Nenič Boží Chrám, aby Boh nezničil teba

9 JÚLA 2021
Jednou z úrovní Božieho konceptu zodpovednosti za Kristovo telo, je samozrejme starostlivosť o naše fyzické telá. Pretože patríme Bohu, a preto sme svätí a sme neoddeliteľnou súčasťou tela Kristovho, táto zodpovednosť na nás spočíva oveľa intenzívnejšie ako na tých, ktorí svätí nie sú. Ale o lekárskych prehliadkach tu reč nebude.

1Kor 3,16-17: Neviete, že ste Boží Chrám a že vo vás prebýva Duch Svätého Boha? Ak sa niekto pokúsi spôsobiť skazu (deštrukciu) Božiemu Chrámu, Boh zničí tohto človeka, pretože Boží Chrám je svätý a tým Chrámom ste vy.

V Jn 14:23 Ježiš predstavuje základ pre tento koncept na ilustráciu blízkosti nášho vzťahu s Bohom: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo; a môj Otec ho bude milovať a my k nemu prídeme a urobíme Náš domov s ním.” Podľa Starej zmluvy je Boh tajomný a vzdialený a prebýva v chráme. Podľa Novej zmluvy sa stávame chrámom a Boh sa stáva poznateľným a osobným.

V 1Kor 6:15-20 Pavol tieto pojmy jasne potvrdzuje: Či neviete, že vaše telá sú údmi Krista? Môžem teda vziať údy Krista a urobiť ich údy neviestky? Chráň Boh! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo, a že „Budú dvaja v jednom tele” Ale ten, kto sa spája s Pánom, má v Duchu Svätom spojenie s Bohom Zmluvy. Utekajte pred smilstvom! Každý hriech je mimo tela; ale kto je vinný prostitúciou (smilstvom), pácha hriech proti vlastnému telu. Alebo neviete, že vaše telo je Chrámom Božieho Ducha Svätého vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sami sebe? Pretože vaše Vykúpenie bolo kúpené za cenu; vzdávajte preto svojimi telami slávu Bohu.

Vidíme teda, že poškodenie tela chorobou je naozaj spôsobené skazenosťou duše, ktorá hreší v prvom rade proti Kristovmu telu. Neviem si predstaviť, že by Boh mohol vyjadriť našu zodpovednosť za udržanie dobrého zdravia jasnejšie, než práve týmito veršami! Je to vlastne štvornásobná zodpovednosť:

1. Voči Bohu, pretože nás vykúpil za cenu;
2. Voči Ježišovi Kristovi, t.j. voči údom Kristovho tela, pretože sme súčasťou Pánovho tela;
3. Voči sebe, aby sme vyšli z hriechu; a
4. Voči našim blížnym, aby sme im pomohli prijať spásu a pomáhali im v Božom raste a službe.

Život v tejto štvornásobnej zodpovednosti naozaj oslavuje Boha.

  • Vraví nám tu Boh, že máme ísť k lekárovi zakaždým, keď kýchneme, alebo nás kdesi pichne? Nie, nič také nehovorí.
  • Tvrdím tu, že všetci chorí sú hriešnici? Nie. Tvrdím, že hriešnici sú chorí.
  • Učí nás apoštol Pavol, že nesmieme ísť k lekárovi? Nie. Lekári sú nástrojom Božej milosrdnej lásky pre tých, ktorí pre svoju hriešnosť a nekajúcnosť, alebo uvalenú na nich inými, upadnú do ich rúk. Ale fakt, že im človek upadne do rúk, rozumej každý, kto si hriechom a nekajúcnosťou na seba privedie chorobu, zjavuje skazenosť duše, lebo Boh jasne hovorí:

Lv 26,14-16: Ak Ma však nebudete pozorne poslúchať a nebudete zachovávať všetky tieto prikázania, A ak budete pohŕdať Mojimi nariadeniami o čistote, alebo ak sa budú vašim dušiam hnusiť Moje súdy (skutky), takže nevyplníte všetky Moje prikázania, ale porušíte Moju Zmluvu, Aj ja vám urobím toto: navštívim vás hrôzou, smrteľnými chorobami, a stravujúcou horúčkou, čo požiera zrak a vyčerpáva dušu: a márne budete siať svoje semeno (t.j.plodiť deti), lebo ho pohltia vaši nepriatelia.

Jn 5,14: Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Hľa, prijal si uzdravenie, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.

Čo nám teda Boh hovorí? Toto: “Prestaň hrešiť a buď zdravý.” Lebo ako vidíš, choroba je u tých, čo do nej – a zdôrazňujem:- upadli, následkom hriechu. Boh nám prikazuje vyhýbať hriechu. Životom pokánia, lebo len život pokánia je skutočne zodpovedným správaním, ktoré chorobám predchádza. Preto hovorí:

Ž 103,3: Veď On [Boh] ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, On uzdravuje všetky tvoje choroby;

Človek, ktorý sa kajal zo svojich hriechov úprimne, ktorý skutkami podľa Božej vôle skutočne odstránil neprávosť, čo je hriech, toho Boh uzdravil. Nie nemocnica, ani smrteľný človek zvaný lekár, ale Boh sám ho uzdravil (viď aj moje svedectvo). Pavlovo znepokojenie spočíva v tom, že ničenie tela hriechom ohrozuje trvanie vzťahov. A Písmo učí, že každý, kto hreší, je v momente hriechu okamžite zbavený vzťahu s Bohom (viac v kurze Pokánie, jeho skutky a ovocie).

O hriechu si bežne myslíme, že je porušením zákona. Nie je to nesprávne pochopenie, ale Biblický koncept je oveľa širší. Hovoriac biblicky, hriech neoslavuje Boha, nemá v sebe žiadnu Božiu slávu, alebo sa odkláňa od cesty toho, čo je správne. Hriech sám v sebe nemá žiaden cieľ. Hriech je biblický výraz, ktorý označuje neschopnosť robiť veci dobre. A dobre znamená spôsobom, ako by ich spravil Boh. (viac sa o tom dozvieš v Perličke Boží Spôsob. Samozrejme, niektoré hriechy pri výkone toho, čo je správne, sú oveľa závažnejšie ako iné. (1Jn 2:1)

Najnovšie príspevky