Spochybňuj pochybnosti

19 JÚNA 2023
Po tom, čo niektorí Židia počuli o Božom pláne držať ich v púšti 40 rokov, oľutovali, že pochybovali o tom, že by sa Zem Izrael dala dobyť.

Zorganizovali vlastnú armádu a pokúsili sa vstúpiť do krajiny sami. Ale keďže išli proti Božej vôli a chýbalo im Mojžišovo vedenie, národy, ktoré žili blízko hraníc krajiny, ich odrazili.

Nm 14:40: A vstali skoro ráno a vystúpili na výšinu pohoria, hovoriac: Hľa, sme tu a pôjdeme hore na miesto, ktoré Pán prisľúbil: lebo sme zhrešili. 

Ľudia spočiatku odmietali ísť smerom k izraelskej krajine, pretože verili, že ju ani Boh nemôže dobyť. Čo spôsobilo, že teraz zrazu upustili od skepticizmu? Veď Mojžiš im neukázal žiadne nové zázraky, ani sa nezjavil Boh a neurobil žiadnu nebeskú demonštráciu svojej sily.

Problémom bola lenivosť a nevďak zo zvyku, že “Boh sa o mňa stará”. A tak, keď ľudia vyjadrovali svoj skepticizmus, dokazovali, že nedôverovali Bohu. Preto, len čo ich Boh pokarhal a oznámil im vážnosť následkov ich nedôviery Jemu, zľakli sa nie straty vzťahu s Bohom, ale iba trestu, ktorý ich čakal. Toto nás učí dôležitú lekciu:

Telesný a modlár sa bojí len trestu a následkov hriechu. Skutočne veriaci bojí hrešiť, aby nestratil vzťah s Bohom. 

To isté platí o mnohých pochybnostiach, ktorými občas trpíme. Naše otázky sú často spôsobené prehnaným materiálnym pohľadom na život, nedôverou Bohu a pohŕdaním Tým, Ktorý Jediný nám je schopný aj ochotný pomôcť. Spochybňovanie moci a autority Najvyššieho nie je dôvera Bohu.

V takýchto pokušeniach pohŕdať a znevažovať Najvyššieho nie je spôsob, ako prekonať naše pochybnosti, pokúsiť sa na ne priamo odpovedať, ale jednoducho prebudiť čistú vieru, ktorá je darom pre Boha.

Najnovšie príspevky