Pamätaj si, čo sme ťa naučili

8 AUGUSTA 2021
Duchovne žijeme rovnaké časy ako prvotná Cirkev Ježiša Krista tesne pred jej prenasledovaním. Ale čo sa týka výzbroje Svetla, ktorú sme prijali, sme nesmierne posilnení a to nielen svedectvom Kristových apoštolov – našich súrodencov vo viere, ale aj stáročiami dôkazov o pravde každého Božieho Slova, Kristovho Evanjelia Vykúpenia, ktoré nám odovzdali.

Mt 10,5: Týchto Dvanástich Kristus vyslal s nasledujúcimi prikázmi: „K pohanom nezabočujte a nevstupujte do žiadnych samarijských miest.  

Čo dal Ježiš „týmto dvanástim, ktorých poslal“? A kto je to Vyslanec – apoštol? Je to ten, koho Ježiš osobne vyslal so svojím posolstvom Evanjelia Vykúpenia. Uvažujúc o tomto princípe z Rim 10:17, že viera pochádza z počutia Kristovho Slova, nie hocakého, Ježiš dal tie isté slová všetkým, ktorých On sám vyslal! (viď Jn 15:16) Z toho vyplýva, že človeka, ktorý nemá osobný vzťah s Kristom, Ježiš so žiadnym posolstvom nikdy a nikam neposlal. Len Kristovi vyslanci sú tí, ktorí majú Kistovo posolstvo, ktoré prinesie spasiteľnú vieru všetkým, ktorí ho prijmu s úprimným srdcom!

Keď čítame o rozdelení Cirkvi v prvom storočí – v listoch Jakuba, Petra, Jána aj Júdu – nachádzame priame a nepriame odkazy, niekedy veľmi silné, v ktorých apoštol píše:

„Pamätaj si, čo sme ťa naučili.“

Do Kristovej Cirkvi vnikali už vtedy kadejaké posolstvá a ľudia im prepadali, pretože, nezvyknutí počúvať Božie Slovo Pravdy, boli náchylní na lož – boli príliš slabí na to, aby ich odmietli a rozlíšili v nich podvod. Verili im a aký bol potom výsledok? Neposlušnosť. Tento faktor oddeľuje tých, ktorí veria, od tých, ktorí neveria.

Tí, ktorí veria, budú Boha poslúchať a konať Božím spôsobom. Budú vo všetkom uplatňovať Ježišove princípy a prikázania a konať Jeho spôsobom. Tí, ktorí neveria, Ho nebudú poslúchať, pretože „telesná myseľ je nepriateľstvom voči Bohu, pretože sa nepodriaďuje Božiemu Zákonu, ani to nemôže“ (Rim 8:7). Takíto ti potom nezvestujú Krista, s ktorým majú osobný vzťah, ale Krista, ktorého hlásajú iní, alebo v ktorého veria ich priatelia, tety, ujovia atď. Takíto nie sú poslaní Kristom, sú samovedení a samo-zvedení.

Ocitáme sa v boji. Boji medzi telesnosťou, ktorá je vo svete prítomná a ktorú priťahujú falošné správy, a falošné proroctvá a posolstvá, ktoré nie sú Evanjeliom Vykúpenia a ich ovocím sú len žabomyšie vojny o bezvýznamné prvenstvá. Na druhej strane stojí Božia Pravda, ono pravé Evanjelium Vykúpenia s mocou živého Boha, schopné odovzdať spasiteľnú vieru každému, kto uverí. Pavol to v Gal 5:17 opisuje ako boj, ktorý v nás prebieha (viď 1Pt 2:11). Musíme sa rozhodnúť, ktorej strane sa podriadime. Ak sa podriadiš Božiemu Slovu, t.j. Dokonalému Zákonu Slobody, bude aj teba viesť Duch Svätý – Božia Láska v tvojom srdci.

„Pamätaj si, čo sme ťa naučili.“

Najnovšie príspevky