Odmena Disciplíny

21 NOVEMBRA 2022
Keď Abrahám zomrel, Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni vedľa Sáry.

Prvý sa spomína Izák, čo naznačuje, že hoci Izmael bol starší syn, dovolil Izákovi viesť pohreb. Izmael tak ukázal, že skutočne činil pokánie: Jeho hlavným hriechom bol nárok na Izákovo dedičstvo; Izmael si tento mohol nárokovať až potom, čo Abrahám zomrel, no neurobil to.

Je to Sára, kto si zaslúži uznanie za Izmaelovo zlepšenie charakteru. Jej naliehanie na správne vedenie Izmaela ho nakoniec priviedlo k dostatočnému pokániu, aby uznal pravdu o Izákovom prvenstve.

Podľa Sárinho príkladu by sme sa ani my nemali vzdávať a vyhýbať sa náprave a pomoci tým, ktorí skutočne potrebujú našu pomoc v neustálej výzve sebazdokonaľovania.

Ale ako je napísané:

1Sol 5:14: … Bratia v Kristovi, napomínajte (varujte) povaľačov a lenivých, utešujte v zhromaždení tých, ktorí sú malomyseľní, ujímajte sa tých, ktorí sú slabí, majte trpezlivosť so všetkými. 

A naopak, napomínať tých, ktorých my chceme na náš obraz, alebo aby sme dosiahli svoj zámer, je nielen pomýlené a nesprávne. Také je nástrojom hádok, nepokoja a rozdelenia a teda od Zlého.

A tohto sa chráň!

Najnovšie príspevky