Ovocím Božieho Ducha je pokoj

12 NOVEMBRA 2021
Konflikt podporuje egocentrizmus a prakticky nás núti utiecť, brániť sa alebo útočiť na druhého, aby sme si udržali alebo vytvorili istú mieru kontroly. Presne to zažíva celé ľudstvo v súvislosti s pandémiou dnes. Lenže Boh už má plán aj ako z toho von, aj ako sa pritom udržať v Jeho vlastnom pokoji, aj ako tento pokoj šíriť ďalej.

Jak 3,17-18: Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, jemná, ohľaduplná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia a bez protekcionárstva a pokrytectva. A ovocie Spravodlivého je pokoj, zasiaty tými, ktorí šíria pokoj.

Tieto dva verše uvádzajú priame a konkrétne dôvody, prečo je pokoj takým veľkým prínosom pre duchovnú prosperitu.

„Múdrosť“ označuje vplyv nebeského pôvodu, to znamená od Boha. Efekt tohto Božieho pôsobenia na myseľ je, že ju urobí čistou a cudnou, nie nápaditejšou alebo inteligentnejšou. Božím zámerom je urobiť človeka priameho, neurážlivého a dobrého, milujúceho pokoj atď. To všetko má za následok, že človek zmýšľa a koná tak, aby žil v pokoji s ostatnými. Samo o sebe to potvrdzuje Ježišov výrok, že je ochotný a schopný dať pokoj úplne iný, než aký dáva svet, teda stav bytia, v ktorom sa človek necíti doma.

Ak je človek čistého ducha, potom ho bude nasledovať pokoj. Takýto človek nám doslova prinesie pokoj aj v takej situácii, ako je súčasná pandémia vo svete. Po prvé k tomu dochádza preto, že človek s čistým srdcom je v pokoji so samým sebou. Nie je sám sebe nepriateľom. To znamená, že nie je samo-spravodlivý, ani egocentický, ani nespokojne vnucujúci ostatným svoju vôľu, či spôsob, ako kontrolovať ich život. Takýto človek nebude vyvolávať konflikty.

Po druhé, človek s čistým srdcom sa bude riadiť Pavlovou radou, ktorú dal na dvoch miestach:

Rim 14,19: Preto sa usilujme o to, čo prispieva k pokoju a vzájomnému budovaniu.
Hebr 12,14: Usilujte sa o pokoj so všetkými Synmi Človeka a o svätosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána.

Pre ľudí je veľmi ťažké mať konflikt s tými, ktorí odmietajú bojovať (t.j.hádať sa). To neznamená, že by sme mali uzavrieť mier za každú cenu, aj za cenu popierania pravdy. Vôbec nie. Pravde, rozumej Kristovi, môžeme zostať verní bez toho, aby sme išli do vojny, aj keď sa to v súčasnosti môže zdať náročné. Ale Ježiš – a mnohí ďalší – to robili.

Jakub ďalej hovorí, že ovocie Spravodlivého, t.j.Boha, je pokoj, zasiaty tými, ktorí šíria pokoj. To znamená, že ovocím Ducha Svätého Boha a On jediný je Spravodlivý, je pokoj, ktorý do našich duší môžu siať iba Božie Deti – šíritelia pokoja. Ovocím pokánia je totiž zmena, spôsobená pokáním v spôsobe zmýšľania, postojov a života človeka. Len pokánie duše prináša pokoj duši samotnej, aj tým, ku ktorým je takáto duša v tele (Boží človek) poslaná. Spravodlivý Boh teda skrze svojích vyvolených zasieva pokoj, z ktorého veci ako múdrosť, svätosť atď. rastú. Vidíme to aj dnes. Boh doslova zasieva pokoj do našich sŕdc skrze hlásanie príchodu Božieho Kráľovstva, čím nás vedie prijať Jeho riešenie dnešnej situácie s pandémiou, lebo On má plán na jej ukončenie pripravený už od stvorenia sveta.

Ale semienko pokoja v nás potrebuje vhodné podmienky na klíčenie, rast a produkciu ovocia. Bez ohľadu na kvalitu semena pokoja, ak v nás nie sú vhodné podmienky, tento proces bude zabrzdený a my nebudeme rodiť ovocie Bohu. Podobenstvo o rozsievačovi a semene v Matúšovi to jasne dokazuje. Pokoj je správnou podmienkou pre Božiu múdrosť a šíritelia pokoja sú “záhradníci so zelenými palcami”. Pestovanie dobrej úrody si vyžaduje správne podmienky pre dobré osivo. Tým je jasné, že Ježišova výzva, aby sme sa modlili, aby Pán poslal do vinice robotníkov, znamená modlitbu za tých, ktorí sú ochotní pracovať na sebe, t.j.kultivovať svoje vlastné zmýšľanie, postoje, charakter atď. Takých, ktorí sú ochotní duchovne rásť. To sú tí, čo majú “zelené palce”.

Pre duchovnú prosperitu Kresťana je pokoj taký dôležitý, že Boh, hoci to nenávidí, dopustí, aby sa manželstvo rozbilo rozvodom tam, kde pokoj medzi mužom a ženou nie je možný: 1Kor 7,15: No ak sa ten, kto je Neveriaci oddeľuje a chce odísť, nech sa oddelenie stane; V takomto prípade nie sú Brat v Kristovi alebo Sestra v Kristovi otrocky viazaní; veď Boh vám daroval Božie povolanie pokoja. Vidíme teda, že nie je možné žiť v pokoji s tým, ktorého zmýšľanie a postoje sú neustále za vojnu, nie za pokoj. Toto je veľmi vážna vec, s ešte vážnejšími následkami (viď Jer 15:2-3)

Rozvodu zvyčajne predchádza dlhé obdobie sporov. Je to vojna v malom meradle. Život v prostredí vojny priamo doma, málo prispieva k tomu, aby sme duchovne rástli podľa obrazu milujúceho Boha pokoja. Núti človeka sústrediť sa na seba a prinajhoršom spôsobí, že človek, ktorý je v takejto spornej situácii, by sa Bohu stratil – odpadol by od Krista. Navyše, v takomto prípade bude aj duchovný rast prinajmenšom pomalý a jednoznačne minimálny. Ale toto nie je Božia vôľa pre nikoho z nás.

Ovocím Ducha Svätého je pokoj. Tí, ktorý Ducha Svätého majú, ti aj uprostred Božích “BEDA” prinesú pokoj:

Ž 29,11: Pán dá silu svojmu ľudu; Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ak sa aj ty chceš stať šíriteľom pokoja, odporúčame ti poslúchnuť Kristov príkaz BYŤ ZNOVUZRODENÝ. Ako je toto možné, aj ako znovuzrodenie prijať, sa dozvieš v kurze Spása.

Najnovšie príspevky