Nezbavovať sa zodpovednosti

13 MÁJA 2024
Boh dal Mojžišovi pokyn o zákaze, aby sa veľkňaz rituálne nepoškvrnil dotykom ľudskej mŕtvoly.

Výnimkou sú jeho blízki príbuzní – rodičia, súrodenci, deti a manželka – a mŕtvola, ktorú nikto iný nemôže pochovať.

Lv 21:11: Nevojde k žiadnemu mŕtvemu telu ani sa nepoškvrní pre svojho otca ani pre svoju matku;

Niekedy sa stretávame s ľuďmi, ktorých možno obrazne povedané považovať za „telá bez dozoru, bez života“ – teda s ľuďmi, ktorí nevenujú pozornosť duchovnej stránke života a nemajú nikoho, kto by ich v tomto smere viedol. V takýchto prípadoch musíme využiť príležitosť a pomôcť im a pripomenúť si, že dokonca aj veľkňaz je povinný ignorovať svoje najvznešenejšie povinnosti vo svätý deň Yom Kippur, aby mohol pochovať mŕtvolu bez dozoru.

Naproti tomu my máme povinnosť a výsadu nielen starať sa o „neživého“ človeka, ale ho aj kriesiť!

Mk 2:27-28: I povedal im: deň Sabatu bol ustanovený pre človeka, a nie človek pre Sabat. Preto je Syn Adama Pánom aj nad Sabatom.

Jak 4:17: Preto tomu, kto má poznanie, kto vie robiť dobre a nerobí tak, je to hriech.

Výnimkou sú tí, ktorí sa svojej spásy zbavili, zriekli alebo ju zavrhli sami ako Ezau. Tu už kriesiť niet čo.

Najnovšie príspevky