Odkaz na Dnes

25 APRÍLA 2022
Tlak, ktorí prežívali adresáti Listu Hebrejom, nebol krvavým prenasledovaním, ale neustálym psychickým tlakom (ekonomickým, zdravotným, prenasledovaním cirkvi, sociálnym, rodinným atď.), ktorý prichádzal v pravidelných vlnách, ktoré sa zdali, že nikdy neskončia. Takáto situácia spôsobuje únavu a bezcitnú apatiu. List Hebrejom poskytuje zdroj pre opätovné povzbudenie slabnúcej horlivosti a motivácie, pričom sa opäť zameriava na dôvod našej nádeje a viery, jasne stanovuje Kristove poverenia Božích Detí a význam Jeho posolstva, znovu zapaľuje pôvodnú horlivosť nášho povolania a pripomína nám našu úžasnú budúcnosť, ktorú sme ohrozili apatiou a zanedbávaním. Sme nabádaní vzbudiť v sebe horlivosť, posilňovať vieru, denne obnovovať svoj prístup k Bohu prostredníctvom Krista, nášho Veľkňaza a dožadovať sa prísľubov Novej Zmluvy.

Hebr 1,1-4: Mnoho ráz a rôznymi spôsobmi hovoril kedysi Boh otcom skrze Prorokov. V týchto Posledných Dňoch k nám Boh prehovoril v Synovi, ktorého ustanovil za Prvorodeného, Dediča všetkého, skrze ktorého stvoril aj nebesia a zem. On je Ja som, nádherou Boha a výslovnou pečaťou a podobou Božej najzákladnejšej prirodzenosti, bytia a reality, a udržuje všetko svojím Slovom Moci, potom, čo vykonal očistenie od hriechov, zasadol “za pravicu” Majestátu na Výsostiach; On sa stal aj o toľko nadradenejším od anjelov, o koľko je Meno, ktoré Kristus zdedil, vznešenejšie než oni.

Prvá kapitola listu Hebrejom kladie základ pre tému, ktorá sa nesie celou knihou. Autor začína pravdou, že Kristus je nadradený anjelom. Chce, aby sa jeho čitatelia zamerali na posolstvo, ktoré je dôležité nielen preto, že je vzrušujúce a má závažný obsah, ale hlavne pre jeho Zdroj. V minulosti posolstvo prichádzalo prostredníctvom anjelov alebo prorokov. Toto posolstvo však prišlo priamo zhora – cez Božieho Syna, Ježiša Krista. Je väčší alebo lepší ako akýkoľvek anjel alebo prorok. Všetci tí, ktorí prišli pred Ježišom Kristom, sú „menejcenní“.

Keď teda Boh poslal svoje posolstvo prostredníctvom svojho Syna, bolo predstavené tým úplne najvyšším Zdrojom, z ktorého mohlo pochádzať. Sme vedení pochopiť, že toto posolstvo od nás vyžaduje, aby sme mu dali najvyššiu prioritu nášho života. Nič nenahrádza posolstvo, ktoré prišlo skrze Božieho Syna. Nikto nemôže prezentovať takú skvelú zvesť. A zvlášť dnes nie.

Posolstvo, ktoré dal Mojžiš, bolo, samozrejme, správne, pravdivé a silné, ale nedá sa ani len porovnať s posolstvom, ktoré prišlo cez Božieho Syna. To je vec! Kristus a to, čo nám má dať – či už sú to slová, Jeho služba Veľkňaza našej viery, Jeho účinná smrť, Jeho zmluva atď. – sú oveľa lepšie ako všetko ostatné. Absolútne nič v živote sa nedá porovnávať. Dal nám tie najúžasnejšie dary, aké môže hocaká ľudská bytosť dostať.

Takto autor začína svoje svedectvo — akoby strieľal z dela, aby upútal našu pozornosť! Ako sa len opovažujeme byť voči tomuto posolstvu apatickí! To je to, čo Pavol v liste naznačuje. Neuvedomujeme si, odkiaľ sa vzalo Evanjelium Vykúpenia? Pochádza od Toho, pre Ktorého a skrze Ktorého boli všetky veci stvorené. Stvoril Adama a dal mu dych života – a práve teraz udržiava nás svojou mocou! Napriek tomu svet a tlaky, ktoré na nás vyvíja, nachádzajú spôsob, ako odvrátiť našu pozornosť od Krista k márnostiam, však? Žiaľ, až primnohí sa im poddávajú príliš často, a príliš ľahko.

Chvála Bohu, Kristovo posolstvo prichádza zhora ešte aj dnes. Lebo tým, ktorí v Neho uverili, tým, ktorí sa narodili nie prirodzeným spôsobom, ani z vôle padlej ľudskej prirodzenosti, ani z vôle muža, ale tým, ktorí sa narodili z Boha, dal moc stať sa Božími Synmi.

To oni sú Poslaní hlásať pokánie a druhý príchod Ježiša Krista a prichádzajúce Božie Kráľovstvo.

Najnovšie príspevky