Moc Jeho Mena

20 JÚNA 2022
Slovo „autorita“ alebo „moc“ znamená uznávaná vážnosť a vplyv, ale aj výkonná moc. To znamená, že Božie Synovstvo obsahuje autoritu Jediného, pravého Boha, Ježiša, ktorý nás za svojich prijal. Táto autorita sa vzťahuje na nás, nie iba povolaných, ale už aj vyvolených Bohom.

Ježiš prišiel, aby nám dal život v hojnosti a nakoniec nás zachránil.

Jn 1,12: Ale všetkým, ktorí ho prijali ako Mesiáša, dal autoritu stať sa skutočne Božími deťmi: aj tým, ktorí veria v Jeho Meno,

Súc Božími (viď Rim 8:9) sa viac nemôžeme cítiť, akoby sme boli za dverami, keď sa rozdávali dary Božieho Ducha Svätého. Všetkým, ktorých Ježiš povolal a oni Ho prijali – dal autoritu stať sa Božím Synom. My tú autoritu máme.

Boh je verný a pravdivý v tom, čo Pavol píše v 1Kor 10:13, že nás nikdy nepodrobuje skúške, ktorá by bola pre nás príliš veľká. Dal nám silu zvíťaziť. Máme ju, ale väčšinou nepoužívame dary, ktoré nám dal. Možno nám chýba trpezlivosť alebo viera a ustupujeme pred výzvou, ktorú pred nás postavil. Ale Boh stále zostáva verný svojmu prisľúbeniu; sila je v nás. Máme predsa Ducha Svätého, moc, ktorá stvorila všetko stvorenie. Hoci ho nemáme hneď v takej miere, v akej Ho nakoniec budeme mať, máme Ho dosť na to, aby sme urobili prácu, ktorú nám Boh zveril.

Ján 1:12 tiež spomína „tých, ktorí veria v Jeho meno“. „Meno“ v hebrejčine označuje, čo za osoba to je, a nie fonetický zvuk názvu, ktorý je spojený s touto konkrétnou osobou. Moje meno je Zuzana; to meno ma identifikuje. Ale pre Žida by meno „Yehoshuah“ alebo „Ježiš“ neidentifikovalo iba osobu Ježiša, ale on alebo ona by toto meno považovali za označenie toho, čím Ježiš je – Jeho charakter.

Tento princíp sa prenáša aj do iných jazykov. Keď nám niekto spomenie iného jednotlivca, okamžite premýšľame o jeho osobnosti, o spôsobe, akým veci robí, ako hovorí, o jeho správaní, jeho povesti atď. Ak počujeme meno prezidenta, okamžite si v duchu spomenieme na niektoré z jeho charakteristík. Blýskajú sa nám pred očami.

Tí, ktorí veria v Kristovo Meno, budú spasení. Tí, ktorí sa stanú synmi Božími v najplnšom zmysle slova, sú tí, ktorí veria v to, Kto Boh je, kým je Ježiš Kristus, spoliehajú sa naň a riadia svoj život podľa Jeho príkladu.

Ježiš jediný je Boh. Ježiš je Pán. Ježiš je Majster. Ježiš je Spasiteľ. Ježiš je Lekár. Ježiš je Stvoriteľ. Ježiš je Pastier. Ježiš je Zákonodarca. Ježiš je Veľkňazom nášho vyznania. A Ježiš je verný svojim sľubom.

Všetko, čo nám Ježiš Kristus zjavuje o svojej osobnosti a charaktere, je zabalené v Jeho Mene. Takže musíme viesť svoj život v rámci dôvery v toto Meno, ktoré nám dal. To je to, čo povedie k večnému životu. Pretože ak dôverujeme Jeho Menu a spoliehame sa naň, budeme poslúchať. Budeme mať určité Božie postoje. Podriadime sa Mu.

Jeho Meno je nesmierne dôležité – viď príkaz Znovuzrodenia. Je nemožné byť prijatý Bohom a nemať Jeho Meno. Jediný spôsob prijatia Tohto Mena je krst ponorením v Mene Ježiš. Znamená to, že krsty náboženských systémov sú neplatné? Áno. Presne to to znamená. Ale ak sa človek po prijatí Jeho Mena životom odchyľuje od Božieho Zákona a nežije podľa neho, znesväcuje Jeho Meno a jeho krst sa tak stáva neplatným.

Viac sa o tom dozvieš v 3.Doktríne Ježiša Krista, ktorú ti ponúkame vo forme kurzu SPÁSA.

Najnovšie príspevky