha Svätého. Spojenie medzi našou podstatou a podstatou Boha existuje už pred stvorením, a preto nie je obmedzené časom ani priestorom. Z tohto dôvodu nemôže byť poškodený žiadnymi hriechmi, ktorých sme sa mohli dopustiť. Takže práve deň Znovuzrodenia – odhalením tohto vnútorného spojenia medzi nami a Bohom – Boh úplne vymaže ná dedičný hriech.

Najnovšie príspevky